મારા ભાભી ને મે ઘોડી બનાવી ને ભારે મજા આપી પણ હવે તે મને દરરોજ ચ પા ચ પી કરવા ફોર્સ કરે છે હું શું કરું?

about

પ્રશ્ન. મારા ભાભી ને મે ઘોડી બનાવી ને ભારે મજા આપી પણ હવે તે મને દરરોજ ચ પા ચ પી કરવા ફોર્સ કરે છે હું શું કરું?

તમે સામાન્ય રીતે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે તમારા જે ભાભી છે તેને તમે ઘોડી બનાવેલા હતા અને ત્યારબાદ તેમને તમારી સાથે ઘણી બધી મજા આવેલી હશે અને તમને પણ તેની સાથે ઘણી બધી મજા આવેલી હતી પરંતુ હવે તમે કહેવા માંગો છો તે તમારી સાથે દરરોજ બધું કરવા માટે ફોર્સ કરે છે તો તેની માટે તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને માત્ર માગું છું

કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો. પહેલી વસ્તુ તો એ તમારી જોવાની છે કે સામાન્ય રીતે તમને કેમ ફોર્સ કરી રહ્યા છે ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે કે તમારા ભાભી હું માનવું છે કે તમારી કરતા મોટી ઉંમરના હશે અને તમારી કરતા મોટી ઉંમરના ત્યારે ઘણી બધી વસ્તુઓ જે છે તે જોતા હશે ને ત્યારબાદ બધી વસ્તુઓ કરતા હશે

એટલે હું તો તમને માત્ર માગું છું કે તેની અંદર તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો પેલી વસ્તુ તો એ છે કે સામાન્ય રીતે તમે તમારા ભાભી છો. તો તે સરળતાથી થઈ શકે છે તેમાં કોઈપણ પ્રકારે વાંધો નથી અને તમે તેમની સાથે ઘણી બધી મજા પણ કરેલી છે

અને તમને ઘણી બધી મજા તમારા ભાભી આપેલી પણ છે પરંતુ હું તમને કહેવા માગું છું કે તમારા ભવિષ્ય સાથે તેના સમયમાં કહી શકાય કે તમે તો યુવાન છો અને તમારામાં તો બધું છે એટલે કોઈ પણ સ્ત્રી સાથે તમે જશો તો તમને ઘણી બધી મજા થઈને કરાવી શકશો અને તમને પણ ઘણી બધી મજા આવશે અને કદાચ તમે કુવારા પણ હસો પરંતુ તમારા જે ભાભી હતા તેમ કહી શકાય કે કુવારાનો અને તમારા જે ભાઈ હતા તે તને મજા નહોતા આપી શકતા જેના કારણે તમે ઘણી બધી મજા આપી દીધી હવે થતું એવું હોય છે

કે સામાન્ય રીતે તમારા ભાઈ સાથે જ્યારે તમારા ભાભી વધુ કરતા હોય છે ત્યારે તેઓને મજા આવતી નથી અને તેઓ હંમેશા તમારી કામેચ્છા અને તમારી ઈચ્છાઓ ધરાવતા હોય છે કે તમારી સાથે તેણે બધું કરવું છે અને જેના કારણે તમે મળતા નથી જેના કારણે તેઓ હંમેશા તમને કહેતા હોય છે કે તમારી સાથે તેમને બધું કરવું છે એટલે તે વસ્તુ વિશે તમારે વિચારવું જોઈએ

અને ત્યારબાદ તમારે કાર્ય કરવું જોઈએ આ રીતે તમે કરો છો તો તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો પડવાનો નથી અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકવાના છો બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે તમે રીતે બધું કરી શકશો કે હવે તેઓ તમને પોસ્ટ કરે છે તો એ તો સ્વાભાવિક વસ્તુ છે કે હવે તમને તેમના ભાષા આવતી નથી તમારા ભાઈ સાથે મજા નથી આવતી એટલે કે તમારી સાથે તેમણે બધું કરવું છે

તો તે સિમ્પલ રીતે તમને ફોર્સ કરવાના છે અને તમને તે ફોર્સ કરે તે પણ સ્વાભાવિક ચલણ કે તમે તેમનામાં ઈચ્છા જગાડેલી હતી અને તેમની સાથે તમે બધું કરેલું હતું એટલે કે જ્યારે તમને મજા ન આવતી હતી ત્યારે તેઓએ તમારી સાથે બધું કર્યું તો હવે તમારે તેમને પણ મજા આપવી પડશે અને તે રીતે તમે વિચારી શકો છો કે કુદરતી રીતે તમારે તમને મજા આપવી પડશે

કારણ કે તેમને ઘણી બધી મજા આવેલી છે તો તમે પણ તેને મજા આપી શકો છો પરંતુ હવે જો તમારે આમાંથી ફોર્સ તમારે નીકળવું હોય તો સિમ્પલ રીતે પહેલા તો સરળતાથી તમારા તમે ભાભી ને બોલાવી શકો છો અને ત્યારબાદ તમે સાથે વાતચીત કરી શકો છો કે મને આ સમસ્યા છે જેના કારણે કરી શકતો નથી પરંતુ ભવિષ્યમાં કંઈક કરીશ તો તે રીતે તમે વાતચીત કરી શકો છો પરંતુ દરેક કેસની અંદર સરળતાથી આ બધી વસ્તુઓ પૂરી થતી હોતી નથી જેના સમયમાં ઘણી બધી વખત એવું પણ બંનતુ હોય છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *