કુંવારી સાળીએ જીજાને કહ્યું અંદર નાખો હજી અંદર નાખો..5 ઇંચનો અંદર નાખીને જીજાજીને પરસેવો વળી ગયો પણ સાલી

Uncategorized

પ્રશ્ન. શું હું ગ્રુપ ની અંદર લબા લબી ની મજા માણી શકું?

તમે પૂછી લેજો કે તમે ગ્રુપની અંદર બધું કરવાની મજા માણી શકો કેમ તો તમને તમારી ઉપર આધાર રાખે છે અને તમારું ગ્રુપ કેવું છે તેની ઉપર આધાર રાખે છે ઘણા બધા લોકોએ હોય છે કે જે ગ્રુપની અંદર બધું કરવા માંગતા હોય છે અને ગ્રુપની અંદર તેઓ બોલાવીને મજા લેતો હોય છે પરંતુ તમને માત્ર માગું છું કે તે વસ્તુ તમારે વિચારવી જોઈએ

ત્યારબાદ તમારે બધું કરવું જોઈએ તમે ગ્રુપ ની અંદર જ્યારે બધું કરો છો તેવા સમયની અંદર તમને બધા ઇન્ફેક્શન થવાનો ઓર્ડર પણ રહેતો હોય છે અને તેમાં સામાન્ય ઘણી બધી સમસ્યાઓ થવાનો પણ રહેતો હોય છે

એટલે તે વસ્તુ વિશે તમારે વિચારવું જોઈએ અને ત્યારબાદ તમારે બધું કરવું જોઈએ કારણ કે તે વસ્તુ તમે કરો છો તમને કોઈ પણ વધારે વાંધો આવતો નથી પરંતુ ત્યારબાદ તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ પણ થવાની બોલાવી હોય તો તેમાં કોઈપણ પ્રકાર વાંધો નથી પરંતુ ગ્રુપની અંદર ત્યારે જમાઈ કરો છો તો ગ્રુપની અંદર તમારે થોડું કરતા માટે વિચારવું જોઈએ

અને ત્યારબાદ બધી વસ્તુ કરવી જોઈએ કારણ કે ગ્રુપની અંદર ત્યારે તમે કરો છો તેવા સમયની અંદર તમને બધા લોકોનું જે હોય છે તે ઘણી બધી રીતે સમસ્યાઓ પાડી શકે છે એટલે તે વસ્તુ તમારે ધ્યાન રાખવી જોઈએ અને ત્યારબાદ તમારું બધું કરવું જોઈએ જેના કારણે તમને કોઈ પણ વધારે વાંધો ન પડે અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકો.

પ્રશ્ન. મારે મારી ચ પા ચ પી બોલાવવાની ઇરછા પૂર્ણ કરવા શું કરવું?

ખૂબ જ ઈચ્છા થાય છે પરંતુ ઇચ્છાને પૂર્ણ કરવા માટે તમે શું કરી શકો છો સૌ પ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો પહેલા તો તમે તેવું તમને ખૂબ જ ઈચ્છા થાય છે એવું માનું છું કે તમારી કોઈ ગર્લફ્રેન્ડ નહીં હોય તો તમે કોઈ છોકરો પાસે નહીં જતો હોય તો હું તો તમને પહેલા એટલું માગું છું કે તમને કોઈ બહુ મજા આવતી હોય

અથવા તો તમને બધું કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થતી હોય તો તેની માટે તમે સામાન્ય રીતે તમારા હાથ લારીનો ઉપયોગ કરી શકો છો જેની અંદર તમારા માત્ર ને માત્ર તમારે હાથ લગાવાની છે અને તમારો જે સામાન છે તેને હલાવવાનું છે જેના કારણે તમને ખૂબ જ મજા આવવાની છે પરંતુ તમને તો મજા ન આવતી હોય અને તમને લાગતું હોય કે

હવે તમે તે કરીને કંટાળી ગયા છો અને તમારે કોઈ છોકરી ની જરૂર છે તો તમે વિડીયો જોતા જોતા બધુ કરી શકો છો અને તમને લાગે છે કે હોય તો તમારે કોઈ છોકરી જોશે તો તેવા સમયની અંદર તમે કોઈ વ્યક્તિ પાસે જઈ શકો છો અને તેની પાસે તમે બધું કરાવી શકો છો તમે જ્યારે કોઈ સ્ત્રી પાસે જાવ છો અને પૈસા આપીને પાછા બધું આપવાની છે

પરંતુ કહું છું કે તમારે તે લોકો પાસે જઈને બધું કરાવવું જોઈએ તમારે સામાન્ય રીતે કોઈ બીજા લોકો પાસે જઈને તેવું ના કરાવવું જોઈએ ઘણી બધી સમસ્યા પડી શકે છે તે હું મને લાગે છે એટલે તે વસ્તુ તમારે ધ્યાન રાખવું પડે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *