કોઈ છોકરી ને જોઇને મને હંમેશા ઉતે-જના થઈ જાય છે હું શું કરું?

about

પ્રશ્ન. કોઈ છોકરી ને જોઇને મને હંમેશા ઉતેજના થઈ જાય છે હું શું કરું?

કોઈ છોકરીને તમે જુઓ છો તમે હંમેશા ઉત્તર ના થઈ જાય છે તો તેની માટે તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે ઘણી બધી વખત આવું થતું હોય છે કે તમને આવું કેમ થતું હશે પહેલા તો એક વસ્તુ તમારે જોઈ જોઈએ કે તમે છોકરા છો અને છોકરા તરીકે છોકરી તરીકે આકર્ષણ જે છે સામાન્ય વસ્તુ છે કોઈ પણ છોકરો હોય છે

તે છોકરીને જોતો હોય છે તો તેને થવા લાગ્યો છે અને તે માત્ર પાંચમા ધોરણમાં હોય તો છઠ્ઠા ધોરણમાં પણ ભણતો હતો ત્યારથી તે આ બધી વસ્તુઓ શરૂઆત થઈ જતી હોય છે કારણ કે તે છોકરો છે ને તેના હોર્મોન્સ જે હોય છે તે રીતે કામ કરતા હોય છે પરંતુ હકીકતની વસ્તુ એટલી છે કે કોઈ છોકરીને જોઈને તમને ઉતપન્ન થાય છે પરંતુ તે તમે દર્શાવી શકતા નથી

તમે તેની સામે જઈને પછી તેઓ શું કરવા લાગો છો કે ખોટી છે પરંતુ તમને ઉતર ના થતું હોય તો તેમાં કોઈપણ પ્રકાર વાંધો નથી તમે છોકરા છો એટલે તમને તે વસ્તુ થવાની છે અને જેમ જેમ મોટા થસને યુવાનીની અંદર પ્રવેશ કરશો તેમ તેમ તમને આ સમસ્યાઓ રહેવાની છે એટલે તમને તેમાંથી કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો આવવાનો નથી અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકવાના છો એટલે તમે કોઈ પણ વાંધો નહીં આવે અને તમને એવું ના થતી હોય તો તેમાં કોઈ વાંધો નથી.

પ્રશ્ન. મારા પ્રાઇવેટ પાર્ટ ને સ્ટ્રોંગ બનાવવા માટે મારે શું કરવું?

તમે એવું પૂછી રહ્યા છો કે તમારે તમારા પ્રાઇવેટ પાર્ટ ને સ્ટ્રોંગ કરવો હોય તો તેની માટે તમે શું કરી શકો હું તમને કહેવા માગું છું કે તમારી સમસ્યાઓ જોવી જોઈએ કે તમને એવું કેમ લાગે છે કે તમારે તેની જરૂર છે ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે કે સામાન્ય રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ જ હોય છે તે વિડીયો વધારે જોતા હોય છે અને તેની અંદર ત્યારે જે વસ્તુઓ બધી તે જોવે છે

તેના કારણે તેને એવું થતું હોય છે કે હકીકતની જિંદગી છે તે પણ આવી છે અને તેની અંદર તેઓને આ વસ્તુઓની જરૂર પડવાની છે પરંતુ નીચેના કારણે આ બધી સમસ્યાઓ તમને કરવી હોય છે પરંતુ પહેલી વસ્તુ હું તમને માત્ર એટલું કહેવા માગું છું કે તે વસ્તુ ઉપર તમારે કોઈપણ પ્રકારે ધ્યાન આપવાનું નથી અને તમે સરળતાથી તમારું કાર્ય જ હોય છે તે કરતા રહેવાનું છે બીજી વસ્તુ પણ છે કે તમારો પ્રાઇવેટ જેવો છે

તે હંમેશા સ્ટ્રોંગ જ હોય છે અને જેના કારણે તમે બધું કરી શકતા આવો છો એટલે તમારે તેમાં ગભરાવાની કોઈ પણ પ્રકારે જરૂર નથી અને તમે સરળતાથી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો એટલે તમારે તેમાં જોવાની કોઈ પણ પ્રકારે જરૂર નથી ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે કે તમને સ્ટ્રોંગ બનાવવા માટે શું કરવું તો તેની માટે તમે દરરોજ માલિશ કરી શકો છો અને સામાન્ય રીતે બીજી વસ્તુ એ પણ કરી શકો છો કે તમે દરરોજ પણ કરી શકો છો જેના કારણે તમને ઘણો બધો ફાયદો થઈ શકે બીજી વસ્તુ તો આમાં વધારે થઈ શકે તેમ નથી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *