હું એનો હાથ પકડું છું ત્યારે એના શ્વાસ જોરજોરથી ચાલવા લાગે છે મારી પત્ની અંગત પળો દરમિયાન થાકી જાય છે!!

about

પ્રશ્ન. મને મારા બોસ સાથે પ્રેમ થઈ ગયો છે પણ મારા બોસ મેરીડ છે શું હું તેમની સાથે મજા લઇ શકું?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમારા જે બોસ છે તેની સાથે તમને પ્રેમ થઈ ગયો છે અને સામાન્ય રીતે તમારા બોસ જે છે તેના લગ્ન થઈ ચૂક્યા છે તો તેની સાથે તમે મજા લઇ શકો કે કેમ તો તમને એટલું કહેવા માગું છું કે તમે તમારી સાથે મજા લઇ શકો છો તમે કોલ કરો વાંધો નથી કારણ કે તમારા બોસ પણ તમારી સાથે બધું કરવા સમજ છે

અને તમે પણ તેમની સાથે બધું કરવા માટે સેમ જ છો પરંતુ તમારી એક વસ્તુ વિચારવાની ખાસ જરૂર છે કે તમારા બહુ સાથે જ્યારે તમે બધું કરો છો તેવા સમયની અંદર તમે કેમ વધુ વસ્તુ કરો છો અને તમારા બોસ તમે એમની સાથે કેમ બધું કરવા માંગે છે તેમના પત્ની તમને મજા નહિ આપી શકતા હોય તેની માટે તે બધું કરે છે તો તે વસ્તુ તમારી વિચારવું જોઈએ

બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે તમે મજા લો છો એટલે કે તેમને પ્રેમ થઈ ગયો છે અને તમને પણ પ્રેમ થઈ ગયો છે જે સામાન્ય રીતે પ્રેમ ના કારણે તો જો તમે બધું કરતા હોય તો મારું એવું માનવું છે કે તમે આ બધું કરવાનું મૂકી શકો છો કારણ કે પ્રેમ જે હોય છે તે સામાન્ય રીતે પછી જ થઈ શકે છે જ્યારે તેમના લગ્ન છૂટા થાય પરંતુ તેમના લગ્ન હજુ ચાલુ છે અને તમે આ બધી વસ્તુ કરો છો તો તે ખોટું કહેવાય.

પ્રશ્ન. મને મારી આસિસ્ટન્ટ ની સાથે ચ પા ચ પી કરવી છે પણ તેના લગ્ન થવાના બાકી છે શું હું તેની સાથે મજા લઈને તેનું સિલ તોડી શકું?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમારી જે આસિસ્ટન્ટ છે તેની સાથે તમારે બધું કરવું છે પરંતુ તેના લગ્ન થવાના બાકી છે તો શું તમે સીલ તોડી શકો કે કેમ તું તમને માત્ર માગું છું કે હા તમે બિન્દાસ બધું કરી શકો છો વાંધો નથી કારણ કે તમારી આસિસ્ટન્ટ છે તે તમારી સાથે બધું કરવા માંગે છે અને તમે પણ તેની સાથે બધું કરવા માંગો છો તો હવે તેની મરજી છે તમારી મરજી છે

તો પછી તમને રોકવા વાળું કોઈ હોતું નથી અને તમને કોઈ રોકે પણ છે તો તમે તેને જણાવી શકો છો એટલે તમારે ગભરાવાની કોઈપણ પ્રકારની જરૂર નથી તેઓની મરજી છે તો તેની સાથે તમે બધું કરી શકો છો પણ બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે તે આસિસ્ટન્ટ છે તેની ઉંમર 20 વર્ષની ઉપરની હોવી જોઈએ ત્યારબાદ તમે તેની સાથે બધું કરી શકો છો અને તે માટે તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો પડવાનો નથી

અને બીજું તમે કર્યા છો કે તેમાંથી મજા લઈને તમારી સીલ તોડવું કે કેમ તો હું તમને કહેવા માગું છું કે તમે જ્યારે મજા લેશો ત્યારે ઓલરેડી તમારે તોડવું નહીં હોય તો પણ તૂટી જશે એટલે તમારે તેમાં ગભરાવાની જરૂર નથી અને પૂછવાની પણ કોઈ પણ પ્રકારે જરૂર રહેતી નથી કારણ કે તમે તે બધી વસ્તુઓ કરી શકશો અને તેમાં તમને કોઈ પણ ના પાડવાનું નથી અને સામાન્ય રીતે તમે મજા લેવા જશો

ત્યારે જ આ બધું થઈ જવાનું છે એટલે તમારે સામાન્ય રીતે બધું કરી શકો છો અને આસિસ્ટન્ટની સાથે તમારે બધું કરવું હોય તો તેમાં કોઈ વાંધો પડવાનો નથી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *