હું એક વિધવા મહિલા છું. મારા પતિ હતા ત્યારે તેને દરરોજ સ્-તન પાન કરવાની આદત પડી ગઈ હતી.હવે હું એક છોકરાને આ સુખ આપું છું પણ તેના જેવી મજા નથી આવતી

about

મારું નામ પ્રિયંકા છે મારી ઉંમર 25 વર્ષની છે અને હું કોલેજમાં અભ્યાસ કરું છું અત્યારે કોલેજના છેલ્લા અભ્યાસ કરતી હતી અને પછી એ મારો મને એક દિવસ કોલેજની પાછળ બોલાવી એટલે મેં તો તેને કહી દીધું કે કેમ તું એ મને કોલેજની પાછળ બોલાવી છે

અને પછી તો કહેવા લાગ્યો કે બસ એમને મારે ત્યાં બેસવા માટે તારી સાથે આવું છું અને પછી જ્યારે અમે ત્યાં પાછળ ગયા એટલે તે તો મને કહે કે મારે તારી સાથે સારી રીતે સંબંધ છે અને મારે બધું કરવું છે તો તેને કહેવા લાગી કે અમે કહ્યું કેવી રીતે આપણે બધું કરશું

અને પછી તે કહેતો હતો ત્યારે બધું થઈ જશે બસ તું શાંતિ રાખ તું મારી સાથે ચાલ અને પછી આ ગયા એટલે ત્યાં તો આજુબાજુ કોઈ નહોતું અને પછી મને પણ એવું થઈ ગયું કે હા આની વાત સાચી હતી કે અહીં કોઈ નહીં હોય અને પછી તેને મને કહ્યું કે જોયું મેં તને કહેતી હતી

ને કે અહીં કોઈ નહીં હોય પરંતુ તું મારી વાત માનતી જ નથી અને એવું હતું કે હું તને ખુલ્લેઆમ નાગી કરીને કરવાનો છું પરંતુ મારે તારી સાથે હું કરવું નહોતું મને તો બસ એક બે ક્ષણ તારી સાથે વિતાવી હતી પરંતુ તેમાં પણ તું મને ના કહેતી હતી

અને મને તો ખબર જ હતી કે અહીં કોઈ ના હોય તેથી જ મેં તને કહ્યું હતું કે તું આવી જા અને પછી આનંદ થાય છે કે તું મારી સાથે આવી અને હું તું અમારા પર વિશ્વાસ કરો અને પછી મેં તો કહી દે કે હા મને તો તારા પર વિશ્વાસ છે તેથી જ હું આજે અને પછી તેને તમારે ત્યાં એક દિવાલ હતી ત્યાં જઈને દબાવી દીધી અને પછી તે માહિતી અંદર હાથ લખીને જેમાં ઉપરના બંને બોલ હતા

તે દબાવા લાગ્યો અને પછી મારી ટી શર્ટ ઉંચી ગઈ કરી અને જે મારા બે બોલ હતા તેને ચૂસવા લાગ્યા અને પછી કહેતા હતા તારા બોલ ખૂબ જ પહોંચ્યા છે મને ખૂબ ગમ્યા તેથી હું વધારે એમ કરીને તે વધારે ચૂસતો હતો

અને પછી તેને તેનો એક હાથ નીચે મારા પેન્ટ ની અંદર લાગ્યો નીચેની જગ્યા હતો તેમને દબાવવા લાગ્યો અને પછી તેને ધીમે રહીને મારા પેન્ટ ના બટન કાઢીએ અને તેને તેનો પણ બહાર કાઢ્યો અને તેની જે જગ્યા હતી તેને મારી જગ્યા સાથે અરાવા લાગ્યો

અને મજામાં હતો અને પછી તે મને ત્યાં નીચે સૂવા માટે કહું હું ત્યાં નીચે સૂઈ ગઈ અને પછી તે મારા ઉપર સૂઇને તેને તેનો બધું કામ કરી લીધું અને પછી તેનું નીકળી ગયો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *