મારી બંને સાળીઓ મારી પાસે મસાજ કરાવવાના બહાને મારી મજા લે છે શું હું આવું કરી શકું?

about

પ્રશ્ન.મારી બંને સાળીઓ મારી પાસે મસાજ કરાવવાના બહાને મારી મજા લે છે શું હું આવું કરી શકું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારી બંને સાળીઓ તમારી પાસે મસાજ કરવાના બહાને આવે છે અને ત્યારબાદ તમારી સાથે મજા લઇ લે છે તો તેની માટે તમે શું કરી શકો છો તો હું તમને એટલું જણાવવા માગું છું કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુ કરી શકો છો સામાન્ય રીતે તમારે જ્યારે મજા લેવી હોય તો તેવા સમયની અંદર તમે ઘણી બધી વસ્તુ કરી શકો છો

તમે પહેલા તો એવું કરી રહ્યા છો કે તેઓ તમારી પાસે મસાજ કરાવવા આવે છે તો તમે તેને મસાજ કરી આપો અને ત્યારબાદ તમે તેને મજા પણ કરાવો તો એવો સામેથી તમારી પાસે આવે છે અને તેઓને તમારી પાસે મજા જોઈએ છે એટલે તે તમારી પાસે આવે છે પરંતુ જો હકીકતની વાત કરવામાં આવે તો ઘણી બધી વસ્તુ જે છે એ એમ પણ કહી શકાય

કે તમે જ્યારે આ બધી વસ્તુ કરો છો તો સમયની અંદર તમે એક પ્રકારની રીતે ખોટી વસ્તુ પણ કરી રહ્યા છો કારણ કે તમારી પત્નીને જો આ વસ્તુની ખબર પડે છે તો તેમાં તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે

એટલે હું તો તમને માત્ર એટલું કહેવા માગું છું કે તમારી બંને જે છે તેની પાસે તમે બધું કરાવો છો તો તે બધાને મજા લેતી હોય તો તમારી રીતે બંધ કરી દેવું જોઈએ અને તમારી પત્ની ઉપર તમારે ધ્યાન આપવું જોઈએ કારણકે આવી વસ્તુ તમે કરો છો તે એક સમયે તો ખોટી છે પરંતુ પછી તમારે મજા લેવી હોય તો તમે લઈ શકો છો.

પ્રશ્ન. હું કોલેજ માં અભ્યાસ કરું છું શું હું કોઈ પણ છોકરી સાથે પ્રોટેક્શન વગર સબંધ બાંધુ તો મને કોઈ વાંધો આવી શકે?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમે કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરો છો અને સામાન્ય રીતે તમે કોઈપણ છોકરી સાથે પ્રોટેક્શન વગર બધું કરો છો તો તેમાં તમને કોઈ વાંધો આવી શકે કે કેમ તો હું તમને એટલું કહેવા માગું છું કે સામાન્ય રીતે આવું જ પ્રશ્ન હોય છે તે કોઈ તમે ભણતા છોકરાને પૂછો તો તે પણ કહી શકાય તેની અંદર તમને ઘણી બધી સમસ્યા આવી શકે છે

સામાન્ય રીતે તમને એક વસ્તુ વિચારવાની જરૂર છે કે પ્રોટેક્શન નો જે ઉપયોગી છે તે એટલે નથી હોતો કે માત્ર બાળકો ના થાય પરંતુ તેની માટે હું પણ હોય છે કે સામાન્ય રીતે તે જે છે તે તમને ઇન્ફેક્શનથી પણ બચાવે છે ઘણા બધા લોકો ભારતની અંદર એવા લોકો છે કે જેઓને કોઈ સાક્ષરતા નથી અથવા તો તે જે લોકો છે તે સામાન્ય રીતે એમ કહી શકાય કે

તેઓને કોઈપણ પ્રકારે ખબર પડતી હોતી નથી અને જેના કારણે તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થતી હોય તો તેની માટે તમે આ વસ્તુ કરી શકો છો બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે સામાન્ય રીતે અભ્યાસ કરતા હોય એને સામાન્ય રીતે તમે આ વસ્તુ કરો છો

તો સામાન્ય રીતે આ વસ્તુ તમારે ન કરવી જોઈએ અને સામાન્ય રીતે તમારે ભણવા ઉપર આપવું જોઈએ અને તમે એ બધી વસ્તુ કરવો પણ તેની માટે પ્રોટેક્શન નો ઉપયોગ કરવો જોઈએ કારણ કે તેનો ઉપયોગ તમે નથી કરતા તો તેવા સમયની અંદર ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ થઈ શકે છે તમને ઇન્ફેક્શન પણ થઈ શકે છે અને ઘણા બધા રોગો પણ થઈ શકે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *