મને હવે હાથલારી કરવાની આદત લાગી ચૂકી છે અને હું દરરોજ ૨૦ વાર કરું છું ભવિષ્યમાં મારી સાથે શું થઈ શકે?

nation

પ્રશ્ન. શું હ-સ્તમૈ-થુન કરવાથી મારું લિં-ગ નાનું થઈ જશે? અને હા તો કેમ?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે શું હ-સ્તમૈ-થુન કરવાથી તમારું લિં-ગ નાનું થઈ જશે અને હા તો કેમ તો હું તમને જણાવવા માગું છું કે સૌ પ્રથમ તો હું કહું છું કેવું કહેવું તું નથી તો માત્ર ને માત્ર માન્યતા છે એટલે કે હા તો કેમ તેનો જવાબ મારે આપવાનો જરૂર બનતો નથી

કારણ કે તેવી વસ્તુ કઈ થતી નથી અને જો કોઈ વ્યક્તિ આવું કરતા હોય તો તે જ વ્યક્તિ સ્વતંત્ર કોટો જવું કે હકીકતમાં કહ્યું હતું નથી જેથી તમારે કોઈ પણ પ્રકારે જો નથી તેના કારણે કોઈ પણ થતું નથી અને માત્રને માત્ર તેઓ હોય છે એટલે તમારે ગભરાવાની કોઈપણ પ્રકારની જરૂર નથી પરંતુ હા એટલું કહી શકું છું કે તમે વધારે સમય જોવા આવું બધું કરો છો

તો તેના કારણે તમને એક દિવસ વધુ કરતા હોય તો તમારી અંદર અશક્તિ આવી શકે છે અને જ્યારે તમારે અંદર શક્તિ જોવા મળશે તેવો સમય ઘણી બધી સમસ્યાઓ જોવા મળશે એટલે તમારા અસરથી દૂર કરવી હોય તો આ વસ્તુઓ તમે મૂકી શકો છો અને થોડાક સમય માટે તેને બધું કરી શકો છો જ્યારે તમે થોડાક વધુ પસંદ કરું છું

પરંતુ જ્યારે તમે લાંબા ગાળા સુધી બધું કરો છો ત્યારે તમને અનેક પ્રકારે સમસ્યા આવી શકે છે જ્યારે તમે હકીકતમાં કોઈ છોકરી પાસે બધું કરવા માટે જાવ છું ત્યારે તમે કંઈક કરી નહીં શકો તો આપણે એક વધારે ડરાવના રો ફેક્ટર છે

જેના કારણે તમે આ બધું કરવાનું મૂકી શકો છો અને કરો છો તો ખૂબ જ માપમાં કરી શકો છો તમે અઠવાડિયાની અંદર તમે ચાહો તો બે થી ત્રણ વખત કરો તો ખૂબ જ સારી બાબત છે.

પ્રશ્ન. મને હવે હ-સ્તમૈ-થુન કરવાની આદત લાગી ચૂકી છે અને હું દરરોજ ૨૦ વાર હ-સ્તમૈ-થુન કરું છું ભવિષ્યમાં મારી સાથે શું થઈ શકે?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે હવે તમને હસ્ત મૈથુન કરવાની આદત પડી ચૂકી છે અને તમે દરરોજ 20 વખત કરો છો આવા સમયની અંદર હું તમને જણાવવા માગું છું કે તમારી જાતે છે અને આદત નથી કહેવાથી આને તો નશો પણ કહી શકાય કારણ કે ઘણા બધા લોકો જોવે છે કે વ્યસનનો નશો કરતા હોય છે અને બધી વસ્તુઓ કરતા હોય છે

પરંતુ તમે સામાન્ય રીતે વીસ વાર દિવસની અંદર 20 વખત આવું બધું કરો છો તો તમે વિચારી શકો છો કે તમે કેટલા મોટા નશામાં ફસાઈ ચુક્યા છો તમારે કોઈ કામ ધંધો નથી ત્યારે આ બધી વસ્તુ થતી હોય છે તમારે માત્ર ને માત્ર નવું કામ ગોતવાની જરૂર છે અને તમારે રોજગારી મેળવવાની જરૂર છે. તમે જ્યારે રોજગારી શોધી લેશો

ત્યારે તમને કોઈ પણ પ્રકારે સમસ્યાઓ થવાની નથી એટલે માત્ર ને માત્ર તમે સમસ્યાઓ જે છે તેને દૂર કરી શકો છો તેની માટે રોજગારી લો અને કામ પર વળગી જાવ તમે કોઈ પણ એવું કામ કરો છો

તમે વ્યસ્ત રહેતા હોય કારણ કે આગળ જતાં તમારી ભવિષ્યને એમાં ઘણી બધી વસ્તુઓ થઈ શકે છે અને બની પણ શકે છે કે આગળ તમારા લગ્ન પણ ન થાય અને લગ્ન થાય તો તમે તમારી પત્નીને ખુશ ન રાખી શકો એટલે તમારે આ વસ્તુ વિશે વિચારવાની જરૂર છે અને સામાન્ય રીતે આની ઉપર તમે વિચાર કરી શકો છો અને તમે તમારી આદત છોડી શકો છો હું એમ નથી કહેતો કે તમારે કંઈ કરવાનું નથી તમે બધું કરી શકો છો પરંતુ જે કરો છો તેની કરતાં પ્રમાણ થોડું ઘટાડી દો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *