કુંવારા દેવરને બાથરૂમ સ્નાન કરતા જોઈને મને પણ તેની સાથે કરવાની ઈચ્છા થઇ જાય છે …

about

પ્રશ્ન. ઋચિતા ને ચ પા ચ પી માટે મનાવવા મારે શું કરવું?

તમે એવું પૂછી રહ્યા છો કે રુચિંતાને તમારે બધું કરવા માટે મનાવવા માટે શું કરવું જોઈએ તો સૌપ્રથમ તમારી ઉપર આધાર રાખે છે કે તમારી તેની સાથે શું કરવું જોઈએ પહેલી વસ્તુ થઈ છે કે તમે રુચિત કે તમારે તેની સાથે બધું કરવું છે

અને તેના કારણે તમારે તેને મનાવી છે અને તમે બનાવી લો છો તેની સાથે બધું તમારે કરવું તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો તો તેમાં તમારે કોઈપણ રીતે ગર્ભાવવાની કોઈ પણ પ્રકારની જરૂર નથી

અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકો છો પહેલા તો વસ્તુ એ છે કે તમારે બધી વાતો કરવી પડશે ને તરત તમારે તેને સ્પષ્ટપણે કહેવું પડશે કે તમારે તેની સાથે બધું કરવું છે ત્યારબાદ તે થોડીક માની જશે કે હા કંઈ વાંધો નહીં અને ત્યારે તમને પાડી દેશે તમે બધું કરી શકો છો પરંતુ તમારે એ વસ્તુ પણ વસ્તુ વિચારવાની જરૂર છે કે તમારે શરૂઆતની અંદર જે છે

તે સામાન્ય રીતે બધું ચાલુ કરી દેવાનું નથી પરંતુ ત્યારબાદ તેની સાથે થોડીક થોડીક વાતો કરવાની છે અને વાતો કરો છો ત્યારે થોડુંક શરૂઆત કરવાની છે અને શરૂઆતમાં તમને લાગે છે કે

હવે તમે તેની સાથે બધું કરી શકો છો ત્યારબાદ તમારે બધું કરવાનું છે એનું ધ્યાન રાખવાનું છે અને ત્યારબાદ તમે બધું કરી શકો છો એટલે રુચિદાન પણ મજા આવશે અને તમને પણ ઘણી બધી મજા આવશે ને તમે બંને લોકો મજા લઈ શકશો અને તમને ઘણી બધી મજા આવશે.

પ્રશ્ન. શું કોઈ સ્ત્રી ને હું માટે વાતોથી શારીરિક સંબંધ બાંધવા તૈયાર કરી શકું?

હવે તમે એવું પૂછી રહ્યા છો કે કોઈ સ્ત્રી સાથે તમે માત્ર ને માત્ર વાતો કરીને શારીરિક સંબંધ બાંધવા તમે તેને તૈયાર કરી શકો છો એમ હું તમને કહેવા માગું છું કે ઘણા બધા લોકો મને પ્રશ્ન પૂછ્યા હોય છે અને ભૂતકાળની અંદર પણ આ પ્રશ્ન આવી ચૂક્યો છે

કે કોઈ સ્ત્રી હોય તો તેને સામાન્ય રીતે વાતો હું છું શારીરિક સંબંધ બાંધવા માટે તૈયાર કરી શકું તો હું તમને માત્ર એટલું કહેવા માગું છું કે તમે વાતોથી પણ કોઈ સ્ત્રીને શારીરિક સંબંધ બાંધવા માટે તૈયાર કરી શકો છો તેમાં કોઈપણ પ્રકાર વાંધો પડતો નથી

અને તમે સરળતાથી તેને તૈયાર કરી શકો છો પરંતુ હું તો તમને માત્ર લોકો માંગું છું કે કોઈ સ્ત્રી હોય છે અને સામાન્ય રીતે વાતોથી તમે કેવી રીતે તૈયાર કરી શકો તે પણ તમારે વિચારવું જોઈએ હા અમે ઘણા બધા પ્રશ્નોની અંદર એવું કહ્યું છે

કે હા તમે તેને તૈયાર કરી શકો છો પરંતુ સામે પણ તેવી વાતો વાળી સ્ત્રી હોવી જોઈએ જે વ્યક્તિ તમારી વાતને સમજે છે જે સ્ત્રી તમારી વાતને સમજે છે તેને તમે વાતોથી ખૂબ જ મનાવી શકો છો અને ત્યારબાદ તેની સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધવો તૈયાર કરી શકો છો

પરંતુ જે વ્યક્તિને તમારી વાતોની અંદર જ ઇન્ટરેસ્ટ હોતો નથી તે વ્યક્તિને તમે કેવી રીતે બનાવી શકો તે પણ વસ્તુ તમારે જોવી જોઈએ અને તેમ તમારે થોડો વિચાર કરવો જોઈએ આ વસ્તુ તમે કરો છો તો તમને કોઈપણ પ્રકારે વાંધો નહીં આવે તો સરળતાથી બધું કરી શકશો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *