મારી આસિસ્ટન્ટ ને મારા ઘરમાં બોલાવીને બેડરૂમમાં લઈ ગયો અને ત્યાં તેની વર્ષો જૂની પ્યાસ બુઝાવી.

about

મારું નામ વિનય છે અને મારી ઉંમર 30 વર્ષની છે એક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીની અંદર જોબ કરું છું અને ત્યાં મારી પોસ્ટ મેનેજર છે અને મને મારા કામથી ખૂબ જ આનંદ થાય છે

પરંતુ મને એક બીજું પણ એવું કામ છે જે મને ખૂબ જ ગમે છે પરંતુ તે કામ સાથે કર્યું નથી પરંતુ મારી કાકી સ્ટંટ છે તે ખૂબ જ સુંદર દેખાય છે અને મને તેની સાથે બધું કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થાય છે

પરંતુ તમારી આસિસ્ટન્ટ ને મેં કઈ રીતે કમિટીને મને ઘણી વખત વિચાર આવે છે અને પછી એક દિવસ મે મારી આસિસ્ટન્ટને મારી બાજુમાં બેસવા માટે જણાવ્યું અને પછી જે અત્યારે મારી બાજુમાં બેઠી

ત્યારે મેં તેને કહ્યું કે મારે તારી સાથે મારા શરીરની આગ બુજાવવી છે જો તારી હા હોય તો મારી પાસે બધું કરવું છે અને પછી મારી આ સિસ્ટમ તે કહ્યું કે મારે પણ મારા શરીરની આગ બુજાવી છે

હું ઘણો વરસોથી વિચાર કરતી હતી પરંતુ તમે તો મારા હેડ ચોટે છે. હું તમને કંઈ કહી ન શકું પરંતુ આજે જરૂર છે તમે મને બધું કહ્યું છે એટલે મને તમારી સાથે કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થાય છે જો તમારી હા હોય તો આપણે એક દિવસ એવો રાખીએ કે જ્યારે આપણી કંપનીમાં રજા પણ હોય અને આપણે શાંતિથી બધું કરી શકીએ

અને પછી મેં મારી આસિસ્ટન્ટને કહ્યું કે આવતીકાલે આપણી ઓફિસમાં રજા છે તેથી તો મારા ઘરે આવજે અને પછી જ્યારે તે મારા ઘરે આવી એટલે મેં તેને અંદર લઈ ગયા અને પછી તેને બધા કપડા કાઢી નાખ્યા અને હોય તેની ઉપર ચડી ગઈ એની ઉપર ચડી ગયો અને પછી મેં તેને બધું દબાવવા લાગ્યો. અમે હું હાથ નીચે જવા દીધો અને નીચે બધું પહોળું કરીને મારી એ કામ કરી તેની અંદર જવા દીધી

અને પછી બધું દબાવવા લાગ્યો અને ઉપર બધું ચૂસવા લાગ્યો અને તેનો આખા શરીરે પકડતો હતો અને તે પણ કહેતી હતી કે મને તમારી સાથે કરવાની ખૂબ જ મજા આવતી તમે ઝડપથી કરો. અને જ્યારે તે આવું કહેતી હતી તો મને પણ એક ઉત્સાહતા હતા

અને તેની સાથે કરવાની પણ ખૂબ જ મજા આવતી હતી પછી તે થોડા સમય સુધી મેં તેની ઉપર રહીને પછી તે મારી ઉપર આવી ગયા અને જોવા મળે જવાબ મારી ઉપર કૂદવા લાગી ને મને ખૂબ જ મજા આવતી હતી અને પછી મેં મેં તેને ફરીથી નીચે સુવડાવી અને તેના બંને પગ પહોળા કરી લીધા અને મેં મળતી ની અંદર જવાની તું અને મને તેની સાથે બોલાવવાની ખૂબ જ મજા આવી ગઈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *