હું 25 વર્ષનો છું. મને મારી પત્ની સાથે શ-રીર સુખ માણવામાં મજા આવતી નથી. પણ મારી પત્ની કહે છે કે અંજલિને એક રાત્રે તમારી પાસે મોકલીશ…

Uncategorized

પ્રશ્ન.શું હું અનેક છોકરીઓ સાથે સંબંધ બાંધુ તો કોઈ સમસ્યા થઈ શકે?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમને અનેક છોકરીઓ સાથે સંબંધ બાંધવાનું ગમે છે તો તેનાથી તમને કોઈ સમસ્યા થઈ શકે કે એમ તો હું તમને માત્ર ને માત્ર એટલું કહેવા માગું છું કે તેનાથી તમને ઘણી બધી સમસ્યા થઈ શકે છે ઘણા બધા લોકો એવો છે કે તેની અંદરથી ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી લેતા હોય છે અને ત્યારબાદ તેનું નુકસાન હોય છે

તે તેને ભરપાઈ વિરુદ્ધ અવસ્થાની અંદર કરવું પડતું હોય છે તમે જેમ જેમ મોટા થાવ છો ત્યારે તેના સમયની અંદર તમે ઘણી બધી સમસ્યાઓ થતી હોય છે એટલે હું તો તમને માત્ર એ લોકો માગું છું કે તમારે બધું ન કરવું જોઈએ કારણકે તમે બધું કરો છો તો તેવા સમયની અંદર તમને આદત પડી જાય છે કે તમે અલગ અલગ લોકો સાથે બધું કરવાની

ત્યારબાદ તમને પ્રોબ્લેમ એવો થઈને પડતો હોય છે કે તમે જ્યારે અલગ અલગ છોકરીઓ સાથે બધું કરવા માટે જાવ છો. ત્યારબાદ આગળ જતા તમને ઘણી બધી સમસ્યા થતી હોય છે કારણ કે આગળ જ્યારે તમારા લગ્ન થાય છે તેવા લગ્નની અંદર સામાન્ય રીતે તમારે એક જ પત્ની સાથે રહેવાનું હોય છે અને ત્યારે તમારી પત્નીને તમે મજા આપી શકતા નથી

અને તમારું સામાજિક જીવન શારીરિક જીવન અને તમારો અંગત જીવન હોય છે તે પણ બગડી જતું હોય છે એટલે હું તો તમને માત્ર એટલું માગું છું કે તમારે અને છોકરો સાથે સંબંધ ન બાંધવો જોઈએ અને તમને તેનાથી ઘણી બધી સમસ્યા થઈ શકે છે.

પ્રશ્ન. મારી પડોશણ હંમેશા મને ચ પા ચ પી માટે બોલાવે છે શું હું તેની પાસે જઈને તેની ઇરછા પૂરી કરી શકું?

તમે પૂછી લેજો કે તમારી પડોશન તમને હંમેશા બધું કરવા માટે બોલાવે છે તો તેની પાસે જઈને તમે તેની ઈચ્છા પૂરી કરી શકો કે કેમ તો હું તમને કહેવા માટે માગું છું કે તે તમારી ઉપર આધાર રાખે છે કે તમે શું કરવા માંગો છો પહેલા તો એક વસ્તુ તમારે પડોશન જે છે તે કેવી છે સામાન્ય રીતે તે કેવી છે તેનો મતલબ એ નથી કે કેવી દેખાવે લાગે છે પરંતુ તેનો મતલબ એટલો જ છે

કે તેના લગ્ન થઈ ચૂક્યા છે કે તે કુંવારી છે અને તમારા લગ્ન થઈ ચૂક્યા છે કે તમે કુવારા છો સામાન્ય રીતે તમે યુવાન હોય અને તમને લાગતું હોય કે તમારે બધું કરવું છે અને તમે લાગે છે કે તમે કરી શકો છો તો તમે તેમની પાસે જઈ શકો છો અને તે પણ કુવારવી તો તમે વધારે મજા લઇ શકો છો. તમે કોઈપણ પ્રકાર નહીં હોય તો સામાન્ય રીતે તમે તેની પાસે તો પણ લઈ શકો છો

પરંતુ તમારી સાથે જ થશે તેના જવાબદાર તમે હશો એટલે કે જો કોઈને ખબર પડે છે અને ત્યારબાદ તમારે કંઈ પણ થાય તો તેના જવાબદાર તમે બનો છો ધ્યાન રાખવું પડશે અને તે રીતે તમારે કામ કરવું પડશે અને ત્યારબાદ તમે મજા લઇ શકો છો એટલે તમને બધું કરવા માટે બોલાવે તો તમે ઈચ્છા તો પૂરી કરી શકો છો પરંતુ એકવાર તમારે મગજની અંદર ખાસ રાખવાની છે

કે જ્યારે તમે તેમની પાસે જાવ છો ત્યારે સામાન્ય રીતે તમારે તમારી પાસે પ્રોટેક્શન રાખવું પડે છે અને ત્યારબાદ તમારે બધું કરવું પડશે જેનાથી તમને કોઈ પણ પ્રકારે સમસ્યા ન થાય અને તમે બધું કરી શકો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *