મારી બહેન દરરોજ વી-યગ્રા લઈને છોકરા સાથે મજા કરે છે…હું તેનાથી નાની શું તો મને પણ અંદરથી ઈચ્છા થાય છે

Uncategorized

પ્રશ્ન. મારો પતિ પડોશણ ની સાથે ચ પા ચ પી કરતો હતો અને મારી સાથે પણ તે સરખી હવે વાત નથી કરતો હું શું કરું?

તમે કહી રહ્યા છો કે તમારા પતિસાથે બધું કરતા હતા અને ત્યારબાદ તમારી સાથે પણ તે હવે સરખી રીતે વાત નથી કરતા તો તેની માટે તમે શું કરી શકો છો હું તમને કહેવા માગું છું કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો

અને તેની અંદર તમને પેટ્રોલ કાર્ય સમસ્યા પડવાની નથી પરંતુ તમને માત્ર એટલું માગું છું કે તમારા પતિ પડોસન ની સાથે બધું કરતા હતા તો તેની માટે કેમ સરખી રીતે વાત નથી કરતા તે પણ તમારે જોવું પડે પેલી વસ્તુ તમે પણ છે કે તમારા પતિ પાસે કેમકે હું એવું સમજવું કે તમારા પતિની પિતરાતર જેવી છે કે તમારી સાથે દબું કરતા હશે અને તમે તેમને જોઈ પણ ગયા હશો

કે તમારા પતિ તમારી સાથે આવું કરી રહ્યા છે પરંતુ હું તમને માંગુ છું કે તમારા પછી તમારી સાથે આવી રીતે સરખી વાત નથી કરતો તમારી તેમની સાથે બધી વાત કરી લેવી જોઈએ અને ત્યારબાદ તમારે તમારા પતિને સ્પષ્ટ પણે જણાવી દેવું જોઈએ

કે મારે તો તમને તેની સાથે પ્રેમ હોય તો તમે તેમની સાથે જઈ શકો છો પરંતુ તમારા મારી સાથે આ રીતે દગો કરી ન શકો તેવી તમે વાત કરી શકો છો અને ત્યારબાદ તમે કોઈ નિકાલો પણ લાવી શકો છો કે તમારે તમારા પતિની સાથે વાતચીત કરવી જોઈએ અને ત્યારબાદ જો કોઈ નિવેડો નથી આવતો અને લાગે છે કે તમારો વાંદરા અને તમારી સાથે ખોટું કરી રહ્યા છે

તો ત્યાર બાદ તમે પોલીસનો પણ સારો લઈ શકો છો અને તમારા પરિવારના જે વડીલો હોય છે તેનો પણ સારો લઈને તમે કઈ કરી શકો છો એટલે તમે તે વસ્તુ કરી શકો છો.

પ્રશ્ન. મને રાત્રિના સમયમાં મારી પત્ની ચ પા ચ પી નથી બોલાવવા દેતી હું શું કરું?

તમે પૂછી લેજો કે સામાન્ય રીતે રાત્રિના સમયમાં તમારી પત્ની તમને બધું કરવા દેતી નથી અને એની માટે તમે શું કરી શકો છો કે તમે પહેલા તો આવો જ પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છો કે તમે તમારા પત્ની સાથે ડિસ્કસ કરીને મને પૂછો

તો વધારે સારું પરંતુ તમે કર્યા છો કે તમે કરવા દેતી નથી તો તેની માટે પણ ઘણી બધી વસ્તુ છે પહેલા તો તે મને લાગે છે કે તમારી વચ્ચે બેસતો નથી ઘણી બધી વખત આવ્યો થતું હોય છે કે વ્યક્તિ જે હોય છે

તે ભેગો તો રહેતો હોય છે પરંતુ તેની જે લાગણી હોય છે તે ભેગી થતી હોતી નથી અથવા તો તેનો મનડે બેસતો હોતો નથી અને તેવો લોકો સારી રીતે કઈ કરી શકતા હોતા નથી અને જ્યાં સુધી વસ્તુ બનતી હોય છે

પહેલા તો તમારે તમારી તે કહેવું પડે કે તમારું ભૂતકાળની અંદર ઝઘડો થયો હોય તો તેની કારણે તમારે આ બધી વસ્તુ નહીં થતી હોય તો તમારે પહેલા તેને સાન કરવું પડે બીજી વસ્તુ પણ છે કે તમારી વચ્ચે કોઈ સમસ્યા ચાલી રહ્યું હોય

તો તમારે તેને દૂર કરવી પડે તે સમસ્યા માનસિક પણ હોઈ શકે છે શારીરિક પણ હોઈ શકે છે અને પારિવારિક પણ હોઈ શકે છે અને ત્યારબાદ તમે કોઈ રસ્તો નીકળી શકો છો એટલે તમારે પહેલા તે વસ્તુ કરવી જોઈએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *