હું એક 40 વર્ષનો યુવક છું, મારી 30 વર્ષની સગી ભાભી સાથે શ-રીર સં-બંધ છે, મેં તેની સાથે ઘણી વખત સુખ માણ્યું છે. હવે તે…

about

પ્રશ્ન. કોઈ સ્ત્રી ને કયા સમયમાં હું વધારે મજા આપી શકું?

તમે હવે એવું પૂછી રહ્યા છો કે તમારા કોઈ સ્ત્રીની સાથે તમે કયા સમયની અંદર વધારે મજા કરી શકો કે હું તમને કહેવા માગું છું કે તમે એવું પૂછી રહ્યા છો કે કોઈ સ્ત્રી હોય તો તેને વધારે તમે મજા આપી શકો છો તો સૌપ્રથમ માંગુ છું કે તે બધી વસ્તુઓ જે હોય છે તો સ્ત્રી ઉપર આધાર રાખતી હોય છે કે સ્ત્રી કે બીજાને તમે કેવી રીતે મજા લેવી છે

તેની ઉપર બધી વસ્તુઓ તમારે ક્યારે મજા આવી જશે તમારી ઉપર આધાર રાખતી હોય છે અને તે વ્યક્તિ ઉપર આધાર રાખતો હોય છે સામાન્ય રીતે તમે જ્યારે તે વ્યક્તિને મજા આપવા માંગો છો મજા લેવા માંગે છે

તે વસ્તુ પણ જરૂર પડે ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે કે જ્યારે જે પુરુષ હોય એની સાથે બધું કરવા માટે માંગતો હોય છે પરંતુ સ્ત્રીકેસર કરવા માટે હોતી નથી તો એવા સમયની અંદર પુરુષને તો ઘણી બધી મજા આપી છે

અને તે મજા આપવા માટે સમજો પરંતુ સ્ત્રીને કંઈ કરવું નથી તો એવા સમયની અંદર પણ ઘણી બધી સમસ્યાઓ પડી જતી હોય છે અને કોઈ પ્રકારે તેમને વાંધો પડી શકતો નથી અને કોઈ કયા સમયે મજા આપી તે તેની ઉપર આધાર રાખતું હોય છે અને તમારી પર આધાર રાખતું હોય છે

તે વસ્તુનો સવાલ જે હોય છે તેનો જવાબ તો આવતો નથી પરંતુ સામેવાળી જે વ્યક્તિ છે તેની પર આધાર હોય છે કે તે વ્યક્તિ શું કરવા માંગે છે અને તે રીતે તમે કામ કરી શકો છો.

પ્રશ્ન. શું ચ પા ચ પી વખતે શરીર પર બરફ નાખીને કરવાથી વધુ મજા આવે છે?

તમે એવું પૂછી રહ્યા છો કે તમે જ્યારે બધું કરો છો ત્યારે બાદ તમે શરીર પર બરફ નાખીને બધું કરો છો તો તેમાં વધારે મજા આવી શકે કેમ તો હું તમને કહેવા માગું છું કે ઘણા બધા લોકો હોય છે કે જેઓને એવું થતું હોય છે કે સામાન્ય રીતે શરીર પર બરફ નાખવામાં આવે

ત્યારે વધારે મજા આવતી હોય છે અને તેની અંદર ઘણી બધી મજા કરી શકતા હોય છે પરંતુ હકીકતમાં તેઓ હોતું નથી. ઘણા બધા લોકોને આવું હોય છે કે આ વસ્તુ કરી શકે છે અને તમે શરીર ઉપર પણ બરફ નાખો છો તમે મજા આપી શકતા નથી

કારણ કે તે વસ્તુ તમે કરો છો વધારે મજા નઈ લઈ શકો અને બધા લોકો એવું કહે છે કે બરફ નાખી શકાય પરંતુ તમે તેને ખુદ કોશિશ કરી શકો છો કારણ કે તે કોઈ મોટી વાતને જ્યારે તમે નાખો છો તેવી જતી હોય છે અને તેની અંદર લોહી જ હોય છે એટલું બધું કહેતું હોતું નથી ઘણી બધી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે એટલે હું તો તમને માત્ર માગું છું કે

શરીર પર બરફ નાખીને વધારે મજા કરી શકતા નથી એટલે તમારી વસ્તુ ન કરવી જોઈએ જો ને સામાન્ય રીતે તમારે શરીર પર બરફ નાખીને મજા ના લેવી જોઈએ કારણ કે તે વસ્તુ તમે કરો છો તો તેવા સમયની અંદર તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે એટલે તે વસ્તુ તમારા ધ્યાન રાખવું જોઈએ અને ત્યારબાદ તમારે કોઈ વસ્તુ કરવી જોઈએ તો તમે કોઈપણ પ્રકારનો વાંધો નહીં પડે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *