હું કોઈ છોકરી ને લબ લબવવા કેવી રીતે મનાવી શકું?

about

પ્રશ્ન. મારે ચ પા ચ પી માં મારી પત્નીની શકિત વધારવી હોય તો હું શું કરી શકું?

તમે મને હવે એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમને તમારી પત્ની શક્તિ વધારવું હોય તો તેની માટે તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું. એ ઘણી બધી વખત આવું થતું હોય છે તેની એટલી પાવરફુલ હોતી નથી

સામાન્ય રીતે કેપીસીટી નથી હોતી કે તે તમને બધું કરી શકે અને તેના કારણે તમને પણ ઘણી બધી સમસ્યાઓ થતી હોય છે અને તેના માટે તમને ઘણી બધી વસ્તુઓ પણ મળતી હશે પરંતુ તમને વાત કરી માગું છું કે તમારે જો તેનાથી બચવું હોય તો તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો પેલી વસ્તુ તો સામાન્ય રીતે તમારી પત્ની શક્તિ જો તમારે વધારે હોય તો સામગ્રી તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો

પેલી વસ્તુ તમે કરી શકો છો કે તમે કસરત કરવા માટે કહી શકો છો બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે તમે તેમને ફીટ રહેવા માટે યોગાસનની સલાહ આપી શકો છો અને તેઓને મેડીટેશન કરવાનું પણ કરી શકો છો અને તેઓ સારી રીતે પોષણ લે તે પણ ખૂબ જ જરૂર છે જ્યારે આ વસ્તુઓ થતી હોય છે ત્યારે તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો પડતો નથી અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકતા છો તેવું મને લાગે છે એટલે તે વસ્તુ તમે કરો તો તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો નહીં પડે.

પ્રશ્ન. હું કોઈ છોકરી ને લબ લબવવા કેવી રીતે મનાવી શકું?

તમને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામન્ય રીતે તમને કોઈ છોકરીને લબ લબવવી હોય તો તમે કેવી રીતે તેને મનાવી શકો તો હું તમને કહેવા માગું છું કે ઘણી બધી વસ્તુ કરી શકો છો કે જે છોકરી ને તમારા મનાવી છે તમે શું કામ બનાવી છે અને તે તમારી નજીક છે કે કેમ તે વસ્તુ તમારે જોવી જોઈએ ત્યારબાદ તમે એ વસ્તુ જોઈ લો છો તમે બીજી વસ્તુ કરી શકો છો

એ વસ્તુ કરી શકો છો કે તમારી પાસે સીધે સીધું પૂછી લેવું છે ઘણા બધા લોકો હોય છે કે તે સીધે સીધી રીતે પૂછી શકતા નથી અને તેના કારણે ઘણી બધી સમસ્યા થતું હોય છે અને તેઓ સરળતાથી બધું કરી શકવાના છીએ એટલે તે વસ્તુ પૂછી લેવી જોઈએ જેથી તેમને કોઈ પણ પ્રકાર વાંધો ન પડે અને તેઓ સરળતાથી તમે તમારી સાથે બધું કરી શકો છો

પરંતુ કોઈ છોકરી તમને ના પાડી દેજે ને કહે છે કે તમારે અથવા તો તેમને તમારી સાથે કંઈ કરવું નથી તો તમારે તેમની પાછળ ન પડવું જોઈએ જેના કારણે તમારી સારી રીતે રિલેશન પણ મેન્ટેન રહેશે અમને ઘણી બધી મજા આવશે એટલે કોઈ છોકરી ની પાછળ તમારે એના પડવું જોઈએ તમે તેમને મનાવી શકો છો અને માની જાય તો ઠીક કરે તો ન માને તો તમારે પછી તેને ફોર્સ ના કરવો જોઈએ કારણ કે આ વસ્તુ જે હોય છે તે ખૂબ જ નૈતિક હોય છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *