મને હંમેશા મનમાં ખરાબ વિચારો આવે છે અને બધું કરવાનું મન થાય છે હું શું કરું?

nation

પ્રશ્ન. મને હંમેશા મનમાં ખરાબ વિચારો આવે છે અને બધું કરવાનું મન થાય છે હું શું કરું?

તમે જાણવા જેવું છે કે તમને મનમાં હંમેશા ખરાબ વિચારો આવે છે ને તમને બધું કરવાનું મન થતું હોય તો તેની માટે તમે શું કરી શકો છો. હું સૌપ્રથમ માત્ર એટલું જ જણાવવા માંગુ છું કે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ તેની માટે કરી શકો છો તમે કરી રહ્યા છો કે તમને મનમાં હંમેશા ખરાબ વિચારો આવે છે તો તેની માટે તમને બધું કરવાનું મન થતું હોય

તો તમે બધું કરી શકો છો તેમાં કોઈ ફેરફાર કરે વાંધો હોતો નથી તમે બધી વખત બધું કરી શકો છો પરંતુ ઘણી બધી વખત વ્યક્તિને એવું થતું હોય છે કે જે વસ્તુ તે કરી રહ્યો છે તે ખોટી છે અને જેના કારણે તેની અંદર વિજય ભાવ પેદા થતો હોય છે તેમાં ઘણી બધી સમસ્યાઓ આવતી હોય છે તો તમારે તેવું કે રાખો નથી સામાન્ય રીતે તમને જો બધું થઈ રહ્યું છે

તે નેચરલી છે અને નેચરલી બધું થતું હોય છે એટલે તમારે તેમાં ગભરાવાની કોઈ પણ કરે જરૂર નથી અને તમે બધું કરી શકો છો અને તેમાં તમારે ગભરાયા વગર જ બધું કરવાનું છે એટલે તમને કોઈ પ્રેમ વાંધો પણ નહિ

આવે તમને ઘણી બધી મજા પણ આવવાની છે એટલે તમને ખરાબ વિચારો આવતા હોય તો બધું કરવાનું મન થતું હોય તો તેની માટે તમે બધું કરી શકો છો તેમાં તમારે ગભરાવવા જેવી કોઈ પણ પ્રકારે બાબત નથી અને તમે બધું કરશો તો તમને વધારે મજા આવવાની છે તેની પણ ગેરંટી છે.

પ્રશ્ન. શું એકસાથે ચાર થી પાંચ છોકરીઓ ને એક પુરુષ મજા આપી શકે?

તમે હવે જણાવી રહ્યા છો કે શું એક સાથે તમે ચારથી પાંચ છોકરી મને એક પુરુષ સાથે મજા આવી શકે કે કેમ તો હું તમને માત્ર એટલું જ જાણવા માગું છું કે ઘણા બધા પુરુષ હોય છે કે તેઓને લાગતું હોય છે કે તે પોતે સુપરમેન છે એટલે કે તેઓ બધાને બધું કરી શકે છે અને તેઓને કોઈ પણ પ્રકારે ગભરાવાની જરૂર હોતી નથી. અને તેઓને એટલું જ લાગતું હોય છે

કે તે બધી સ્ત્રીઓને હેન્ડલ કરી શકે છે ને તે મને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો પડવાનો નથી હોઈ શકે. કારણ કે સામાન્ય રીતે જોવામાં આવે તો જ્યારે બધું કરવાની ઈચ્છાઓ થતી હોય છે ત્યારે સમયની અંદર સામાન્ય રીતે એમ કહી શકાય કે જે સ્ત્રી હોય છે તેને વધારે પડતી હોય તે જણાવતી હોય છે અને તેઓને પુરુષ જે હોય છે તેઓને લાગતું હોય છે કે તેઓ સ્ત્રીને કંટ્રોલ કરી છે

પરંતુ હકીકતમાં તેઓ હોતું નથી તે સ્ત્રી જ હોય છે તો પુરુષને કંટ્રોલ કરી રહ્યો છે અને તેવા સમયમાં જો તમે એવું કહી રહ્યા હોય તો તમે ઘણી બધી સ્ત્રીઓ એટલે કે ચારથી પાંચ છોકરીઓ સાથે જો તમે બધું કરવામાં આવે તે માંગતા હોય તો પુરુષ મજા આપી શકતો નથી તેઓ મને લાગે છે પરંતુ હાથ જોતે દવાઓનો સહારો લે અને કુત્રિમ રીતે બધું કરવાનું વિચારતો હોય

તો હા ચોક્કસ તેઓને મજા આપી શકે છે અને તેની સાથે મજા પણ કરી શકે છે તે હું મને લાગે છે એટલે મજા તો તે કરી શકે છે પરંતુ કૃત્રિમ રીતે પણ તે મજા આપી શકતો હોય છે તે મને લાગે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *