મારા પતિને શિયાળામાં સાંજ પડતા જ ઈચ્છાઓ થવા લાગે છે અને ઉનાળામાં હું સામેથી ક્વ તો પણ એમનું ઉભું નથી થતું

about

પ્રશ્ન. મને શિયાળા માં પણ ચ પા ચ પી ની ઇરછા નથી થતી હું શું કરું?

શિયાળાની અંદર પણ તમને બધું કરવાની ઈચ્છા થતી નથી તો તેની માટે તમે શું કરી શકો છો કે તમે એવું પૂછી રહ્યા છો કે શિયાળાની અંદર પણ તમને ઈચ્છા નથી થતી પરંતુ હું તો તમને કહું માગું છું કે તમે કેમ એવું કહી રહ્યા છો કે શિયાળા ની અંદર તમને આવું થતું નથી સામાન્ય રીતે ઘણા બધા લોકોને એવી મનમાં રુચિ ભરાઈને બેઠી ગયેલી છે

કે સામાન્ય રીતે જ્યારે શિયાળામાં બધું કરવામાં આવે છે ત્યારે સેવા સમયની અંદર કોઈ પણ પ્રકાર વાંધો પડતો નથી અને તમામ લોકો જે હોય છે તે બધું કરતા હોય છે પરંતુ હકીકતમાં એવું નથી એટલે તમારે તે વસ્તુ વિચારવી પડશે ઘણા બધા લોકો હોય છે કે જેને શિયાળામાં કરવું છે પરંતુ હકીકતમાં હું તમને કહેવા માગું છું કે શિયાળાની અંદર ઘણા બધા લોકો કરે છે

પરંતુ ઘણા બધા એવા પણ હોય છે કે જેઓને ઊંઘ આવતી હોય છે એવું કરવા માંગતા હોતા નથી એટલે કે તે વ્યક્તિ ઉપર આધાર રાખે છે અને તે પાર્ટનર ઉપર આધાર રાખે છે ઘણા બધા દંપતિઓ એવા પણ હોય છે કે જે સામાન્ય રીતે શિયાળા ઉપર કોઈપણ પ્રકારે કઈ કરતા હોતા નથી અને ખૂબ જ ઓછા પ્રમાણમાં પણ કરતા હોય છે એટલે તે તમારે વસ્તુ જોવી પડે

અને ત્યારબાદ તમારું બધું કરવું પડે એટલે તમને ઈચ્છા ન થતું હોય તો તેની માટે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો તમે સામાન્ય રીતે કેપ્સ્યુલ નો પ્રયોગ કરી શકો છો અને તે ઉપયોગ કરો છો તો તેવા સમયમાં તમને ઘણો બધો ફાયદો થઈ શકે છે તેવું મને લાગે છે.

પ્રશ્ન. મને દિવસ ઢળતાં ની સાથે હંમેશાં ચ પા ચ પી બોલાવવાનું મન થાય છે હું શું કરું?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમે દિવસ જ્યારે ઢળી જાય છે તેમાં સમયની અંદર તમને બધું કરવાનું ખૂબ જ મન થતું હોય છે તો તેવા સમયની અંદર તમે શું કરો છો તો સૌપ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે તે તમારી માત્રને માત્ર તમારી સમસ્યા નથી અથવા તો તમારું મન નથી પરંતુ ઘણા બધા લોકો જે દુનિયાના લોકો છે તેને આ વસ્તુ થતી હોય છે

અને સામાન્ય રીતે તેઓને એમ કહી શકાય છે કે સામાન્ય રીતે દિવસ ચડે છે ત્યારે દવા સમયની અંદર તમને બધું કરવાનું ખૂબ જ મન થતું હોય છે અને તેઓ બધું કરતા પણ હોય છે એટલે હું તો તમને માત્ર માગું છું કે તમને દિવસ ઢળતાની સાથે તેવું થતું હોય તો તે વસ્તુ સારી કહેવાય પરંતુ હું તો તમને એવું કહેવા માગું છું કે

તમે ઘણી બધી વસ્તુ કરી શકો છો તેમાં તમે પ્રકારે કોઈ ના પાડવાનું નથી બીજી વસ્તુ કે તમે જ્યારે આવું બધું કરવાનું મન થતું હોય તો તમને ચૂકવવામાં મન થાય છે તે પણ તમારે જોવું જોઈએ

બીજી વસ્તુ કે તમને આવું થતું હોય તો તમે સામાન્ય રીતે કોઈ પણ સ્ત્રી પાસે જઈ શકો છો અને પૈસા આપીને તમે સર્વિસ કરી શકો છો તમે ઊંચા લઈ શકો છો તમારા ગભરાવાની જરૂર નથી કારણ કે સામાન્ય રીતે જે પુરુષ હોય છે તેને આવી વસ્તુઓ થતી હોય છે તેમાં તમારે કંઈ પણ ગભરાવું જોઈએ નહીં.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *