મારા માસી મારી સાથે બધું કરવા માંગે છે હું તેમને શું કહું?

about

પ્રશ્ન. મારા માસી મારી સાથે બધું કરવા માંગે છે હું તેમને શું કહું?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારા માસી તમારી સાથે બધું કરવા માટે માંગે છે તો તમે તેમને શું કહી શકો તો હું તમને કહેવા માગું છું કે સામાન્ય રીતે તમે મને જે રીતે પૂછી રહ્યા છો તે રીતે તો મને એવું લાગે છે કે તમારામાંથી તમને તમારા માસી તમને જે રીતે તમને તો તેમની અંદર ઘણું બધું ઇન્ટરેસ્ટ લાગે છે

અને તમે રસ લાગે છે તો તમે તેમની સાથે બધું કરવા માંગો છો પરંતુ હું તમને માત્ર ને માત્ર માગું છું કે તેની અંદર તમે કરી શકતા નથી પહેલી વસ્તુ કઈ છે કે તમને તેઓ કહેતા હોય તો તેવું શું કામ કહે છે તે વસ્તુ પણ તમારે જોવી જોઈએ બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે તમને જ્યારે તે વસ્તુ એવું કહે છે ત્યારે તમારે પણ થોડું ધ્યાન આપવું પડે

અને તેની ઉપર તમારા અમલ કરવો જોઈએ જ્યારે તમે તે વસ્તુ નથી કરતો ત્યારે ઘણી બધી રીતે તમને સમસ્યા થઈ શકે છે એટલે તે વસ્તુ તમારે જોઈ જોઈએ જેનાથી તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો ન પડે તમે તે વસ્તુ કરશો તો તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો નહીં આવે અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકશો એટલે તેની ઉપર તમારે અમલ કરવો જોઈએ બીજી વસ્તુ છે કે તમારા પાસે તમને આ બધું કરવા કહેતા હોય તો તમારી ઉપર છે તમે શું કહો છો.

પ્રશ્ન. હું હજુ કોલેજ ના પહેલા વર્ષ માં છું હું મારી ફ્રેન્ડ સાથે બધું કરી શકું?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમે કોલેજના પહેલા વર્ષમાં છો અને તમારી ફ્રેન્ડ સાથે તમારે બધું કરવું હોય તો તમે કરી શકો કે એમ તો હું તમને કે માંગુ છું કે હાથે તમારી ઉપર આધાર રાખે છે કે તમે શું કરો છો જેના કારણે તેમની સાથે બધું કરી શકો છો તેમને કોઈ પણ વ્યક્તિ રોકવાનું નથી અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકશો

પરંતુ બીજી વસ્તુ હું તમને કહેવા માગું છું કે તમે જ્યારે આ બધું ગુસ્સો કરો છો ત્યારે તમને પૂછી લેવું જોઈએ ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે પરંતુ તમે કોઈ વ્યક્તિને પૂછતા હોય તો નથી અને તમે સીધા તેની ઉપર બધી વસ્તુ કરવાનો ટ્રાય કરતા ઓછું ત્યારે તેવા સમયની અંદર તમે ઘણી બધી સમસ્યાઓ થતી હોય છે અને ઘણી બધી વખત તમારે અપમાન કરવું પડતું હોય છે

એટલે કે વસ્તુ તમારે જોઈ જોઈને તમારે કોઈ નિર્ણય લેવો જોઈએ બીજી વસ્તુ છે કે તમે કોલેજના પહેલા વર્ષમાં હોવ તો તમારી ફ્રેન્ડ સાથે તમારા બધું કરવું હોય તો તમે બધું કરી શકો છો તમે કોઈપણ પ્રકારની વાંધો નથી

પરંતુ તમારે પણ તમને એક વાર પૂછી લેવું જોઈએ બાકી તો તમે પહેલા વર્ષમાં હોવ એટલે કોલેજના પહેલા વર્ષમાં એટલે તમે પરિપક્વ થઈ ગયેલા કહેવાય અને તેની અંદર તો તમને કાયદો પણ નથી એટલે તમે કાયદા પ્રમાણે તો બધું કરી શકો છો એવું મને લાગે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *