મારી ભાભી ને હવે મારી સાથે સંબંધ બાંધવો નથી ગમતો હું શું કરું?

about

પ્રશ્ન. મારી ભાભી ને હવે મારી સાથે સંબંધ બાંધવો નથી ગમતો હું શું કરું?

તમે સામાન્ય રીતે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે તમારી ભાભી સાથે હવે તમને સમજાતું નથી ગમતો તો તેની માટે તમે શું કરી શકો છો તો હું તમને માત્ર માગું છું કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુ કરી શકો છો

તે વસ્તુ તમારે જોઈ જોઈએ ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે કે કોઈ વ્યક્તિ આપણને માત્ર આકર્ષણ હોય છે અને ઘણી બધી વખત ત્યારે આપણે તેની સાથે બધું કરી લેતા હોય છે ત્યારબાદ આપણને મજા આવતી હોતી નથી એટલે હું તો તમને માત્ર માગું છું કે આ બધી વસ્તુઓ તમે કરી શકો છો બીજી વસ્તુ એ પણ છે ત્યારે તમારી ભાભી સાથે તમારી સંબંધો એવા સમયની અંદર તમને નથી ગમતું

હોય તો તમારે ભાભીને પણ પૂછવું પડે ઘણી બધી વખત તમને જે રીતે મજા જોઈતી હશે તે રીતે મજા તમારા ભાભી નહીં આપી શકતા જેના કારણે આ બધી વસ્તુઓ થતી હશે તો તમે બેટર છે કે તમારા ભાભી ને આ બધી વસ્તુઓ પુછી શકો છો

અને તેના પ્રશ્નો તમને જો જોવા મળે છે તો સામાન્ય રીતે તમે ઘણી બધી મજા લઇ શકશો અને તમને પણ ઘણી બધી મજા આવવાની છે તેવું મને લાગે છે તે વસ્તુ તમે કરો તો તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો નહીં આવે અને તમે સરળતાથી બધી વસ્તુઓ કરી શકવાના છો તેવું મને લાગે છે.

પ્રશ્ન. મને મારી ગર્લફ્રેન્ડ હમેશા સંબંધ બાંધવાની ના પાડે છે હું શું કરું?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ જે છે તે તમને હંમેશા સંબંધ બાંધવાની ના પાડે છે અને તેવું તે શું કામ કરે છે તેની માટે તમે જાણવા માંગો છો તો હું તમને કહેવા માગું છું એ ઘણી બધી વખત એવું હોય છે પરંતુ તે સમસ્યા છે ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે કે જ્યારે ના પાડવામાં આવ્યો છે ત્યારે કોઈ વ્યક્તિ સામાન્ય રીતે તેની સાથે ઝઘડો કરતો હોય છે

જ્યારે ઝઘડો કરે છે ત્યારે તેવા સમયની અંદર કોઈ પણ વસ્તુ નિકાલ આવતો નથી તો હું તમને માત્ર માગું છું કે તમારે નિકાલ લાવવા માટે આ બધી વસ્તુઓ કરવી પડે જ્યારે તમે શું કરો છો ત્યારે તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો નથી આવતો ને તમે સરળતાથી બધું કરી શકો છો એટલે તે વસ્તુ તમે કરો તો તમને કોઈપણ વાંધો નહીં આવે તમે તે વસ્તુ કરી શકવાના છો બીજી વસ્તુ એ પણ છે

કે તમે ગર્લફ્રેન્ડ સાથે હંમેશા સંબંધ બાંધવાની ના પાડતી હોય તમારે તેને પૂછવાનું છે જેના કારણે તે ના પાડી રહી છે ઘણી બધી વખત એવું પણ થયું હશે કે તમે બધું કરેલું હોય તેવા સમયની અંદર ખૂબ જ ખરાબ રહ્યું હશે અને તેને જે રીતે કરેલું હશે

તે રીતે તમે કરેલું છે એના કારણે પણ તમને સમસ્યા થઈ હશે તો તમે તે વસ્તુ પણ તેને પૂછી શકો છો અને ત્યારબાદ તમે જે કંઈ પણ લેવાનું હોય તે રીતે તમે આગળ વધી શકો છો ઘણી બધી વખત જ્યારે આવી બધી બાબતો છે તેની છોકરીઓની રાઈ લેવી ખૂબ જ જરૂરી હોય છે જેના કારણે તમે સારી રીતે અને શ્રેષ્ઠ રીતે પ્રદર્શન આપી શકો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *