મારા કોલેજની એક વિદ્યાર્થીને કોલેજની પાછળ ઝાડ પાસે લઈ ગઈ ને ઉભા ઉભી ઠોકી નાખી.

about

મારું નામ મીત છે અને હું કોલેજમાં અભ્યાસ કરાવું છું એ કોલેજમાં મારીએ એક વિદ્યાર્થીની છે તેનું નામ મિતાલી છે તે ખૂબ જ સુંદર દેખાય છે અને મને તેની સાથે કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થાય છે

પરંતુ હું તેને કંઈ નથી શકતો અને પછી હવે કોલેજને આવવાતી હતી તેને ઘણો સમય થઈ ચૂક્યો છે અને હવે પછી મેં એક દિવસ તેને એકલામાં બોલાવી અને તેને બધું કહી દીધું કે મારે તારી સાથે બધું કરવાની હું તને કહી ના શકતો હતો અને પછી તે પણ કહેવા લાગી કે મારે પણ તમારી સાથે ઘણા સમયથી કરવું હોય તો પણ તમે મારા છોટેથી હું તમને કંઈ કહેતી ન હતી

પરંતુ હવે બધું કરવું છે અને પછી જ્યારે મારી વિદ્યાર્થીની એ પણ મને કહ્યું કે સર હું તમારી સાથે બધું કરવા માટે તૈયાર છું એક દિવસ બોલાવી હતી અને તે દિવસ કોલેજમાં બીજું કોઈ આવ્યું ન હતું ફક્ત અમે બંને જ હતા તેથી મેં તેને કોલેજની પાછળ લઈ ગયો

અને ત્યાં એક મોટું ઝાડ હતું ત્યાં તેની પાસે લઈ ગયો અને પછી મેં તેને કહ્યું કે જો આપણી પાસે આનાથી સારી બીજી કોઈ જગ્યા ન હોઈ શકે તેથી આપણે અહીંયા જ કરવું પડશે અને પછી મેં જ્યારે તેને કહ્યું એટલે તેને તો તેના બધા નીચેના કપડા કાઢી નાખ્યા

અને પછી તે કહેવા લાગી કે હવે તમે મારી સાથે બધું કરી શકો અને પછી મેં તૂટીને ટીશર્ટ ઓછી કરીને તેના બોલને ચૂસવા લાગ્યા અને તેના આખા શરીર ઉપર હાથ ફેરવતો હતો અને એક હાથની કૂવા પાસે જવા દીધો અને સીધી બે આંગળી તેની અંદર નાખી દીધી અને પછી તેના વડે તેને મજા પડતો હતો અને પછીથી તો કહેવાના કે કે હવે તો બસ આંગળી વડે નહીં જગ્યાથી તમે બધું કામ કરો

અને પછી મેં તેને કહ્યું અને પછી ત્યાં જ ઉભા ઉભા છે બાકી મરી ગઈ અને મેં તેની પાછળથી બધું મારી અંદર નાખી અને તેને ખૂબ જ મજા કરે અને તે પણ કહેતી હતી ક્યારે મને તમારી સાથે ખૂબ જ મજા આવે છે અને તે તો કહેતી હતી કે તમારા બુદ્ધ અત્યારે કરવાનું છે હું જ્યારે તમને કહું ત્યારે તમારે તમારો મલાઈ માલ છે તે કાઢવાનો રહેશે અને મેં પણ જ્યારે મને આવું કહ્યું

એટલે હું પણ ખૂબ જ ખુશ થઈ ગયો મેં તેને કહ્યું કે તું કહે તેમ જ કરશો ને પછી એને મેં તેને મારા સાથે કહેતી હતી કે તમે હજુ જોરથી કરો એમ કરો તો એમ કરો તો છેલ્લે મને કહ્યું કે હવે તું સિદ્ધ રહે અને પછી મને તો ત્યાં ઉભા ઉભા જ ઠોકવાનો શો અને મને તેની ખૂબ જ મજા આવી કરતા કરતા ક્યારે ત્રણ કલાક થઈ ગયા તેની અમને પછી મેં કહી દીધું કે હવે તો તમે તમારા બધો માલ મળવા પર કહો કાઢો અને પછી હું નીચે બેસી ગયા અને તેમણે તેમનો બધો ઉપર કાઠીયા

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *