મને કોઈ ઍવી બાબત જણાવો જેથી હું કોઈ પણ છોકરી ને બે કલાક થી વધારે બધું કરી શકું.

about

પ્રશ્ન. શું હું બે કોલ ગર્લ સાથે એક સાથે બોલાવીને મજા માણી શકું?

તમે હવે એવું કે તમે બે કોલ ગર્લ સાથે એક સાથે તેને ઘરે બોલાવી લો અને ત્યાર બાદ તમે તેની સાથે મજા કરી શકો કે એમ તો હું તમને ત્યાં માગું છું કે તે તમારી ઉપર આધાર રાખે છે કે તમે તેને શું કરવા માંગો છો

સૌ પ્રથમ તો હું તમને એટલું કહેવા માંગુ છું કે સામાન્ય રીતે તમે જ્યારે મજા કરવા માંગતા હો છો ત્યારે તેવા સમયમાં તમે શું કરવા માંગો છો એ તમારે વસ્તુ વિચારવી જોઈએ અને ત્યારબાદ તમારે કઈ વસ્તુ કરવી જોઈએ

બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે તમે બે કોલ ગર્લ સાથે મજા લેવા માંગતા હોય તો તેવા સમયની અંદર તમે કેવી રીતે બધું કરી શકો છો તે વસ્તુ તમારે વિચારવું જોઈએ કે તમને એવું લાગતું હશે કે તમે તેને મજા આપશો અને તમે પણ ઘણી બધી મજા લઇ શકશો

પરંતુ હકીકત તેની કંઈક તમે જ્યારે તેની સાથે બધું કરો છો ત્યારે ઘર્ષણ થતું હોય છે પરંતુ તે ઘર્ષણથી માત્રને માત્ર તેને તો તકલીફ થતી હોય છે પરંતુ તમને પણ ઘણી બધી તકલીફ આગળ જતા થઈ શકે છે એટલે તમારે ઘણી બધી રીતે સાવઘ રહેવાની જરૂર છે તમે કોલગર્લ સાથે પણ મજા માણી શકો છો તેવું મને લાગે છે અને તે રીતે તમે કરો તો તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો નહીં આવે અને તમે સરળતાથી પણ બધું કરી શકશો.

પ્રશ્ન. મને કોઈ ઍવી બાબત જણાવો જેથી હું કોઈ પણ છોકરી ને બે કલાક થી વધારે બધું કરી શકું.

તમે હવે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે તમે કોઈ એક એવી બાબત વિશે જણાવો જેનાથી કોઈપણ છોકરીને બે કલાકથી વધારે સમય માટે તમે બધું કરી શકો તો હું તમને કહેવા માગું છું કે તે તમારી ઉપર આધાર રાખે છે કે તમે તેમાં સામાન્ય રીતે શું કરવા માંગો છો સૌ પ્રથમ તો હું તમને માત્ર એટલું કહેવા માગું છું કે તમને કોઈ એવી બાબત જણાવવા માટે કહો છો કે જેના કારણે છોકરી હોય છે

બે કલાકથી વધુ તમારી રીતે બધું તમે કરી શકો તો હું તમને કેવા માગું છું કે જેની માટે ઘણી બધી વસ્તુઓ છે પેલો તો તમે જ્યારે પણ બધી વસ્તુઓ કરવા માટે જાવ છો ત્યારે તે વસ્તુનું ધ્યાન રાખો તો મારે માત્ર ને માત્ર ફોર પ્લે ઉપર ધ્યાન આપવાનું છે

ત્યારબાદ બીજી બધી વસ્તુઓ ઉપર ધ્યાન આપવાનું છે ઘણા બધા જે પુરુષો બધું કરવા માટે જતા હોય છે ત્યારે તે તરત જ બધું કરી લેતા હોય છે અને તેવા સમયની અંદર જે છોકરીઓ હોય છે તેને ઘણી બધી સમસ્યાઓ આવતી હોય છે અને સમગ્ર રીતે પુરુષને પણ ઘણી બધી સમસ્યા પડતી હોય છે

એટલે હું તો તમને માત્ર ટૂંકમાં માગું છું કે તે તમારી ઉપર આધાર રાખે છે કે તમારે શું કરવું એટલે તમારે સૌ પ્રથમ તો ઉપર કરવું જોઈએ અને ત્યારબાદ બધી વસ્તુ શરૂઆત કરવી જોઈએ તમે ત્યારે જેવી રીતે કરો છો ત્યારે તેવા સમયમાં તમને કોઈ વાંધો આવતો નથી અને તમે સરળતાથી બધી વસ્તુઓ કરી શકતા હો છો અને તેમાં તમને ઘણી બધી મજા પણ આવવાની છે એટલે તમે તે વસ્તુ કરો તો તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો નહીં આવે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *