મને મારા કાકા દરરોજ રાત્રે લબ્લાબાવે છે પણ હવે મને તેમની સાથે મજા નથી આવતી હું શું કરું?

nation

પ્રશ્ન. મને મારા કાકા દરરોજ રાત્રે લબ્લાબાવે છે પણ હવે મને તેમની સાથે મજા નથી આવતી હું શું કરું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારા જે કાકા છે તે તમને દરરોજ રાત્રે બધું કરવા માટે બોલાવે છે અને બધું કરે પણ છે પરંતુ તેની સાથે હવે તમને મજા આવતી નથી તો તેની માટે તમે શું કરી શકો

તો સૌપ્રથમ હું તમને માત્ર એટલું માગું છું કે તેની માટે તમારે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકે છે જેમ કે તમે તમારા કારણે કેપ્શન માટે જણાવી શકો છો અને તમારા કાકાને કહી શકો છો કે તેઓ વરસાદ કરે અથવા તો તમે કહી શકો છો કે તેમની અંદર હવે પહેલા જેવી મજા રહી નથી શકતો તમે તમારા કાકા સાથે બધું કરો છો તેનો મતલબ એવો છે

કે તમને કોઈ સંબંધની પડી હોતી નથી જેના કારણે તમે તેમને બિન્દાસ કરી શકો છો કે હવે તમને તેમની સાથે મજા આવી રહી નથી જેના કારણે તમે બીજા પુરુષો પાસે જવાના છો તેવું તમે કહી શકો છો પરંતુ તેઓ એમાં પણ ના માનતા હોય એને લાગતું હોય કે તમને ઘણી બધી સમસ્યા આવે છે તો તમે તમારા કાકાને સમજાવી શકો છો અને કહી શકો છો

કે હવે તમને કંઈ કરવાની ઈચ્છા નથી તમે તમારા કાકાને સમજાવશો ને તેવો જો તમને પ્રેમ કરતા હશે તો તેઓ સમજી શકે અને તમને પણ પ્રકારે વાંધો પડવાનો નથી અને તમે એવું કરો છો એટલે તમને મજા ન પણ આવતી હોય તો કંઈ વાંધો નહીં તમારે વધારે કંઈ કરવાની જરૂર નથી તમે બિન્દાસ તમારા કાકાને મૂકી શકો છો અને બીજા પુરુષ સાથે જે તમને મજા આપતા હોય તેની પાસે જઈ શકો છો.

પ્રશ્ન. મારો દેવર હવે મને પહેલા ની જેમ મજા નથી આપતો તેની શારીરિક શક્તિઓ પાછી લાવવા હું શું કરું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારો દેવરો હવે તમને પહેલાની જેમ મજા આપતો નથી અને તેની સાથે શારીરિક શક્તિઓ પાછી લાવવા માટે તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ તમને એટલું જ જાણવા માગું છું કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુ કરી શકો છો સૌ પ્રથમ તમારે શારીરિક સભ્યો તેમની પાછી લાવી તો તેની માટે તમે ઘણી બધી રીતે તેમને કસરતો કરાવી શકો છો

યોગા કરાવી શકો છો અને મેડીટેશન પર કરાવી શકો છો. બીજી વસ્તુ એ પણ હોય છે કે તમે જીમ મોકલી શકો છો અને તેની સાથે તમે કામેચ્છા પાછી લાવવા માટે તમે પણ ઘણા બધા રોલ પ્લે કરી શકો છો અને બધા લોકો જ્યારે મજા લેતા હોય છે તો તેવા સમયની અંદર તેઓને ઘણું બધું કંટાળો આવતો હોય તો રોલ પ્લે કરતા હોય છે અને રોલ તેની અંદર ઘણી બધી મજા પણ આવતી હોય છે

એટલે તમારા પહેલાંની જેમ જો તમને મજા ના આપી શકતા હોય તો તમે આવું બધું કરી શકો છો જેના કારણે તમારા ડેવર તમને શારીરિક મજા પણ આપી શકશે અને તમને પણ ઘણી બધી રીતે ખૂબ જ મજા આવવાની છે

એટલે તમે આ બધી વસ્તુ કરશો તો તમને ઘણો બધો ફાયદો થઈ શકે છે બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે તમે તેમને બજારની અંદરથી ઘણી બધી એવી વસ્તુ આવે છે જે તમે લઈ જઈ શકો છો અને એ વસ્તુનો જો તેઓ પ્રેમ કરે છે તો તેઓને પણ ઘણી બધી મજા આવવાની છે અને તમારી તો મજા બે ગણી થઈ જવાની છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *