મને હવે અલગ અલગ સ્ત્રીઓ સાથે ચ પા ચ પી બોલાવવાનો શોખ ચડ્યો છે હું શું કરું?

nation

પ્રશ્ન. શું મારી ગર્લફ્રેન્ડ મને પાછી લ બા લબી કરવા બોલાવે તો હું તેની સાથે જઈ શકું?

તમે કહી રહ્યા છો કે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ તમને પાછી લબા લબી કરવા માટે બોલાવે તો તેની સાથે તમે જઈ શકો કે કેમ તો તમને માત્ર એટલું કહેવા માગું છું કે તે તમારી ઉપર આધાર રાખે છે કે તમે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ સાથે જાવા માંગો છો કે કેમ સામાન્ય રીતે તમે એવું કહી રહ્યા છો કે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ તમને કરવા માટે બોલાવે તો તેની સાથે તમે જઈ શકો કે કેમ તો સામાન્ય રીતે એવું બનતું હોય છે

કે કોઈપણ ગર્લફ્રેન્ડ હોતું હોય તો કોઈ પણ સ્ત્રીઓ છે તે સામેથી બધું કરવા માટે બોલાવતી હોતી નથી પરંતુ અત્યારના સમયની વાત કરવામાં આવે તો સામાન્ય રીતે કોઈ પણ પ્રકારે કોઈ છોકરી જો હોય છે તે સહન કરી શકતી નથી અને હંમેશા બધું જલ્દી જલ્દી જોતું હોય છે તેના માટે બની શકે કે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ એ તમને સામેથી બધું કરવા માટે બોલાવેલા હોય

તો તમારે બિન્દાસ તેની પાસે જવું જોઈએ અને તેની પાસે જઈને તમારા બધું કરવું જોઈએ જેના કારણે તમને પણ ઘણી બધી મજા આવવાની છે એટલે તમને કરવા બોલાવવાની તો સામેથી તમારે જવું જોઈએ અને તમે તમને ખૂબ જ મજા આપી પણ શકો છો

તમે તમને સામેથી જ્યારે બોલાવે છે અને ત્યારે તમે મજા આપો છો. આ સમયની અંદર તમારા ઘણા બધા ચાંદ સેવા પણ રહેતા હોય છે કે તેનામાં સામેથી બીજી વખત પણ તમને બોલાવશે અને તેવા સમયની અંદર તમારી જે ઝંઝટ હશે એ જેમાં તમને બધું કરવું છે તે તમારે ખૂટી જશે અને તમારી જે ગર્લફ્રેન્ડ છે તે તમને સામેથી જ બધું કરવા માટે બોલાવશે.

પ્રશ્ન. મને હવે અલગ અલગ સ્ત્રીઓ સાથે ચ પા ચ પી બોલાવવાનો શોખ ચડ્યો છે હું શું કરું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમને અલગ અલગ સ્ત્રીઓ સાથે બધું કરવાનો શોખ ચડ્યો છે તો તેની માટે તમે શું કરી શકો તો હું તમને માત્ર એટલું જણાવવા માગું છું કે એની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો સામાન્ય રીતે તમને એવું લાગતું હોય કે તમે હવે રહી શકતા નથી અથવા તો તમે હાથ વડે કામ કરીને થાકી ગયા હોય ત્યારબાદ તમે આ બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો અને તમે મજા નથી કરી શકતા.

ત્યારબાદ તમે આ બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો પાસે જઈ શકો છો તમે બીજી વસ્તુ એ કરી રહ્યા છો કે તમે અલગ અલગ પાસે જાવ છો તો સામાન્ય રીતે હું તમને એટલું કહેવા માગું છું કે તમે અલગ અલગ પાસે જતા હોય તો તેની અંદર તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ પડી શકે છે સામાન્ય રીતે તમારે અલગ અલગ લોકો પાસે જવાનું નથી. પરંતુ તમારી કાયદેસર રીતે કોઈ એક કે બે સ્ત્રીઓને પકડી લેવાની છે

અને પૈસા આપીને બધું કરવાનું જો તમે જ્યારે અલગ અલગ સાથે જાવ છો તો તેની અંદર હું તમને માત્ર એટલું કહેવા માંગીશ કે તમારા જ્યારે લગ્ન થઈ જશે તો લગ્ન બાદ તમને ઘણી બધી મુશ્કેલી પડવાની છે કારણ કે લગ્ન બાદ ગમે એક સ્ત્રી સાથે બધું કરી શકવાના છો અને ત્યારબાદ તમને કોઈ બીજું કરી શકવાના નથી અને તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે એટલે તમે અલગ વસ્તુ સાથે મજા કરો તેની કરતા બેટર છે કે તમારે તે વસ્તુઓ ન કરવી જોઈએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *