મારા ઘરની કામવાળી ને મેં મારા બેડરૂમમાં બોલાવીએ અને તેને લબ લબાવી નાખી.

about

મારા ઘરે એક કામવાળી કામ કરવા માટે આવે છે અને એમ તો તેનું કામ નોર્મલી એવું હોય તેને તેણે કચરા પોતુ કપડા અને વાસણ આટલું તેનું કામ હોય છે પરંતુ એક દિવસે એવું થયું કે મારી મારી કંપનીમાં રજા હતી

અને હું ઘરે હતો અને તે જ સમયે તે કામવાળી ઉપર મારા ઘરે કામ કરવા માટે આવવાનું છે અને પછી જ્યારે તે ઘરે કામ કરવા માટે આવી ત્યારે એટલે તૈયાર થઈને આવી હતી કે તેને જોઈને કોઈનું પણ ઈચ્છા થઈ જાય

કે મારે તેની સાથે કરવું છે અને જ્યારે મેં તેને જોઈ એટલે મને પણ એવું થઈ ગયું કે મારે તેની સર્વિસ છે પરંતુ હું તેને કહી ન શક્યો તેને તેનું બધું કામ કરી લીધું જે મારા ઘરમાં કરતી હોય અને પછી તે તેના ઘર બાજુ જવા માટે નીકળી

અને તે કહેતી હતી કે સાહેબ હું ઘરે જાઉં મળું આજનું બધું કામ થઈ ગયું અને જ્યારે તેને મને આવું કહ્યું એટલે મેં તેને કહ્યું કે જો તારી પાસે સમય હું તમારે થોડું કામ છે

અને પછી તેને તો ઘણો બધો સમય છે કારણ કે અત્યારે મારી પાસે તમારા ઘરનું એક જ કામ છે અને મારે બીજી કસે એ કામ કરવા માટે જવાનું નથી તેથી હું એકદમ ફ્રી છો ને જ્યારે તેને મને તો ખૂબ જ મજા આવી ગયા અને પછી મેં તેને કહ્યું કે મારે તારું કામ થોડું મારા બેડરૂમની અંદર છે તેથી તું જો ત્યાં આવી શકે તો મને સારો પડશે અને પછી તેને પણ મને હા કઈ રીતે હા સાહેબ હું આવું છે

અને પછી હું તેને મારા બેડરૂમની અંદર લઈ ગયો અને ત્યાં જઈને મેં તેને કહ્યું મારે તારી સાથે શરીર હા હોય તો મારે તારી સાથે એ કરો છો અને પછી તેને પણ મને હા કહી દીધું અને તેના બધા કપડા કાઢી નાખ્યા અને અમારા બેડ ઉપર સૂઈ ગયા

અને પછી તેને કહ્યું કે જો સાહેબ હું તો તૈયાર છું જો તમે તૈયાર હોવ તો અત્યારે ને અત્યારે મારે તમારી પછી મેં પણ મારા બધા કપડા કાઢીને તેને બાજુમાં સુઈ ગયો અને પછી તેની સાથે સુખ માણવાની શરૂઆત કરી દીધી અને પછી પહેલા તો મેં તેના જેવું મોટા બે બોલ હતા તેને દબાવતો હતો અને તેના આખા શરીર ઉપર હાથ ફેરવતો હતો તમે મારા એક હાથને તેની ગુફા તરફ જવા દીધી

જેને ગુફાનો દરવાજો બંધ હતો એવું મને લાગ્યું પરંતુ સુધી જોયો નહોતા તેથી હું કંઈ કહી ન શકો અને પછી જ્યારે મેં જોયો એટલે મેં તેને કહ્યું કે સૂર્ય બંધ છે અને તેને કહ્યું હા સાહેબ સુધી મેં કોઈ સાથે કોઈ નથી અને મારે પહેલી વખત તમારી સાથે જ કરવાની ખૂબ ઈચ્છા થાય છે

અને પછી મેં તો તેનો ગુફાના દરવાજો ખોલી નાખ્યો અને તે પણ કહેતી હતી સાહેબ તમે એકદમ સારી રીતે મારા ગુફાના દરવાજો ખોલ્યો મને ખૂબ જ મજા આવી અને પછી મેં તેને આગળ પાછળથી ઠોકી રાખી અને મને તેની સાથે કરવાની ખૂબ જ મજા આવે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *