મને અજાણ્યા પુરુષો સાથે સંબંધ બાંધવો ગમે છે હું શું કરું?

about

પ્રશ્ન. મને અજાણ્યા પુરુષો સાથે સંબંધ બાંધવો ગમે છે હું શું કરું?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમે જાણ્યા પુરુષો સાથે સંબંધ બાંધવાનું ગમે છે અને તેની માટે તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે તે તમારો અંગત પ્રશ્ન બનીને રહી જાય છે સામાન્ય રીતે તો તમે જાણે પુરુષો સાથે સંબંધ બાંધવો છો તેવા સમયની અંદર તે ખૂબ જ સારી વસ્તુ છે અને તેમાં કોઈપણ પ્રકારે ખોટું નથી કોઈ પણ વ્યક્તિ જેવું છે

તે સામાન્ય રીતે જાણીતા વ્યક્તિઓ હોય છે તેની સાથે બધું કરતો હોય છે અને તેની સાથે સમય પસાર કરતો હોય છે અને ત્યારબાદ તે નક્કી કરતો હોય છે કે હવે શું કરવું જોઈએ પરંતુ હું તો તમને કહેવા માગું છું કે સામાન્ય રીતે તમે કોઈને ઓળખતા નથી અને જે અજાણ્યો વ્યક્તિ છે તેની સાથે તમે બધું કરવા માંગો છો તો તેમાં પણ કોઈ પણ પ્રકાર વાંધો નથી

અને તમારી ઉપર આધાર રાખે છે કે તમે તે બધું કેવી રીતે કરવા માંગો છો તમને કઈ વસ્તુ ગમે છે તો તમે કરી શકો છો તમે કોઈપણ રોકવાનું નથી. પરંતુ અજાણ્યા પુરુષોની સાથે સંબંધ બાંધશો

તો તેની અંદર એવું કહી શકાય છે કે સંબંધમાં તો તમને ગમતો હોય તો બાંધી શકો છો તમે તમને કોઈ પણ રોકવાનું નથી અને તમે સામાન્ય રીતે મજા પણ લઈ શકો છો પરંતુ તમને તે વસ્તુ ન ગમતી હોય તો તમે તે મૂકી પણ શકો છો એટલે તમારે વસ્તુ વિચારવાની છે સામાન્ય રીતે તે જાણ્યું હોય છે તેને તમે કહો છો કે તમારે હવે નથી કરવું પૂછ છતાં પણ તે બધું કર્યા કરે તો તમને વધુ સમય પ્રોબ્લેમ પડી શકે છે.

પ્રશ્ન. મને હવે મારા પડોશીની સાથે સંબંધ બાંધવામાં મજા નથી આવતી હું શું કરું?

તમે પૂછી લેજો કે તમારા પડોશીની જેમ તમને હવે સંબંધ બાંધવામાં કોઈ પણ મજા આવતી નથી તો તેની માટે તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને કહેવા માંગુ છું કે તમારા પડોશીની સાથે તો સૌ પ્રથમ તમે સંબંધ શું કામ બાંધેલો હતો

અને ત્યારબાદ હવે તમને મજા નથી આવતી તો એવા સમયની અંદર તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને એટલું કહેવા માંગુ છું કે તેની અંદર તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો સામાન્ય રીતે તમારા પડોશીને સમજાવી શકો છો તમને તેમની સાથે મજા આવતી નથી અને તમારે કંઈ કરવું નથી એટલે તમારા પડોશી માની જશે પરંતુ છતાં પણ તેને હું નથી માતા તો તમે તેમને સમજાવી શકો છો

અને તમે તમને કહી શકો છો કે તમને આ સમસ્યા છે અથવા તમને મજા કેમ નથી આવતી તે કારણ પણ તમે તેમને જણાવી શકો છો તેવું બની શકે કે તે કારણે જે છે તે સોલ્વ થઈ જાય તો તમે બીજી વખત જો તમે બધું કરી શકતા હોય

તો તમારે તેમની સાથે બધું કરવું જોઈએ જેના કારણે તેઓને પણ મજા ના બગડી અને તમારી પણ મજાના બગડી અને બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે તમે સંબંધો છો તો તેની અંદર તમને મજા નથી આવતી તો શું કામ મજા નથી આવતી તેનું કારણ તમારે જાણવું જોઈએ અને ત્યારબાદ તમારે તેમને કહેવું જોઈએ અને તેઓ સરળતાથી બધું કરી શકવાના છે એટલે તમને પણ તે વસ્તુ ગમશે અને તમને પણ મજા આવવાની છે તેવું મને લાગે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *