મારી ભાભી દરરોજ પેન્ટી ઉતારીને વાઇબ્રેટર નાખીને આનંદ માણે છે તો તેને કોઈ સમસ્યા તો નહિ થાય ને?

nation

પ્રશ્ન. એક દિવસ મારો ભાઈ બાજુવાળી છોકરી અને ભાભી સાથે શ-રીર સુખ માણતો હતો..એટલા બધા કો@ન્ડમ ફાટેલા હતા કે હવે શું કરવું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારા જેવા હતા તેમાં જોડે છોકરી સાથે અને ભાભી સાથે બધું કરતા હતા અને શરીર સુખ માણતા હતા પરંતુ એટલા બધા પ્રોટેક્શન ફાટી નીકળ્યા કે તમારે હવે તેને શું કરવું જોઈએ તો સૌપ્રથમ જણાવવા માગું છું કે તમે જણાવી રહ્યા છો કે ત્યાં પ્રોટેક્શન ફાટેલા હતા અને તેના કારણે તમને સમસ્યા થઈ શકે

કેમ તો જણાવવાનું કે તમારા ભાઈને સમસ્યા થઈ શકે નહીં પરંતુ એક વસ્તુ કહું છું કે સામાન્ય રીતે એક વસ્તુ તમે વિચારો કે તમારા જે ભાઈ છે તે આવું કરી રહ્યા હતા ત્યારે સૌ પ્રથમ જો વચ્ચે આવું થયું હોય તો તેમના કારણે તેમને સમસ્યાઓ થઈ શકે છે અને ઘણી વખત તેમને ગંભીર પણ થઈ શકે છે જ્યારે આવું બધું કરતા હોઈએ છીએ

ત્યારે પ્રોટેક્ષન નો ઉપયોગ કરવામાં નથી આવતો તો તમને અંદર જાતિય રોગ થઈ શકે છે અને ત્યારબાદ તમને ઘણી બધી સમસ્યા થઈ શકે છે એટલે તમારે ત્યાં ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે

બાકી તમે જો એવું કંઈ કર્યું ન હોય પરંતુ તમે કરતા હોય અને બાજુમાં તો કંઈ પડી હોય અથવા તેમને કહી સમસ્યા હોય તો તમે જો આવો યુઝ કરી હોય તો તમને કોઈ પણ પ્રકારની સમસ્યા રહેવાની નથી અને તમે બિન્દાસ બધું કરી શકો છો.

પ્રશ્ન. મારી ભાભી દરરોજ પેન્ટી ઉતારીને વાઇબ્રેટર નાખીને આનંદ માણે છે તો તેને કોઈ સમસ્યા તો નહિ થાય ને?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારા ભાભી દરરોજ પેન્ટી ઉતારે છે અને ત્યારબાદ વાઈબ્રેટર નાખીને ખૂબ જ મજા કરે છે પરંતુ તેનાથી તેમને કોઈ સમસ્યા થાય કે નહીં તો હું તમને જણાવવા માગું છું કે તેમનાથી કોઈ તમે કોઈ સમસ્યા થવાની નથી પરંતુ આ એક વસ્તુ છે કે જ્યારે કોઈ સ્ત્રીઓ આવી મજા માણતી હોય છે તેવા સમયની અંદર તેઓ જ્યારે પુરુષો સાથે હોય છે

ત્યારે તેમને વધારે મજા આવતી હોતી નથી કારણ કે તેવા સમયની અંદર જે વાઈબ્રેટર હોય છે સામાન્ય રીતે તમારે જાણવાની જરૂર છે કે તે એક મશીન છે એના મશીન જેવો છે તે હંમેશા ચાલતું હોય અને ચાલતું રહેતું હોય છે જેનાથી તમને કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યા થવાની નથી પરંતુ આ એક વસ્તુ છે કે જો તેઓના બગાડા સુધી આ મશીનનો ઉપયોગ કરે છે

ત્યારબાદ તે પુરુષ પાસે જાય છે તો તેઓ કામ નહીં આપી શકે એ થોડાક સમય સુધી કામ આપી શકશે અને જો તેમને વાઈબ્રેટરની આદત પડી ગઈ હશે તો પછી તેમને કોઈ પણ પુરુષ સંતોષ આપી શકશે નહીં અને આંગળી સાથે ઘણા બધા પ્રકારની સમસ્યાઓ થઈ શકે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *