કેટલી ઉંમરની સ્ત્રીને સૌથી વધુ લબ લબાવવની મજા આવતી હોય છે?

nation

પ્રશ્ન. કેટલી ઉંમરની સ્ત્રીને સૌથી વધુ લબ લબાવવની મજા આવતી હોય છે?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે કેટલી મોટી સ્ત્રીને વધુ કરવાની મજા આવતી હોય છે તો સામાન્ય રીતે હું તમને એટલું કહેવા માગું છું કે કોઈપણ પ્રકારની ઉંમર એ કોઈ પરિસ્થિતિ હોય તેને વધુ મજા આવતી હોય છે જ્યારે તેને ખૂબ જ ઉત્તેજન થતું હોય અને તેના જે કોઈ વ્યક્તિ હોય છે તમે સામાન્ય રીતે 26 વર્ષ પછી થતી હોય છે અને 25 વર્ષ માટે ઘણા બધા લોકોના મનમાં હજી પણ એવું હોય છે

કે જે સામાન્ય રીતે સ્ત્રીઓ છે તેની 21 વર્ષની અને 22 વર્ષની ઉંમરે બધું કરવાની મજા આવે છે પરંતુ સાચી રીતે સ્ત્રીની વાત કરવામાં આવે તો કે 25 વર્ષની ઉપર જતી રહેતી હોય છે ત્યારે 25 વર્ષથી 35 વર્ષની ગાળાની અંદર તે બધું કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છાઓ જાગતી હોય છે અને ત્યારે તેને ખૂબ જ બધું કરવાની મજા આવતી હોય છે એટલે તો ઘણા બધા જે લોકો હોય છે

તે મને ભાભીઓ સાથે બધું કરવાની મજા આવતી હોય છે અને છોકરી સાથે બધું કરવાની મજા આવતી નથી. કારણ કે ભાભી છે તને એટલી બધી ઉત્તેજના વધેલી હોય છે કે તેવા સમયની અંદર તેઓ તે સામેવાળા વ્યક્તિને ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે

અને તેઓને પણ ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે જેના કારણે લોકો ભાભીઓ તરફ જતા હોય છે અને ત્યારબાદ તેઓ બધું કરતા હોય છે અને તેઓને ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે એટલે હું તો તમને માત્ર એટલું જણાવવા માગું છું કે તમે કોઈપણ મિસ્ત્રી હોય તેની સાથે જો તમને બધું કરવા માટે આવડે છે અને તમે સ્ત્રીને કંટ્રોલ કરી શકો છો તો તમે મજા કરી શકો છો તેવું મને લાગે છે.

પ્રશ્ન. કેટલા વર્ષના પુરુષ સાથે સૌથી વધુ બધું કરવાની મજા આવતી હોય છે?

તમે એવું પૂછી રહ્યા છો કે કેટલા વર્ષના પુરુષ સાથે તમને સૌથી વધુ કરવાની મજા આવતી હોય છે તો સામાન્ય રીતે હું તમને જણાવવા માગું છું કે સૌથી વધુ જો તમારે કોઈ મજા કરવી હોય તો તે પુરુષ જ હોય છે તે ગમે તે પ્રકારના હોઈ શકે છે અને ગમે તે હોઈ શકે છે તેમાં કોઈ પ્રકારની ઉંમર હોતી નથી કારણ કે હું તમને એટલું જ જાણવા માગું છું કે સામાન્ય રીતે 18 વર્ષની ઉપરનું પૂરું છે

અથવા ડ્રાઇવર નો છોકરો છે તો તેની સાથે પણ તમે મજા માની શકો છો અને તમારે વધારે સાચી મજા માણવી હોય તો 25 વર્ષની ઉપરનું જે પુરુષ હોય છે તેની સાથે તમે મજા માની શકો છો આ તો સામાન્ય રીતે યુવાન કહેવાય છે પરંતુ યુવાન વ્યક્તિ તમને ઘણી બધી મજા આપી શકે છે સામાન્ય રીતે જેની અંદર જેટલી ઉતેજના ભરેલી હોય છે તેઓને કેવી રીતે ટેકલ કરવું અને કઈ ટેકનીકો આવડતી હશે

તેટલી તો મજા આપી શકે છે ઘણા બધા લોકો તો ૨૦ વર્ષની ઉંમરમાં હોય છે અને તેની સાથે તમે બધું કરો છો તો તેમની સાથે પણ તમને વધારે મજા આવતી હોય છે પરંતુ પુરુષોની અંદર તેઓ જેમ જેમ મોટા થતા જતા હોય છે તેમ તેમ સાચી મજા આપી શકતા નથી. એટલે તમે 25 વર્ષની નીચેના જેટલા પણ પુરુષો લેશો તેની સાથે તમને અઢળક મજા આવવાની છે એટલે તમે તમારી સાથે બધી મજા લઇ શકો છો અને તમને પણ તેમાં ખૂબ જ મજા આવશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *