મારા સાસુ મારી પર નજર રાખીને બેઠા છે અને એકવાર તો તેમને મને હાથ લારી પણ કરી દીધી હવે હું શું કરું?

about

પ્રશ્ન. મારા સાસુ મારી પર નજર રાખીને બેઠા છે અને એકવાર તો તેમને મને હાથ લારી પણ કરી દીધી હવે હું શું કરું?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમારા જે સાચું છે તે સામાન્ય રીતે તમારી ઉપર નજર રાખીને બેઠા છે અને એક વખત તો તેણે તમને હાથ લાવી પણ કરીને આપી દીધી હતી અને તમને હવે શું કરવું જોઈએ કે તમે કહો છો તો હું તમને કહું છું કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો પેલી વસ્તુ તો એ છે કે તમારા સાસરી ઉપર નજર રાખીને બેઠા છે

તે વસ્તુ તમારે જોવી પડે બીજી વસ્તુ એ પણ આ વસ્તુ તમારી પત્નીને ખબર પડે છે તો તેમાં તમારી ઘણી બધી જશે અને સમગ્ર રીતે પરિવારની જવાની પણ સંભાવના રહેતો હોય છે બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે તમારા વસ્તુની ખબર પડશે તો તેઓ કેવું રિએક્શન કરશે તે પણ તમારે જવું જોઈએ એટલે તમને સામાન્ય રીતે સારી રીતે માનસિક સમસ્યાઓ પડી શકે છે

બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે સામાન્ય રીતે તમે જ્યારે તેમની સાથે બધી વસ્તુ કરો છો તો તેમની ઉંમર ઘણી મોટી છે અને ઉમર ઘણી મોટી હોવાના કારણે તમને બીજી પણ ઘણી બધી સમજવો પડી શકે છે એટલે હું તો તમને માત્ર એટલું માગું છું કે તેની સાથે તમારે કરવું જોઈએ નહીં અને તેઓ પણ છોકરી કરવા માંગતો હોય તો તમારે તેમને સમજાવવા જોઈએ અને તમારી પત્નીને એવું હોય તો વાત કરી દેવી જોઈએ કે તેઓ આવું કરે છે તો તમને મળી શકે તેવું મને લાગે છે.

પ્રશ્ન. શું અજાણી સ્ત્રી ની સાથે પ્રોટેક્શન વગર કર્યું અને પછી પ્રવાહી અંદર રહી ગયું તો કોઈ સમસ્યા થાય?

તમે એવું પૂછી રહ્યા છો કે તમે અજાણી શરીરની સાથે બધું કરો છો પરંતુ પ્રોટેક્શન વગર તમે કરો છો અને પછી તમારું જે પ્રવાહી છે એટલે કે તમારો જે પદાર્થ છે તે અંદર રહી જાય છે તો તેની માટે તમે શું કરી શકો

તો સૌપ્રથમ હું તમને માગું છું કે તેની માટે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો સૌ પ્રથમ તો તે જાણી શ્રી છે અને તેની સાથે તમે બીજી વખત કર્યું તેનો મતલબ કે તે સર્વિસ આપીને બધુ કરતી હશે તો તમારે કોઈ પણ પ્રકારે ગભરાવાની જરૂર નથી કારણ કે તે સર્વિસ વાળી સ્ત્રી હોય છે અને સામાન્ય રજા તો અંદર રહી જતું નથી અને છતાં પણ રહી જતું હોય તો તેમાં તમે કંઈ પણ કરી શકતા નથી

અને તમારે તેમને કઈ કરવાનું હોતું નથી તે સામાન્ય રીતે તેનું હોય છે તે શોધી લેતી હોય છે એટલે તમારે કરવાનું હોતું નથી પરંતુ હા કોઈ એવી અજાણી સ્ત્રી હોય કે જનત સાથે તમે સંબંધ બાંધેલો હોય એને સામાન્ય રીતે એવો જે સર્વિસ આપતા હોતા નથી

પરંતુ તમારી સાથે જ બધું કરેલું હોય તો તેવા સમયની અંદર તમારે તેનું ઓપરેશન કરવાનું હોય છે અથવા તેને તમારે સામાન્ય રીતે એમ કહેવાય કે જે પીલ આવે છે એટલે કે જે ગોળીઓ આવે છે તે તેને તમારે આપવી પડતી હોય છે અને જેના દ્વારા તમારું જે અંદર રહી ગયું હોય તે કાઢી નાખવું પડતું હોય છે તે વસ્તુ કરવી પડતી હોય છે એટલે તમને આમ તો કોઈ સમજતા નથી પરંતુ આગળ જતા જો લોકોને ખબર પડે તો સમસ્યા થઈ શકે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *