મને મારા પતિ સિવાય પણ અન્ય પુરુષો સાથે મજા કરવી છે તો શું હું કરી શકું?

about

પ્રશ્ન. મને મારા પતિ સિવાય પણ અન્ય પુરુષો સાથે મજા કરવી છે તો શું હું કરી શકું?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારા પતિ સિવાય પણ તમને અન્ય પુરુષો સાથે મજા કરવી હોય તો તેની માટે તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુ કરી શકો છો

કે તમે તમારા પતિ સાથે મજા લેવા માંગો છો તે વસ્તુ તમારે જોવી છે ઘણી બધી વખત થતું હોય છે કે તમારા પુરુષ સાથે તમે જ્યારે બધું કરતા ઓછું એટલે કે તમારા પતિ સાથે જાય તો તેમાં બધું કરો છો ત્યારે તેઓ સમયની અંદર તમને ઘણી બધી મજા આવતી હોતી નથી અને જેના કારણે તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ પણ થતી હોય છે પરંતુ તેનો મતલબ એવો નથી કે

બીજા પુરુષો સાથે તમે તમારા પતિ સાથે વાતચીત કરી શકો છો અથવા તો ડોક્ટરને પણ બતાવી શકો છો જેના કારણે તેનું સમાધાન નીકળે અને જ્યારે તેનું સમાધાન નીકળશે ત્યારે તમને કોઈપણ વાંધો નહિ આવે ને તમે સરળતાથી બધું કરી શકશો

એટલે તેની વિશે તમારા વાતચીત કરવી જોઈએ અને તે વસ્તુ તમે કરશો તો તમને કોઈ પણ કાર્ય બાંધવામાં નથી અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકવાના છો એટલે એને પુરુષ સાથે મજા કરવી હોય તો તે તમારા પતિ સાથે તમે દગો કરેલો કહેવાય એટલે તેવી વસ્તુઓ તમારે ન કરવી જોઈએ તેવું મને લાગે છે.

પ્રશ્ન. મને મારા પડોશી સાથે મજા કરવી હોય તો તેમાં મને કોઈ વાંધો આવી શકે?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારે તમારા પડોશીની સાથે મજા કરવી હોય તો તેમાં તમને કોઈ વાંધો આવી શકાય કે એમ તો તમને કહેવા માંગુ છું કે તમારા પડોશી કેવા હોય અને તેઓને તમારી સાથે કેવો સંબંધ રાખવો છે તે તેની ઉપર આધાર રાખે છે અને તમારી ઉપર આધાર રાખે છે તેની વિશે મને નથી ખબર હોતી કે તમે શું કરવા માંગો છો

પરંતુ હું તમને એક વસ્તુ કે માગું છું કે તમારા પ્રોજેક્ટ સાથે તમારા મુજે કરવી હોય તો તેમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ તમને વાંધો આવવાનો નથી અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકવાના છો પરંતુ તમારે એ વસ્તુ પણ વિચારવું જોઈએ કે તમે શું કામ તો સાથે મજા કરવા માંગો છો ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે કે સામાન્ય રીતે તમારે મજા કરવી હોય તો તમે બિન્દાસ કરી શકો છો

અને ઘણી બધી રીતે મજા પણ માની શકો છો પરંતુ તમારે સૌ પ્રથમ તમારા પડોશી ને પૂછવું જોઈએ ત્યારબાદ તમારે બધું કરવું જોઈએ તેની વગર તમે બધું કરો છો તો તેવા સમયની અંદર તમને ઘણી બધી સમસ્યા આપી શકે છે એટલે તે વસ્તુ તમારે જોવી જોઈએ ત્યારબાદ તમને કોઈ પણ કરે વાંધો પડતો નથી અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકો છો એટલે તે વસ્તુ તમારે પૂછી જોઈ તો તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો નહીં આવે અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકશો તેવું મને લાગે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *