મને પૈસા આપીને સ્ત્રીઓ સાથે જાવ તો તેની સામે મારું તરત નીકળી જાય છે હું શું કરું?

nation

પ્રશ્ન. મારી ઉંમર થયાની સાથે હવે મને પહેલાની જેમ ઇરછાઓ નથી થતી મારે શું કરવું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારી ઉંમર થઈ એની સાથે હવે તમને પહેલાની જેમ બધું કરવાની ઈચ્છા થતી નથી તો તેની માટે તમે શું કરી શકો છો હું તમને માત્ર એટલું જ જાણવા માંગુ છું કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો સામાન્ય રીતે હું તમને એવું કહેવા માગું છું કે તમારી ઉંમર થાય છે તેની સમયની સાથે તમારી ઉંમર વધતી હોય છે

અને જ્યારે વધતી ઉંમર જ્યારે હોય છે ત્યારે તે સમય તમને પહેલા જેવી મજા પણ આવતી નથી અને પહેલા જેવું તમે કરી શકતા નથી તો પણ ઓછી થતી હોય છે જેના કારણે તમારે તો તમારી ઈચ્છાઓને વધારવી હોય તો તે માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ ઉપયોગ કરી શકો છો બજારની અંદર ઘણા બધા પીણા ઉપલબ્ધ છે તે તમે પી શકો છો ઘણી બધી કેપ્સુલ આવે છે

તેનો પ્રયોગ કરી શકો છો જ્યારે તમે બધું કરવાનું હોય છે ત્યારે તમે તેનો પ્રયોગ કરો છો તો તેના અંદર તમારે ઈચ્છાઓ પણ આવે છે અને તમે બધું કરી શકતા હોય તો પરંતુ કરવું હોય છે તે તમે સામાન્ય રીતે કરી શકો છો

અને મજા લઇ શકો છો પરંતુ માત્ર એટલું જણા માગું છું તમારી ઉંમર જો થાય છે તો એવા સમયે આ બધી વસ્તુ ઓછી કરી દેજો અને તમે વધારે પડતી વસ્તુ કરો છો તેનો જે પ્રભાવ હોય છે તે તમારે શરીર ઉપર પડતો હોય છે અને જે નકારાત્મક ત્યારબાદ તમને જોવા માટે મળતી હોય છે એટલે તમારી ઉંમર થઈ ગઈ હોય તો તમારે આવું ન કરવું જોઈએ.

પ્રશ્ન. મને પૈસા આપીને સ્ત્રીઓ સાથે જાવ તો તેની સામે મારું તરત નીકળી જાય છે હું શું કરું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમને પૈસા પાસે જાવ છો ને ત્યારે તમારું તરત જ નીકળી જતું હોય છે તો તેની માટે તમે શું કરી શકો છો સૌ પ્રથમ હું તમને જણાવવા માગું છું કે ઘણા બધા લોકો એવું આવી શકે સામાન્ય રીતે તે વસ્તુ પાસે જતા હોય છે અને તેની પાસે બધું કરાવતા હોય છે અમુક પૈસા આપતા હોય છે અને ત્યારબાદ કરવા માટે ઈચ્છા પરંતુ તેઓને એવું થતું હોય છે કે તેઓનું તરત નીકળી જતું હોય છે તો સામાન્ય રીતે જે સ્ત્રી હોય છે તે પ્રોફેશન હોય છે અને તેઓનો ધંધો આવે છે કે તેઓ બધા સાથે બધું કરતી હોય છે

અને પ્રોફેશનલ સ્ત્રીઓ અને કારણે તેઓ જે બધું કરતી હોય છે તેના કારણે તમારા નીકળી જતું હોય છે કારણ કે તમને તમારી ઉપર કાબુ રહેતું નથી. તો આવા સમયને તમે તમારી ઉપરકા રાખી શકો છો અને તમે મેડીટેશન કરી શકો છો અને તે જેવો છે તેને તમે કહી શકો છો કે તમારે મને કંઈ કરવાનું નથી પરંતુ હું તમને જે કર્યું તે રીતે તમારે કરવાનું છે જેના કારણે તેઓ કંટ્રોલમાં રહેશે

અને તમે પણ કંટ્રોલમાં રહેશો અને ત્યારબાદ તમે કરી શકો છો તમે પુલ અને પૂષ પણ પ્રયોગ કરી શકો છો તમે google ઉપર જાવ છો તો ત્યાં પણ તમને ઘણી બધી રીતે આ વસ્તુ મળી જશે અને તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો આવવાનો નથી અને તમે બધું કરી શકો છો ત્યાં થી તમે જો માહિતી લો છો તો તમને વધારે ખબર પડશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *