મને દરરોજ સવારે ગ ચા ગચી બોલાવવાની અઢળક ઇરછાઓ થાય છે હું શું કરું?

nation

પ્રશ્ન. મને દરરોજ સવારે ગ ચા ગચી બોલાવવાની અઢળક ઇરછાઓ થાય છે હું શું કરું?

તો જણાવી રહ્યા છો કે તમને દરરોજ સવારે બધું કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છાઓ થાય છે અને તે ઈચ્છા હોય માટે તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને માત્ર ને માત્ર એટલું જ જણાવવા માગું છું કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે કે જે સવારે ઉઠતા હોય છે તેવા સમયની અંદર ઉઠતા હોય

તો તમને બધું કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થઈ જતું હોય છે અને જ્યારે તેઓને એવું થતું હોય છે તેવા સમયની અંદર તમને ઘણી બધી તકલીફો પણ થતી હોય છે કારણ કે તેઓને કોઈ મળીતું નથી અને તેના કારણે તેઓ હાથેથી પોતાના કામ ચલાવું પડતું હોય છે પરંતુ તેમાં પણ તમે બધી ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો ઘણા બધા લોકોને એવું લાગતું હોય છે કે તેઓને જ્યારે બધી ઇચ્છાઓ થાય ત્યારે તેમને પૂરી કરી લેવી જોઈએ પરંતુ હકીકતના જો એક્સપર્ટ ની માનવામાં આવે તો તેઓનું એવું કહેવું છે કે તમે જેટલા રાહ જુઓ છો

ને તમે કેટલા પ્રમાણ ની અંદર બધા સારી રીતે બધું કરી શકતા હો છો અને તેવા સામાન્ય રીતે તમને ખૂબ જ વધારે મજા આવતી હશે એટલે તમને હું માત્ર એટલું જણા માગું છું કે તમને દરરોજ બરજો કરવાની ઈચ્છાઓ થતી હોય તો સામાન્ય રીતે તમે શરૂઆતની અંદર બે દિવસ સુધી તમારે કોઈ પણ પ્રકારે કઈ કરવાનું નથી અને ત્રીજો દિવસ જ્યારે આવે ત્યારે તમને હાથ વડે કામ ચલાવીને બધું તમે કરી શકો છો સમગ્ર રીતે તમને એવું પણ ન થતું હોય તો બજારની અંદર ઘણા રમકડા આવે છે તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

પ્રશ્ન. મને મારા દેવર સાથે હવે કોઈ પણ પ્રકારે ચ પા ચ પી કરવી નથી હું શું કરું?

તમારા દેવર સાથે હવે તમને કોઈ પણ પ્રકારે બધું કરવું નથી અને તેની માટે તમે શું કરી શકો છો સૌ પ્રથમ હું તમને માત્ર ને માત્ર એટલું જ કહેવા માગું છું કે તમને જો કોઈ પણ પ્રકારે તમારા સાથે બધું કરવાની ઈચ્છા નથી થતી હોય તો તમે તમારા ને જણાવી શકો છો અને તેઓને કહી શકો છો કે હવે તમારે તેની સાથે કઈ કરવું હોતું નથી પરંતુ ત્યારબાદ તમે કહો છો અને તમારા તમને કહે છે કે નહીં તેમણે તો તમારી સાથે બધું કરવું છે તો તમે તમને તમારી પરિસ્થિતિને જણાવી શકો છો

અને ત્યારબાદ તમે તમારા હવે આ કારણથી બધું કરવાની ઈચ્છા નથી અને તમે તેમને ઠોસ કારણ આપી શકો છો જ્યારે કોઈ વ્યક્તિને તમે કારણ આપતા હોવ છો તેવા સમયની રીતે સમજવું છે તો તે વસ્તુને સમજતો હોય છે અને વસ્તુને સમજતો હોવાથી તમને કોઈપણ પ્રકારે વાંધો પડતો હોતો નથી એટલે તમે તમારા દેવ સાથે બધું કરવા માંગતા હોય તો તમે તેમને જણાવી શકો છો

અને તેના કારણે તમારી સમસ્યા ની સમાધાન થઈ જઈ શકે છે અને છતાં પણ તમારા દેવ માનતા નથી તો તેવા સમયની અંદર તમે કાયદાઓનો પણ સહારો લઈ શકો છો અને તમે ભૂતકાળની અંદર જે બધું કરેલું હતું તે પણ તમે ભૂલીને પછી આગળ વધી શકો છો અને તમારા પતિને પણ તમે રજૂઆત કરી શકો છો પરંતુ આની અંદર તમે પણ મુશ્કેલીમાં મુકાઈ શકો છો એ વસ્તુ ધ્યાન રાખવી જોઈએ એટલે તમારે કાયદાકીય રીતે પગલાં લો તો તમને વધારે ફાયદો થશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *