મને હવે હ-સ્ત-મૈ-થુન કરવામાં ખૂબ કંટાળો આવે છે હું બીજું શું ટ્રાય કરી શકું?

GUJARAT

પ્રશ્ન. મારો પડોશી દરરોજ મારા ઘરે આવે છે અને મને પાછળથી લબલબાવે છે પણ મને ખૂબ દુખે છે મારે શું કરવું જોઈએ?

તમે કહો છો કે તમારા પડોશી તમારા ઘરે આવે છે અને પાછળથી પછી તમને લબલબાવે છે એટલે તમારી તો ઈચ્છા હશે અને તમારી જે રીતે ઈચ્છા છે તે રીતે તમારા પડોશી તમને લબ લબ આવતા હશે અને તે સારી વાત પણ કહી શકાય કે તમને પડોશી જેવા મળી ગયા છે કે જેની સાથે તમે બધું કરી શકો છો પણ તમે કહો છો

કે તેઓ જ્યારે તમને બધું કરીને જાય છે ત્યારે તમને ખૂબ જ દુઃખે છે અને ત્યારે તમને પાછળ દુખે છે ત્યારે તમને ખૂબ જ પ્રકારે પીડા થતી હોય છે તો હું તમને કહેવા માગું છું કે જ્યારે તમને આવું બધું થતું હોય ત્યારે હું તમારે એક વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની છે કે તમે તમારા પડોશી સાથે કરો તેનો વાંધો નથી બની શકે તમને તેની સાથે પ્રેમ હોય તો તે વ્યક્તિને તમારી સાથે પ્રેમ

પરંતુ જ્યારે તમે આવું બધું કરવા માટે જાઓ છો ત્યારે તમારે માત્ર એવું ધ્યાન નથી આપવાનું કે તમારે માત્ર એક વસ્તુ તરીકે બધું કરવાનું છે પરંતુ તમે એક વ્યક્તિ પણ સાથે તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે અને તમે જ્યારે કરો છો ત્યારે આવી બધી કાળજીઓ રાખો અને પાછળથી તેને ઓછું કરવું અને બધી પોઝિશન તમે ટ્રાય કરો જેના કારણે તમને ઓછું દુઃખ છે અને તમને કરવાની પણ ખૂબ જ મજા આવશે.

પ્રશ્ન. મને હવે હસ્તમૈથુન કરવામાં ખૂબ કંટાળો આવે છે હું બીજું શું ટ્રાય કરી શકું?

તમે કહો છો કે હવે તમને હસ્ત મૈથુન કરવામાં ખૂબ જ કંટાળો આવે છે તો તમે બીજું શું ટ્રાય કરી શકો ઘણી બધી વખત એવુ બનતું હોય છે કે તમને આવી બધી સમસ્યાઓ થતી હોય છે તો આની અંદર તમે એક વસ્તુ કરી શકો છો કે તમે કરો છો ત્યારે તમે અલગ અલગ ટ્રીક જમાવી શકો છો આવું ત્યારે થતું હોય છે

જ્યારે તમે વર્ષોથી એકનું એક કામ દરરોજ કરતા હોવ અને ત્યારબાદ તમને ખૂબ જ કંટાળો આવવાનો ચાલુ થતો હોય છે અને આવા સમયમાં તમને પછી મજા આવતી નથી તો તમે બીજો ટ્રાય કરવા માટે તમે વિડિયો પણ જોઈ શકો છો સાથે તમારે જવું એને તમારી પાસે થોડાક પૈસા હોય તો તમે સર્વિસ પણ લઈ શકો છો

તમારી પાસે તેનું પણ ના હોય તો તમે પછી અલગ અલગ પોઝિશન ટ્રાય કરી શકો છો જેની અંદર મુઠીયા વાળી શકો છો નીચે જમીન પર મૂકી શકો છો અને પછી એ મુઠ્ઠી ની અંદર તમારું નાખીને અંદર બહાર તમે કરી શકો જેની અંદર તમને ખબર મજા આવવાની છે અને તમને આમાં કંટાળો આવવાનો નથી હું તમને થોડાક સમય માટે કરશો

એટલે તમને ખૂબ જ મજા આવશે અને તમે મોજ પડી જવાની છે તેની ગેરંટી છે આવું તમે કરશો એટલે તમારે ટ્રાય કરવાની બીજી જરૂર નહિ પડે અને તમને ખબર મજા આવશે તમારી અંદર પણ ઘણા બધા પ્રકારની પોઝિશન ટ્રાય કરી શકો છો એટલે પોઝિશન તમે ટ્રાય કરો એટલે તમને ખૂબ જ મજા આવવાની છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *