મને હવે પહેલાની જેમ ચ પા ચ પી માં મજા નથી આવતી હું શું કરું?

about

પ્રશ્ન. મને હવે પહેલાની જેમ ચ પા ચ પી માં મજા નથી આવતી હું શું કરું?

તમને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે હવે તમને પહેલાની જેમ ચ પા ચ પી માં મજા નથી આવતી તો તેની માટે તમે શું કરી શકો છો તેની અંદર તમને મજા ન આવતી હોય તો તેવું તેમ થઈ રહ્યું છે તે તમારે વિચારવું જોઈને ઘણી બધી વખત આ વસ્તુ ઘણી બધી વખત થતી પણ હોય છે ઘણી બધી વખત તમારા મેડીટેશન કરવું પડતું હોય છે

સામાન્ય રીતે તમારી યોગાસન કરવું પડતું હોય છે અને જ્યારે તમે તે વસ્તુ કરો છો ત્યારે તેઓ સમયની અંદર તમે આ વસ્તુથી દૂર થઈ શકતા હોવ છો અને તમને ઘણી બધી ત્યારબાદ મજા પણ આવતી હોય છે પરંતુ ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે કે તમારું તમને મજા નથી આવતી તેવા સમયની અંદર તમે બીજું પણ ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો

પહેલી વસ્તુ તો છે કે તમારે ધ્યાન આપવું પડે અને તમે જ્યારે આપો છો ત્યારે તેવા સમયની અંદર તમે આ કામની અંદર એક્સપર્ટ બની જશો અને તેમાં તમને ઘણી બધી રાહત પણ મળતી હોય છે અને તમને ઘણી બધી મજા પણ આવતી હોય છે એટલે તે વસ્તુ તમારે કરવી જોઈએ અને તમને પણ તેમાં ઘણી બધી મજા આવશે.

પ્રશ્ન. મારી ગર્લફ્રેન્ડ મને હંમેશા બધું કરવા ફોર્સ કરે છે મારે શું કરવું?

તમે મને એવું કહી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ તમને હંમેશા બધું કરવા માટે પોસ્ટ કરે છે પરંતુ તમારે તેની માટે શું કરવું જોઈએ તો હું તમને કહેવા માગું છું કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો કે સામાન્ય રીતે તમે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ સાથે જ્યારે બધું કરવા માંગો છો તમે કરી શકો છો પરંતુ તમે પણ પહેલા ભૂતકાળમાં કરતા હતા હવે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ અને તમારી સાથે બધું કરવું છે

તો તમે તેને ના પાડો છો તો આ વસ્તુ યોગ્ય ન કહેવાય અને આવું તમારે તેમની સાથે ન કરવું જોઈએ બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ સાથે તમારે હંમેશા બધું કરવો ફોર્સ કરે છે તેને સમજાવી શકો છો અને તમે તેને કહી શકો છો કે તમને આ વસ્તુ છે અને તમારે એ માટે કરવું નથી પરંતુ તમે તેમને સાવ ના પડી જતા નથી તમે ચોક્કસ સમય પસંદ કરી શકો છો અને તમે બધું કરી શકો છો

અથવા તમારી ગર્લફ્રેન્ડ સામાન્ય રીતે વધારે સમય વધુ તમારી માટે કરવા માંગ્યો હતો તો વધુ વખત તમારી સાથે બધું માગતો ત્યારબાદ તમારે તેમની સાથે બધું કેવું છે કારણ કે તે એક સંબંધ છે અને તે બીજા સાથે કોઈ બંધારણ સકાતો નથી એટલે તમારે તેમની સાથે કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવું એવું તમે કરો છો તો કોઈ પણ પ્રકારે તમને વાંધો નહીં પડે ને તમે સરળતાથી બધું કરી શકશો અને તમારો સંબંધ પણ ટકી જશે એટલે તે વસ્તુ તમે કરી શકો છો જેના કારણે તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો નહીં પડે અને તમે આ વસ્તુ કરશો તો તમને ઘણો બધો ફાયદો પડશે તેવું મને લાગે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *