મને મારી ગર્લ ફ્રેન્ડ સાથે બે થી વધારે પોઝિશન કરવી છે હું કેવી રીતે કરી શકું?

nation

પ્રશ્ન. મને એડલ્ટ વિડિયો જોઈને કામ કરવાની ઈરછા થાય છે મારે શું કરવું જોઈએ?

જવાબ : તમે કહો છો કે તમને એડલ્ટ વીડીયો જોવા ની કામ કરવાની ઈચ્છા થાય છે તો તમારે શું કરવું જોઈએ તો સૌપ્રથમ તમારે તે જાણી લેવાની જરૂર છે કે તમને એડલ્ટ વીડિયો જોવાની આદત પડી ચૂકી છે અને આદત વધારે સારી નથી કારણ કે ઘણા બધા બાળકો જોયા છે જેમને સામાન્ય વિડિયો જોવાની આદત હોય છે તે પણ લોકો કહે છે કે આ ખૂબ જ ખરાબ છે

તો તમને તો કામ કરતા કરતા વિડીયો જોવાની આદત પડી છે જે કોઈપણ પ્રકારે માન્ય નથી અને તે ચોક્કસપણે માનીએ છે તો તમારે તમારી આદત છે જે છોડવાની જરૂર છે તમને આગળ જતા એવું લાગશે કે તમને ખૂબ જ સમસ્યા થઈ રહી છે અને તમને પ્રોબ્લેમ થઈ રહી છે પરંતુ તમારી તેની પાસે જવાનું નથી અને તમારે આ કાર્ય કરવાના નથી

જેના કારણે તમે પણ સારી રીતે કાર્ય કરી શકો કારણકે વિડીયો જોવાની કામ કરવાની ઈચ્છા થતી હોય તો તમે સમજો કે જ્યારે તમને કામ કરવું હશે તમને કોઈ મળશે નહીં અથવા તો ઇન્ટરનેટ કનેક્શન જતું રહ્યું હશે અથવા તો તમારો ફાઇલ મેનેજર ફુલ થઈ ગયું હશે તેવા સમયમાં તમે શું કરશો તેવા સમયમાં તમે કઈ કરી શકવાના નથી.

બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે જ્યારે તમારા લગ્ન થવાના છે તો તમારે લગ્ન થઈ જશે અને તમારી પત્ની હશે ત્યારે તમને એડલ્ટ વીડિયો જોવાની એટલી આદત લાગી ચૂકવે છે કે તમે તમારી પત્નીને ફ્રી ટાઇમ ની અંદર સમય નહીં આપી શકો અને તમે માત્ર વીડિયો જોવામાં સમય કાઢશો જેના કારણે તેમની પણ ઘણી બધી સમસ્યા થશે અને તમને પણ સમસ્યા ઊભી થશે. આ બધું જોઈને તમે આદત સુધારી શકો છો.

પ્રશ્ન. મને મારી ગર્લ ફ્રેન્ડ સાથે બે થી વધારે પોઝિશન કરવી છે હું કેવી રીતે કરી શકું?

જવાબ : તમે કહો છો કે તમને તમારી ગર્લફ્રેન્ડ સાથે બેથી વધારે પોઝીશન કરવી છે તો તમે શું કરી શકો છો તો સૌપ્રથમ તો જ્યારે કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ સારી સંબંધ બાંધવા માટે જતો હોય છે ત્યારે તેની કોઈ ચોક્કસ સમય મર્યાદા ની અંદર તે વ્યક્તિએ ચોક્કસ બધો બાંધવાના હોય છે જ્યારે તે વ્યક્તિ સારી સંબંધ બાંધવા માટે જાય છે

ત્યારે તેને ખૂબ જ ચોકસાઈ રહેવું પડે છે કારણ કે તે જે વ્યક્તિ છે તેને વધારે પોઝીશન કરવી હોય તો તેની માટે તેના માટે મહિના હોવો જરૂરી છે ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે કે કોઈ વ્યક્તિ સારી રિક સંબંધ બાંધવા માટે જાય છે અને ત્યાં જતા થોડાક સમયની અંદર તેનું નીકળી જાય છે અને ત્યારબાદ બીજી વખત તે ઊભું થઈ શકતું નથી અથવા ઉભું થાય છે

તો ખૂબ જ ખરાબ રીતે ઉભું થાય છે જેના કારણે કોઈ વધારે કામ થઈ શકતો નથી તમારે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ સાથે બેથી વધારે પોઝિશન કરવી છે તો તમારે ટેકનીક નો ઉપયોગ કરવો પડશે જેની અંદર તમારે તમારી જે પત્ની છે અથવા તો તમારી જે ગર્લફ્રેન્ડ છે તેને અંદર બહાર કરવાનું રહેશે પરંતુ જ્યારે તમે અંદર બહાર કરો છો

ત્યારે તમને લાગે છે કે હવે તમારું નીકળવાનું છે તો તમે ધીમા પડી જાઓ અથવા તો તમે સાવ કાઢી નાખો અને તમે બીજું કાર્ય કરવા લાગો અથવા તો તમને લાગે છે કે હવે મારું નીકળવાનું નથી તો તમે બિન્દાસ બધું કરી શકો છો આવી રીતે જો તમે કરશો તો ખૂબ જ લાંબા ગાળા સુધી તમે બધું કરી શકો અને તમને પણ મજા આવશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *