કવિતા ભાભીએ મને તેના ઘરે બોલાવીને તેમની સાથે ચ પા ચ પી ની ઓફર આપી શું હું તેમની સાથે બધું કરી શકું?

about

પ્રશ્ન. કવિતા ભાભીએ મને તેના ઘરે બોલાવીને તેમની સાથે ચ પા ચ પી ની ઓફર આપી શું હું તેમની સાથે બધું કરી શકું?

તમને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામને રીતે કવિતા ભાભી એ તમને ઘરે બોલાવી અને ત્યાર બાદ તમારી સાથે બધું કરવાની ઓફર આપી તો તેની માટે તમે શું કરી શકો અને તેની સાથે બધું કરી શકો તમે મને જે રીતે પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છો એ રીતે તો મને એવું લાગે છે કે તમને બધું કરવાની છતાં પણ તમે આ પ્રશ્ન પૂછવા લાગો છો.

તો હું તમને માત્ર માગું છું કે હા તેમાં કોઈ વાંધો નથી પરંતુ પેલી વસ્તુ તો એ જોવું જોઈએ કે કવિતા ભાભી એ તમને આ વસ્તુ કીધી છે તો પહેલા તમારે શું લગ્ન થઈ ગયા છે કે કેમ કે તમે કુવારા છો અને તમારે શું કરવું જોઈએ તે તમારે વિચારવું જોઈએ બીજી વસ્તુ તમે પણ છે કે તમે જ્યારે આ બધી વસ્તુઓ કરો છો

ત્યારે તેમના પતિને આ બધી વસ્તુને ખબર પડી ગઈ અથવા તો તેઓના ઘરમાં કોઈને ખબર પડી ગઈ તો તમારો થશે પણ તે પણ તમારે જોવું જોઈએ અને બધી વસ્તુઓ જાણ્યા બાદ પણ જો તમને લાગતું કે તમે એકની સાથે મજા કરી શકો છો અને કોઈને ખબર નહિ પડે તો તમે બિન્દાસ તેમની સાથે બધું કરી શકો છો તેમાં કોઈ પણ વધારે વાંધો નથી તેવું મને લાગે છે.

પ્રશ્ન. મારો પતિ બીજી સ્ત્રીઓ પાસે ચ પા ચ પી કરવા જાય છે હવે હું તેને શું કરું?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારો પતિ બીજી સ્ત્રીઓ પાસે બધું કરવા માટે જાય છે અને હવે તમે તેને ખબર પડી ગઈ છે તો તેમાં શું કરી શકો તો સૌ પ્રથમ એવું કેમ થઈ ગયું છે તે વસ્તુ તમારે જોવી જોઈએ ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે

કે જ્યારે તમારી વચ્ચે સારા સંબંધ હોતા નથી અથવા તો તમે તેઓને સારી રીતે બોલાવતા નથી તેવા સમયની અંદર તેઓ આ વસ્તુઓ કરતા હોય છે અને બીજુ પાસે જતા હોય છે કે તમે જ્યારે તેમની સાથે નિયમિત રીતે બધું કરતા હોતા નથી

ત્યારે તેઓને આ બધી વસ્તુઓ થતી હોય છે તો પહેલા સૌપ્રથમ તમારે તેમની સાથે બેસવું જોઈએ અને તેનાથી તમારે શું પ્રોબ્લેમ થતો તો તેમને તમારાથી શું સમસ્યા છે તે તમારે સમાધાન મેળવવું જોઈએ અને તમારે તેમની સાથે બેસીને વાતચીત કરવી જોઈએ

અને વાતચીત કરીએ વાત પણ તમને કોઈ પણ પ્રકારે સમાધાન નથી મળતું અને તમને લાગે છે કે તમારી સમસ્યા હવે હલ થઈ શકે તેમ નથી તો ત્યાં જ ત્યારે સામાન્ય રીતે તમારે આગળ કંઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ કે એક્સ લેવી જોઈએ જ્યાં સુધી તમે કરી શકતા નથી તે હું મને લાગે છે એટલે તે વસ્તુને તમારે ધ્યાન રાખવું જોઈએ તમે સરળતાથી બધું કરી શકશો તેવું મને લાગે છે. આને કારણે તમને બીજા પણ ઘણા બધા ફાયદાઓ થશે એટલે તે વસ્તુ તમે કરી શકો છો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *