મને મારી પત્ની દરરોજ લબા લબી બોલાવવા દેતી નથી હું શું કરું?

Uncategorized

પ્રશ્ન. મને મારી પત્ની દરરોજ લબા લબી બોલાવવા દેતી નથી હું શું કરું?

તમે જણા રહ્યા છો કે તમારે તમારી પત્ની સાથે દરરોજ બધું કરવા નો હોય જ પરંતુ તમારી પત્ની તમને કઈ કરવા દેતા નથી તો તેની માટે તમે શું કરી શકો છો સૌપ્રથમ માત્ર ને માત્ર એટલું જ કહેવા માગું છું કે તમારે તેમાં થોડીક ઢીલ મૂકી દેવી જોઈને સામાન્ય રીતે તમારી પત્નીને તમારે પૂછવું છે કે તું કેમ તમને કંઈ કરવા દેતા સમગ્ર રીતે તેવું બની શકે

કે ભૂતકાળની અંદર તમે કોઈ ભૂલ કરેલી હોય તે ભૂલ ના પરિણામે તેઓ તમને કંઈ કરવા દેતા ના હોય અથવા તો તમારા પત્ની તમારાથી નારાજ હોય તેના માટે તમે બધું કરતા હોય તો તે તમારા પૂછી જવું જોઈએ સામાન્ય રીતે તમારી વચ્ચે શું થયું તેનો તમને ખ્યાલ નથી પરંતુ ઘણી બધી વખત એવું પણ થતું હોય છે કે જે પત્ની હોય છે તે મને વધારે બધું કરવાની ઇન્ટરેસ્ટ હોતો નથી

અને તેઓ લાગતું હોય છે કે થોડાક સમય માટે કરવું નથી તો તેઓને તમારે મૂકી દેવો જોઈએ અને તમે તો તેમની સાથે કંઈ ના કરવું જોઈએ અને ત્યારબાદ તેઓને ખૂબ જ ઈચ્છા થાય છે તો તેઓ સંબંધથી તમારી પાસે આવે છે અને ત્યારબાદ તમારી પાસે આવે છે ત્યારે તમે મજા લઇ શકો છો પરંતુ જ્યારે તેઓ આ બધી વસ્તુઓ કરતા હોય છે તો તેવા સમયની એ પ્રકારે કહી શકાય

કે તેઓને મજા આવતી હોતી નથી કારણ કે સામેવાળા પાત્રને તમને મજા નથી આવતી તો તમે તેને મજા નહીં આપી શકો અને તમને પણ વધારે મજા આવવાની નથી એટલે બેટર એટલી વસ્તુ છે કે તમને દરરોજ બધું ન કરવા દેતા હોય તો તમારે તે છોડી દેવું જોઈએ અને સમન્તી જ્યારે પણ તમને સમય મળે ત્યારે બધું કરવું જોઈએ

પ્રશ્ન. મારી પત્ની મને પહેલાની જેમ હવે મજા નથી આપતી શકતી હું શું કરું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારા પત્ની હવે તમને પહેલાંની જેમ મજા આપી શકતા નથી તો તેની માટે તમે શું કરી શકો છો સૌપ્રથમ હું તમને માત્ર ને માત્ર એટલું જણા માગું છું કે તમને પત્ની તમને પહેલાની જેમ નથી આપી શકતા તે તમારે વિચારવું જોઈએ ઘણી બધી વખત હોય તો કે પુરુષ જેમ મોટો થતો જતો હોય છે તેમ પુરુષને વધારે ઈચ્છાઓ થતી જતી હોય છે

અને પુરુષને જ્યારે વધુ બધી ઈચ્છાઓ થતી જતુ હોય તો બસ મને વધારે મજા આપી શકતા નથી અને તે હું તેમને લાગતું હોય છે કે તેમના પત્ની હવે પહેલાની જેમ તને મજા આવી શકતા નથી પરંતુ પત્ની જ હોય છે તો મજા આવી શકતા હોય છે પરંતુ પુરુષ જેવો છે તેને મજા લેતા આવડતી હોતી નથી અને જેના કારણે તેઓને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થતી હોય છે તો હું માત્ર એટલું જણા માંગુ છું

કે તેમાં તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો સામાન્ય રીતે તમે જણાવી રહ્યો છું કે તમારા જેમ મજા નથી આપતા તો તેમાં તમારે ગભરાવાની કોઈપણ પ્રકારની જરૂર નથી અને તમે બધું કરી શકો છો પરંતુ તમને હું માત્ર એટલું જ જાણવા માગું છું કે તમારે એવું ન વિચારવું જોઈએ અને તમારા પત્ની સાથે તમારે બધું કરવું જોઈએ સામાન્ય રીતે તમે બધું કરવાનું ચાલુ કરો છો તો તેવા સમયની અંદર તમે તમારા પત્નીને પણ કેવી મજા આપો છો તે તમારે વિચારવું જોઈએ અને ત્યારબાદ તમારે બધું કેવું છે જો તમને ઘણી બધી મજા આવશે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *