મને ઘણા વર્ષોથી કોઈ પુરુષ બધું કરવા મળ્યો નથી શું હું તેની જગ્યાએ કોઈ રમકડાં નો ઉપયોગ કરી શકું?

nation

પ્રશ્ન. શું હું મારા પતિ અને બોયફ્રેન્ડ બને પાસે એકસાથે મજા લઇ શકું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારા પતિ અને બોયફ્રેન્ડ બંને પાસે તમે એક સાથે મજા લઇ શકો કે કેમ તો હું તમને માત્ર ને માત્ર આના જવાબમાં એટલું જ કહેવા માગું છું કે તે તમારી ઉપર આધારિત રાખે છે.

તમે તેમાં શું કરવા માંગો છો તે તમારી ઉપર આધાર રાખે છે સામાન્ય રીતે ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે કે ત્યાં આવું કરતા હોય છે અને તમારા પતિ અને તમારા બંને હોય તો તમે એક સાથે તેની સાથે મજા લઇ શકતા નથી

પરંતુ હવે તમને લાગતું કે તમારે મજા લેવી જોઈએ તો તમે બિઝનેસ તમારી રીતે મજા લઇ શકો છો તેમાં તમને કોઈ રોકો વાળું હોતું નથી પરંતુ હું તો તમને માત્ર એટલું જ કહેવા માગું છું કે તમારે આવું ન કરવું જોઈએ અને તમારા પતિ સાથે તમારું બધું કરવું હોય તો તમારે મૂકી દેવો જોઈએ તેવું મને લાગે છે તેવું તમે કરો છો

તો તેવા સમયની અંદર તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ આવવાની નથી અને તમે સિમ્પલ રીતે બધું કરી શકો છો પરંતુ તમારે તેની કરવા માટે ઘણી બધી તમારામાં તાકાત પણ જોશે સામાન્ય રીતે તમારે તમારા પતિને જણાવવું પડશે અને પછી તમે બધું કરી શકો છો તેમાં તમને કોઈપણ પ્રકારે વાંધો પડતો નથી. પરંતુ તમે કોઈને જણાવતા નથી અને તમે છાનામાના બધું કરો છો તો તેવા સમયની અંદર તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ આવવાની સંભાવના રહી શકે છે તેવુ મને લાગે છે.

પ્રશ્ન. મને ઘણા વર્ષોથી કોઈ પુરુષ બધું કરવા મળ્યો નથી શું હું તેની જગ્યાએ કોઈ રમકડાં નો ઉપયોગ કરી શકું?

તમે જણા રહ્યા છો કે ઘણા વર્ષોથી તમને કોઈ પુરસ્કાર બધું કરવા માટે મળ્યું નથી અને તેની જગ્યાએ તમે કોઈ રમકડાનો ઉપયોગ કરો છો તો તેની માટે તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને માત્ર માગું છું કે તમે રમકડાનો પ્રયોગ કરી શકો છો તમે કોઈપણ પ્રકારે વાંધો આવતો નથી અને તમે કોઈપણ સમસ્યા આવવાની નથી એટલે તમે રમકડાનો ઉપયોગ કરી શકો છો

પરંતુ હું તમને માત્ર ને માત્ર માગું છું કે તમે ઘણા વર્ષ સુધી કોઈ પુરુષને મળી હોય તો તેના માટે તમારે રમકડાનો ઉપયોગ જ કરવો જોઈએ તમારે કોઈ બીજા પુરુષ પાસે ન જવું જોઈએ ઘણા બધા લોકો છે તેઓને ખરાબ ટેવ પડી જતી હોય છે અને તેઓ સામાન્ય રીતે શું કરતા હોય છે હું તમને જણાવવા માગું છું કે તેઓ રમકડાનો ઉપયોગ કરતા નથી પરંતુ બીજા પુરુષો સાથે જતા હોય છે

અને જ્યારે તેઓના લગ્ન થઈ જતા હોય છે અને કોઈ ઉમર બાદ તેઓને કંટાળો આવતો હોય છે અને તેઓના લગ્નમાં પણ મજા આવતી નથી. કારણ કે તેઓ બીજા પુરુષ સાથે બધી મજા લીધેલી હોય છે એટલે તમે રમકડાનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો પરંતુ તમને ધ્યાન રહે કે રમકડાનો તમારે વધારે પડતો ઉપયોગ કરવાનો નથી. તમે વધારે પડતો ઉપયોગ કરો છો

તો તેવા સમયની અંદર તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે એટલે તમારે તે વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની છે અને ત્યારબાદ જ બધું કરવાનું છે જેના કારણે તમને પણ મજા આવે એને સામેવાળું જે વ્યક્તિ છે તેને પણ ભવિષ્યની અંદર તમે મજા આપી શકો તેવું મને લાગે છે એટલે તમે મજા લઇ શકો છો તેમાં કોઈ પ્રકારે વાંધો નથી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *