મારા ભાભીએ મને ઊંચક્યો અને મને બેડ પર લઈ ગઈ : મારા થથરતા શ-રીરને પલંગ પર પાથરી દીધું, મેં નહીં બધુ એમને કર્યું

about

પ્રશ્ન. મારો પડોશી મને ચ પા ચ પી માટે ઓફર કરી રહ્યો છે હું શું કરું?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમારો જે પડોશી છે તો તમને બધી રીતે બધું કરવા માટે ઓફર કરી રહ્યું છે તે તમને શું કામ ઓફર કરી રહ્યો છે તે વસ્તુ તમારે જોવી છે બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે સામાન્ય રીતે તમારા સંલગ્ન થઈ ગયા છે કે બાકી છે જો તમારા લગ્ન થઈ ગયા હોય તો તમને ઘણી બધી સમજ આવી શકે છે અને તમારા લગ્ન થયા હોય તો તમને કોઈ સમસ્યા આવી શકતી નથી

એટલે તમને કોઈ પ્રકાર માટે વાંધો પડતો નથી તમે તેની સાથે બધું કરી શકો છો પરંતુ તમારા લગ્ન થઈ ગયા હશે તો તમને ઘણી બધી સમસ્યા આવશે તો તેની માટે તમારે તૈયાર રહેવું પડશે બીજી વસ્તુ તમને બધું આવું કરવા ઓપરેશન કરી હોય

તો તે શું કામ કરી રહ્યો છે અને હું તમને તે પ્રેમ કરે છે કે માત્ર ને માત્ર તમારી સાથે તેને ખાલી રિલેશનમાં જવું છે તો તે વસ્તુ પણ તમારે તેને પૂછ્યું છે અને ત્યારબાદ તમારે બધી વસ્તુઓ કરવી હોય તો તે તમારે પૂછવું જોઈએ

અને ત્યારબાદ તમે ઉપર કરો છો તો કોઈ પણ પ્રકાર વાંધો પડતો નથી અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકો છો તેવું મને લાગે છે એટલે તમારા પડોશીને આ રીતે તમે વાત કરો છો ત્યારબાદ તે કોઈ ઓફર છે તેનો સ્વીકાર તમારા હાથમાં છે તમારે કરવો કે નહીં.

પ્રશ્ન. વિનીતા હવે મને પહેલા ની જેમ મજા નથી આપી શકતી હું શું કરું?

તમે એવું પૂછી રહ્યા છો કે વિનીતા હવે તમને પહેલી જેમ મજા નથી આપી શકતી તો તેની માટે તમે શું કરી શકો તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો બીજી જગ્યાએ તેની માટે તમે વસ્તુ કરવા માટે પહેલા તો તમે પૂછી શકો છો કે તે કેમ તમને પહેલા ની જેમ મજા આવતી નથી અને તેની માટેના કયા કયા કારણો છે તે પહેલા તમારે તને પૂછવો જોઈએ ઘણી બધી વખત એવું બનતું હોય છે

પરંતુ જે પુરુષો છે મજા આવતી હોતી નથી ને જેના કારણે તેને ઘણી બધી સમજવો થઈ જતી હોય છે એટલે હું તો તમને માત્ર માગું છું કે તેના ની જેમ તને મજા નથી આપી શકતો તો શું કામ નથી આપી 200 તમારે જોવી જોઈએ અને તમારે પૂછવું જોઈએ ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે કે તેના અંદરથી કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય એને સમસ્યા હોય તો તેવા સમયની અંદર તે તમને કહી શકતી નથી

પરંતુ જ્યારે તમે સામે તેને થતું હોય છે કે તમને તે પોતાની સમસ્યા કરે અને ત્યાર બાદ તમને તે સમસ્યા કહે છે તો તેનું સમાધાન કરી શકો છો અને તમારાથી સમાધાન થઇ શકે અમુક હોય તો ડોક્ટર પાસે પણ તમે જઈ શકો છો

અને તેમનું સમાધાન લઈ શકો છો એટલે પહેલાની જેમ મજા નથી આવતી તો પહેલી વખત એવું પણ બની શકે છે કે તમારી માનસિકતા જેવુ હોય તો બદલાઈ ગઈ હોય અને પછી તે તમારી સાથે વધારે રહેતું હોય તો ત્યારબાદ તમને આવું બધું થતું હોય એટલે તમારે તો બધી વસ્તુ વિશે નજર વિચારવું જોઈએ અને સામાન્ય રીતે તમારે મજા લેવી જોઈએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *