કોઈ છોકરીને મજા આપવી હોય તો કયું કો-ન્ડમ નું ફ્લેવર સારું રહે?

about

પ્રશ્ન. કોઈ છોકરીને મજા આપવી હોય તો કયું કોન્ડમ નું ફ્લેવર સારું રહે?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારે કોઈ છોકરીને મજા આપી હોય તેની અંદર તમે ફ્લેવર સારું રહે અને તેમાં તમે શું કરી શકો તો હું તમને કેટલો માગું છું કે સામાન્ય રીતે ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે કે સામાન્ય રીતે તમે કોઈ છોકરીને મજા આપવા માંગો છો તેની અંદર તમે ઘણા બધા ફેવર લઈ શકો છો

પરંતુ સામાન્ય રીતે તમારે જે છોકરી ને તમારા મજા આપવી છે તેને તમે પૂછી શકો છો અને તેની સાથે તમે બધું કરી શકો છો એટલે પહેલા તો તમારે તેને પૂછવું જોઈએ જ્યારે તમે ટેવ કરો છો ત્યારે એવા સમયની અંદર તમે કોઈપણ પ્રકાર વાંધો પડતો નથી અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકતા હોવ છો એટલે તમારે તેને પૂછું છું અને તેમને જે પસંદ કરી શકો છો

બાકી જે કંપની હોય છે તે તો પોતાના જે વધારે વેચાણ થતું હોય છે તે ફ્લેવર લોકોને કહેતી હોય છે પરંતુ લોકોનો ટેસ્ટ અલગ અલગ હોય છે જેથી આપણે તેમાં કંઈ કહી શકીએ નહીં કે હું મને લાગે છે એટલે તે રીતે તમે કરી શકો

બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે તેનો ઉપયોગ અલગ અલગ હોય છે એટલે કે ફ્લેવર વાળા તમે જ્યારે વાપરો છો ત્યારે માત્ર કરવાનું તેનું નથી પરંતુ બીજી પણ ઘણી બધી વસ્તુઓ તેમાં તમે કરી શકો છો અને આના ફાયદા ગેરફાયદા તમે ઇન્ટરનેટ ઉપર પણ જોઈ શકશો.

પ્રશ્ન. આ વાયબ્રેટર થી શું મારા પ્રાઈવેટ પાર્ટ ને કોઈ નુકસાન થઈ શકે?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમે વાઈબ્રેટાનો ઉપયોગ કરો તો તેનાથી તમને પ્રાઇવેટ પાર્ટમાં નુકસાન થાય કે કેમ તું તમને કહેવા માગું છું કે હા, તેનાથી તમને કોઈ પણ પ્રકારે નુકસાન થતું નથી ઘણા બધા લોકો એવું કહેતા હોય છે કે સામાન્ય રીતે વાઇબ્રેટરનું જ્યારે પ્રયોગ કરવામાં આવે છે ત્યારે ઘણું બધું નુકસાન થતું હોય છે પરંતુ હું તમને માત્ર એટલું કહેવા માગું છું

કે સામાન્ય રીતે એ બધું જે નુકસાનની તમે વાતો કરી રહ્યા છો તે નુકસાન એક વસ્તુ એવી છે અને તે વસ્તુ તમે એવી રીતે કરી શકો છો કે સામાન્ય રીતે તમે કોઈ વ્યક્તિ સાથે જ્યારે બધું કરો છો ત્યારે તેવા સમયની અંદર તે પણ તમારી અંદર જે રીતે કામ કરે છે તે રીતે બધું કરે છે તો તેની અંદર તો તમને નુકસાન નથી થતું પરંતુ તમને મજા આવે છે તો પછી તમને શું નુકશાન થવાનો

પરંતુ આ એક નુકસાન એવું થઈ શકે છે કે સામાન્ય રીતે તમે જ્યારે તે વસ્તુનો ઉપયોગ કરો છો અને ત્યારબાદ વ્યક્તિ પાસે તમે જ્યારે બધું કરવા માટે જાવ છો ત્યારે જે ફીલિંગ તમને વાઈબ્રેટર આપી શકતું તો તે વસ્તુ કદાચ પબ્લિકમાં સામાન્ય રીતે કોઈ વ્યક્તિ ના આપી શકે તો તેવા તમને ઘણી બધી સમસ્યા પડી શકે અને તમને પ્રોબ્લેમ આવી શકે છે બાકી તો તમને કોઈ પણ પ્રકારે કોઈ પણ પ્રકારનું નુકસાન થવાનું નથી તેવું મને લાગે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *