મારા ટીચર મને દરરોજ બધું કરવા માટે કહે છે પણ મને બીક લાગે છે શું હું તેમની સાથે બધું કરી શકું?

social

પ્રશ્ન. મને હવે પહેલાની જેમ સમાગમ નો મોકો મળતો નથી તો તેની માટે હું કોઈ સ્ત્રીને કેવી રીતે મનાવું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમને પહેલા ની જેમ સમાગમ કરવાનો મોકો મળતો નથી અને તેના માટે તમે કોઈ સ્ત્રીને બે રીતે મનાવી શકો તો હું તમને માત્ર ને માત્ર માગું છું કે ઘણા બધા લોકોનો જે સામાન્ય રીતે સમય હોય છે અને તે સમય જ્યાં સુધી હોય છે ત્યાં સુધી તેમને વધુ મળી રહેતું હોય છે પરંતુ ત્યારબાદ તેઓને તે મળી રહેતું નથી

અને તેના કારણે તેઓ ઘણા બધા દુઃખી થતા હોય છે હું તમને માત્ર ને માત્ર જીવન માંગું છું કે તમારે હવે તમારી જે કામ છે તે મૂકી દેવી જોઈએ અને તમારે પહેલી વસ્તુ હું તમને એટલે જ કહેવા માગું છું કે તમે કેટલા વર્ષના છો તે તમારે રહેવાતું નથી તો તમે ઘણી બધી રીતે બધું કરી શકો છો પરંતુ તમને લાગતું હોય કે હવે તમારાથી રહેવાતું નથી

અને તમારે બધું કરવું છે તો તમે બીજા સ્ત્રીઓ પાસે પણ જઈ શકો છો અને તેઓને તમે પૈસા આપી શકો છો અને ત્યારબાદ તેમની સાથે બધું કરાવી શકો છો અને તેમાં પણ તમને ઘણી બધી મજા મળશે

તમે બીજી વસ્તુ એમ કેહ છો. કે તમારી સ્ત્રીઓને મનાવું તો તમારે માત્ર ને માત્ર આવી બધી વસ્તુઓ કરવી હોય તો તેની માટે તમારે કોઈ સ્ત્રીને મનાવી ન જોઈએ અને તેમને પ્રેમમાં પણ ન પાડવી જોઈએ હું તો માત્ર એટલું જ કહું છું કે તમારે થોડાક પૈસા લઈ જવા જોઈને જે પરિસ્થિતિ હોય છે જે બધું આવું કરતી હોય છે તેઓની પાસે જવું જોઈએ અને બધું કરવું જોઈએ જેના કારણે તમને પણ કોઈ પ્રકાર વાંધો નહીં આવે અને તમને પણ ઘણી બધી મજા આવશે.

પ્રશ્ન. મારા ટીચર મને દરરોજ બધું કરવા માટે કહે છે પણ મને બીક લાગે છે શું હું તેમની સાથે બધું કરી શકું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારા ટીચર તમને દરરોજ બધું કરવા માટે કઈ છે પરંતુ તમને બીક લાગે છે તો તેની માટે તમે શું કરી શકો અથવા તો તેમની સાથે બધું કરી શકો કે કેમ તો હું તમને માત્ર ને માત્ર એટલું જણા માગું છું કે તમે તેમની સાથે બધું કરી શકો છો તેમાં કોઈ પણ કદાચ સમસ્યા નથી પરંતુ તમને પણ બધું થવું જોઈએ સામાન્ય રીતે તમારા ટીચર તમને કહેતા હોય

અને તમને થતું હોય કે તમારે તમારા ટીચર સાથે બધું કરી લેવું છે તેવું નથી તમારા ટીચર કોઈ પુરુષ હોઈ શકે અથવા તો કોઈ હોઈ શકે કોઈ પણ હોઈ શકે પરંતુ તમને જો તેમની સાથે મજા આવતી હોય અને તમને લાગતું હોય કે તમને તેમની સાથે સેટ ફિલ થાય છે અને તમારે બધું કરવું છે તો બિન્દાસ તમે તેમની સાથે બધું કરી શકો છો અને તમે ખૂબ જ મજા માણી શકો છો

પરંતુ તમને પણ મજા આવી જાય પછી તમે પરાણે પરાણે જો બધું કરો છો તો તેવા સમયની અંદર તમને કોઈપણ પ્રકારે મજા આવવાની નથી અને તમને પણ ઘણો બધો કંટાળો આવી શકે છે એટલે તમારે બધું વસ્તુ વિચારવાની છે

અને ત્યારબાદ તમારે ટીચર સાથે બધું કરવાનું છે તમે તેમની સાથે બધું કરો છો તો તેમાં તમને મજા તો આવવાની છે પરંતુ તમને બીક લાગ્યું હોય તો તમે ડરવાની કોઈ પણ પ્રકારે જરૂર નથી તમને પણ મજુર મજા આવતી હશે તો તેવા સમયની અંદર તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ આવવાની નથી અને તમે સરળ રીતે બધું કરી શકવાના છો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *