કોઇ પુરુષ કેટલી કલાક સુધી છોકરીઓ ને ઠોકી શકે?

about

પ્રશ્ન. કોઇ પુરુષ કેટલી કલાક સુધી છોકરીઓ ને ઠોકી શકે?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે કોઈ પુરુષ કે કલાક સુધી છોકરીઓને બધું કરી શકે તો હું તમને કહેવા માગું છું કે તે તેની ઉપર આધાર રાખે છે ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે કે આ પ્રશ્ન પૂછવો જરૂરી બની છે તો ઘણા બધા લોકોને એવું થતું હશે કે તે તો તેને જેટલું વધારે મોજ પડે તેટલી વખત બધુ કરી શકે છે તેનાથી થોડીક અલગ છે

પેલી વસ્તુ હોય છે કે સામાન્ય રીતે કોઈ પુરુષ સુધી છોકરીઓને બધું કરી શકે તો હું તમને કહેવા માગું છું કે સામાન્ય રીતે જે સામાન્ય પુરુષ હોય છે તે એક કલાક સુધી બધું કરી શકતો હોય છે અને જો તેની શરૂઆત હોય છે અને તેને ખબર પડતી હોતી નથી તો તે માત્ર ને માત્ર દસ મિનિટ ટકી શકે. તો પણ ખૂબ જ મોટી વાત છે પરંતુ જે વ્યક્તિઓ એક્સપોર્ટ હોય છે

અને જેને ગણી બધી ખબર પડતી હોય છે તે સામેની અંદર વધારે સમય આપતા હોય છે અને તેઓ સામાન્ય રીતે ફોર પ્લેનની અંદર એકાદ બે કલાક આપી દેતા હોય છે ત્યાર બાદ તેઓ ફોર લેથી આગળ વધતા હોય છે અને તેઓ એક હાથથી બે કલાક સુધી જતા રહેતો હોય છે એટલે કે તેઓનો જે આખો બધું કરવાનો સમય ગાળો હોય છે તે ચાર કલાક સુધીનો કે ત્રણ કલાક સુધીનો થઈ જતું હોય છે અને તેવી રીતે ઘણી બધી રીતે મજા આપી દેતા હોય છે અને આ રીતે કરતા હોય છે.

પ્રશ્ન. છોકરીઓ ને મારી સાથે ઠોકાઈ ને મજા આવી તે કેવી રીતે ખબર પડશે?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે છોકરીઓને તમારી સાથે બધું કરીને મજા આવી છે તે તમને કેવી રીતે ખબર પડી શકે તો હું તમને કહું છું કે તે તમને અનેક રીતે ખબર પડી શકે છે કે તમારે કોઈ છોકરી સાથે બધું કરો છો ત્યારે માત્ર તમારે મજા લેવાની હોતી નથી પરંતુ સામેવાળી છોકરીઓ છે તેને પણ મજા આપવાની હોય છે અને મજા આપવા માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુ કરી શકો છો

તે મજા તમે અપાવી શકો છો ત્યારબાદ તમે બધું કરી લો છો અને જ્યારે તમારો નીકળવાનું હોય છે ત્યારે તે પણ ચરમશીમા ઉપર પહોંચવું છે જ્યારે ઘણી બધી રીતે તેઓ સિસકારા બોલાવે છે અને તેની સાથે તમે જોતા પણ ખ્યાલ આવી જશે કે તે વસ્તુ થઈ રહી છે બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે જ્યારે તું મને મજા આવી જાય છે મને નીચેથી પ્રવાહી પણ નીકળવા લાગે છે એટલે આ બધી વસ્તુઓ જે હોય છે

તેવા લાગી છે ત્યારબાદ તમારે માની જવું જોઈએ કે હા તમે છોકરીઓને ઘણી બધી મજા આપી છે અને તેઓના મોઢે પણ વસ્તુ ફ્રેશ રીતે દેખાતું હોય છે કે હાથે ઘણી બધી મજા આવી છે વસ્તુ તમને પણ તેઓ કહે છે કે હા તમને તમારી સાથે ઘણી બધી મજા આવી એટલે તેવી રીતે ખબર પડે છે પરંતુ મારું એવું માનવું છે કે તમે પ્રેમથી જ્યારે ધીમે ધીમે બધી રીતે વસ્તુઓ કરો છો તમામ છોકરીઓને મજા આવતી હોય છે પરંતુ તમારે એકદમ ધ્યાનથી શાંતિથી બધું કરશો તો તમને બંનેને ઘણી મજા આવશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *