મારા બંને બોયફ્રેન્ડ ને શું હું ત્રણેક કલાક સુધી મજા આપી શકું?

Uncategorized

પ્રશ્ન. હું ૩૦ વર્ષની છું અને મારે મારા આગળના ભાગ ને મોટો કરવા શું કરવું જોઈએ?

તમે જણા રહ્યા છો કે તમારી ઉંમર 30 વર્ષની છે અને તમારા આગળના ભાગને મોટું કરવા માટે તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને માત્ર માગું છું કે સામન્ય રીતે તમારી ઉંમર હજી 30 વર્ષની છે અને તમે 30 વર્ષનો જે ભાગ છે તે બંનેને મોટા કરવા છે તો તેની માટે તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને માત્ર એટલું જણા માગું છું

કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો સામાન્ય રીતે જે ઘણા બધા લોકો હોય છે તેને ઉકેલવામાં આવતો હોય છે કે તે લોકોને બધું મોટું કરવું જ હતું તેની માટે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકતા હોય છે સમુદ્ર તે જો તમે સ્ત્રી છો અને તમે આગળનો ભાગ મોટો કરવો છે તો તેની માટે તમે એક વસ્તુ કરી શકો છો તમારે સામાન્ય રીતે તેલ લેવા નું છે

ત્યારબાદ તેને થોડું ગરમ કરવાનું છે અને તેને તમારો જે આગળનો ભાગ છે ત્યાં તેને મસળવાનો છે આવી રીતે તમે મસાજ કરો છો તેવા સમયની અંદર થોડાક સમય સુધી તમે આવું કરો તો તમને ઘણી બધી વસ્તુઓને સમસ્યાઓમાંથી છૂટ કરવા મળી જશે અને સામાન્ય રીતે તમારું જશે તમે કહી રહ્યા છો તમે આગળના ભાગ મોટા કરવા છે

તો ત્યાં આગળના તમારા જે બંને છે તો પણ મોટા થઈ જશે અને તમને ઘણી બધી રીતે રાહત મળી જશે તો તમે આ વસ્તુઓ કરી શકો છો તમે જ્યારે આ વસ્તુ કરો છો તેવા સમયના તમને તરત રીઝલ્ટ મળવાનું નથી પરંતુ તમે થોડાક સમય સુધી આ કરો છો તો તેના કારણે તમને સારા પરિણામો મળી શકે છે.

પ્રશ્ન. મારા બંને બોયફ્રેન્ડ ને શું હું ત્રણેક કલાક સુધી મજા આપી શકું?

તમે કહી રહ્યા છો કે તમારા બોયફ્રેન્ડને ત્રણ કલાક સુધી તમે મજા આપી શકો કે કેમ તો હું તમને માત્ર એટલું જણા માગું છું કે તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારો એક બોયફ્રેન્ડથી પરંતુ તમારા જેના કારણે કહી શકાય કે તમે તેમને મજા આપવા માંગો છો

તો હું તમને માત્ર એટલું જ જાણવા માંગુ છું કે તમારે તમારા બંને બોયફ્રેન્ડ મજા આવી હોય તો તમારા અંગત પ્રશ્ન બનીને રહી જાય છે અને સામાન્ય રીતે તમે જ્યારે આવું કરો છો ત્યારે તમારો રિસ્ક છે તે વધી જતો હોય છે

અને તમારું જોખમ વધી જતું હોય છે હું તો તમને માત્ર એટલું જ જાણવા માંગુ છું કે તમારે તેઓ ના કરવું જોઈએ સામાન્ય રીતે હું તમને એટલું કહેવા માગું છું કે તમે ત્રણ કલાક સુધી મજા આપી શકો છો તેમાં કોઈ પણ પ્રકારે ના નથી સામાન્ય રીતે તમારે તેની અંદર થોડું સેક્રી ફાઈઝ પણ કરવું પડશે કરવા માટે માંગતા હશે તો તેની માટે તમારે તમને છૂટ આપવી પડશે અને તરત જ તમારી સાથે જે કરે છે

તે તમારે તેને કરવા દેવું પડશે અને તમારે પણ તેની અંદર મજા લેવી પડશે બે પુરુષો તમારી સાથે જ્યારે આવે છે ત્યારે તમે તેની સાથે બધું કરશો તો તમને મજા આવવાની છે અને તમને પણ ઘણી બધી મજા આવવાની છે પરંતુ એક વસ્તુ તમારે વિચારવી પડશે કે તમારા બંને તમારી સાથે બધું કરે છે ઘણી બધી સમસ્યાઓ આવવાની સંભાવના રહે છે તેની માટે પણ તમારે તૈયાર રહેવું પડશે જ્યારે તમે તૈયાર રહો છો

તો તેવા સમયની અંદર તમને કોઈ પણ વધારે વાંધો નહીં પડે અને તમે ત્રણ કલાક સુધી તેમને મજા આપી શકશો પરંતુ તમારે અલગ અલગ પોઝિશન માં બધું કરવું પડશે જેના કારણે તમને વાંધો ના પડે તેવું મને લાગે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *