મારે જ્યારે શારીરિક સંબંધ બાંધવાનો હોય છે ત્યારે મને હંમેશા ડર લાગ્યા કરે છે હું શું કરું?

about

પ્રશ્ન. હું બેડ પર લાંબા સમય સુધી કોઈ પણ સ્ત્રી સાથે ટકી શકતો નથી મારે શું કરવું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમે કોઈપણ સ્ત્રી સાથે ટકી શકતા નથી તો તેની માટે તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને માત્ર એટલું જણાવવા માગું છું કે માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુ શું કરી શકો છો આ બધી વસ્તુ એટલે થતી હોય છે કારણ કે તમે ઘણી બધી સમસ્યાઓ આવેલી હોય છે અને સામાન્ય રીતે તમે બધી વસ્તુ એકલા એકલા કરેલી હોય છે

જેના કારણે તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ આવતી હોય છે અને તમે કરો છો અને તેના એક પ્રકારે આદત તમને પડી જતી હોય છે તેવા સમયની અંદર તમને આવી બધી સમસ્યા થતી હોય છે તો હું તમને માત્ર માગું છું કે તમે જ્યારે બધું વસ્તુ કરવા માટે જાવ છો ત્યારે તમારે વધારે ધ્યાન આપવું પડે સામાન્ય રીતે આવા પ્રશ્નો અમને ઘણા બધા લોકો પૂછતા હોય છે

અને તેઓ કહેતા હોય છે કે સામાન્ય રીતે ફોર પ્લે જાય છે તે તેમની માટે ખૂબ જ જરૂરી બનતું હોય છે એમ કહી શકાય કે કોર્લે વગર તમે કઈ કરી શકતા નથી એટલે તમારે વધારે ધ્યાન આપવું પડે અને સામાન્ય રીતે એક થી બે કલાક સુધી ફોર પ્લે કરો છો અને ત્યારબાદ તમે લાંબા સમય સુધી જઈ શકો છો અને તમને પણ ઘણી બધી મજા આપવાની છે

તો તમારે એ વસ્તુ કરી શકો છો બીજું તો બજારની અંદર ઘણી બધી દવાઓ પણ વેચાય છે જે તમે પી શકો છો પરંતુ તેનો જે ઉપયોગ છે તે તમારે કોઈ પણ વખત કરવો જોઈએ એટલે કે દર વખતે નો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ કારણ કે તે ઉપયોગ તમે જો કરો છો તેમાં તમે ઘણું બધું નુકસાન થઈ શકે છે.

પ્રશ્ન. મારે જ્યારે શારીરિક સંબંધ બાંધવાનો હોય છે ત્યારે મને હંમેશા ડર લાગ્યા કરે છે હું શું કરું?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમે જ્યારે સારી સંબંધ બાંધવાનો છે ત્યારે તમને હંમેશા ડર લાગે કરે છે તો તેની માટે તમારે શું કરવું જોઈએ તો સામાન્ય રીતે હું કહેવા માગું છું કે જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ પહેલી વખત જ્યારે બધું કરવા માટે જતું હોય છે અથવા તો બીજી વખત પણ બધું કરતો હોય છે ત્યારે તેને ઘણું બધું ડર લાગતો હોય છે અને તેને થતું હોય છે કે સામાન્ય રીતે વધારે સમય નહીં કરી શકે ને કદાચ નીકળી ગયો તો શું થશે?

તો છોકરીની સામે તેની ચર્ચા પરંતુ તેની ગભરાવાની જરૂર નથી સામાન્ય રીતે તેને માત્ર ને માત્ર એક જ વસ્તુ પર ફોકસ કરવાની જરૂર છે કે તેને જે વસ્તુ કરવાની છે તે તેને કમ્પ્લીટ કરીને રહેવાનું છે તો તેની માટે વિડીયો પણ જોઈ શકે છે અને લોકો જે માર્ગદર્શક હોય છે તેની પાસે પણ લઈ શકે છે અથવા તો જે અનુભવ વ્યક્તિઓ છે તેની પાસેથી અનુભવ પણ લઈ શકે છે આવું તે વ્યક્તિ કરે છે

તો તેને કોઈપણ વાંધો નથી અને સામાન્ય સંબંધ બાંધવાનો છે તે ખૂબ સરસ રીતે જશે અને તેને કોઈપણ પ્રકારનો દર પણ લાગવાનો નથી એટલે દર વખતે તમારે આ બધી વસ્તુ કરવી જોઈએ તેમાં કોઈપણ પ્રકારે ડરવાની જરૂર હોતી નથી

કારણ કે સામેવાળી જે વ્યક્તિ છે તે પણ નવી હોય છે અને તેને કોઈપણ પ્રકારે ખબર પડતી નથી અને જો કોઈ સામેવાળી વ્યક્તિ અનુભવી હશે તો તે તમને કંઈક અનુભવ આવશે અને તમને કંઈક શીખવા પણ મળશે અને તમારે ડર વગર બધું કરવાનું છે એટલે તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો નહીં આવે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *