મારી પાસે બે ગર્લફ્રેન્ડ છે અને તે એકસાથે મારી સાથે આવે છે અને મને સંબંધ બાંધતી વખતે બવ મજા આપે છે તેમાં મને કોઈ સમસ્યા થઈ શકે?

about

પ્રશ્ન. મારી પાસે બે ગર્લફ્રેન્ડ છે અને તે એકસાથે મારી સાથે આવે છે અને મને સંબંધ બાંધતી વખતે બવ મજા આપે છે તેમાં મને કોઈ સમસ્યા થઈ શકે?

તમે એવું પૂછી રહ્યા છો કે તમારી પાસે બે ગર્લફ્રેન્ડ છે એટલે કે તમારી બે ગર્લફ્રેન્ડ છે અને તે એક સાથે તમને તમારી સાથે આવે છે અને ત્યારબાદ તમે બંનેને એક સાથે મજા પણ આપો છો

પરંતુ તેનાથી તમને કોઈ સમાચાર થઈ શકે કેમ તો તમને ઘણા બધા પ્રશ્નો અમારી પાસે આવી ચુક્યા છે. પરંતુ હવે હું તમને એટલું જ કહેવા માગું છું કે તેનો જવાબ તમે વાંચશો તો તમને ઘણી બધી વસ્તુઓ છે

તેની ખબર નહીં પડે તો હવે તમે કરી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ છે હું તમને સિમ્પલ ભાષામાં એટલો જવાબ આપો માગું છું કે તે એક સાથે કેમ તમારી સાથે આવે છે કારણ કે જે ગર્લફ્રેન્ડ હોય છે તેને તમે આગળ જતા કંઈ પણ તેમ કહેવાય કે પત્ની બનાવી શકતા હોવ છો તો હવે તમારી બંને ગર્લફ્રેન્ડ છે તો થોડા તમે બંનેને પત્ની બનાવવાના છો

છતાં મળે તો તમારી સાથે આવે છે તેનો મતલબ હું એવું સમજુ છું કે તે લોકો તમારી સાથે લગ્ન કરવા નથી માત્ર ને માત્ર મજા કરવા માટે આવે છે તો હું તો તમને માત્ર એટલું માગું છું કંઈ વાંધો નહીં

તો એ લોકોને લગ્નના કરવા હોય એને ગાતો મજા કરતા હોય તો તમે બેસો તમે તો પાંચ જણાને લઈને પણ જઈ શકો છો અને તમને કોઈ વધારે સમસ્યા આવી શકતી નથી પરંતુ તમારે આવું ન કરવું જોઈએ કારણ કે તે વસ્તુ ખોટી છે તેવું મને લાગે છે.

પ્રશ્ન. મારે મારો પ્રાઈવેટ પાર્ટ છે તેને જાડો અને લાંબો કરવો હોય તો હું શું કરી શકું?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમારા પ્રાઇવેટ પાર્ટ છે તેને જાડો કરવો હોય એને લાંબો કરવો હોય તો તેની માટે તમે શું કરી શકો તો તમે માગું છું કે આ પ્રશ્ન છે અને સામાન્ય રીતે તમારો જે પ્રાઇવેટ છે તે તમારે લાંબો અને જાડો કરવો છે

તો તેની માટે તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ તમારે કહેવા માગું છે કે આજે તમે માર્કેટની અંદર જોશો તો બજારની અંદર તમે ઘણી બધી ગોળીઓ જોવા મળશે જે તમે પીશો તો તેવા સમયની અંદર ઘણો બધો ફાયદો થઈ શકે છે અને તમારો પ્રાઇવેટ પાર્ટ જેવો છે તે જાડો પણ થાય છે અને લાંબો પણ થઈ શકતો હોય છે અને તમે ઘણી બધી મજા કરી શકતા છો

સામાન્ય રીતે વીડિયોમાં આપણે બધા લોકોને કરતા માટે જોતા હોઈએ છીએ તો તમારા સમયની અંદર તે લોકોના જોઈને આપણને થતું હોય છે કે આપણે પણ આવું હોવું જોઈએ કારણ કે તે લોકોએ ઘણી બધી સર્જરી કરાવવી હોય છે અને હું તો તમને માત્ર એટલું માગું છું કે તમારો પ્રાઇવેટ પર જાડો છે અને લાંબો કરવો હોય તો તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો

તેમાં તમારે કોઈપણ પ્રકારે જરૂર નથી તમે સરળતાથી વધુ કરી શકો છો પરંતુ હું તો તમને માત્ર એટલું જ કહેવા માગું છું કે તેની માટે તમારે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરવી પડે કારણ કે તે વસ્તુઓ તમે કરો છો તમને કઈ થઈ શકે છે બાકી તેની સિવાય તમે કઈ કરી શકતા નથી તો મને લાગે છે એટલે તે વસ્તુઓ વિશે તમારા વિચારવું જોઈએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *