હું ૨૪ વર્ષની છું અને મને દરરોજ રાતે શરીર સુખ માણવાની ઇરછા થાય છે અને ચીકણું પ્રવાહી નીકળે છે આનો મતલબ શું?

GUJARAT

પ્રશ્ન. હનીમૂન માં શરૂઆત ક્યાંથી કરવાની હોય છે?

ઘણા બધા પ્રેમી યુગલે એવો હોય છે કે જેઓને ખબર નથી હોતી કે હનીમૂનમાં શું કરવાનું છે તેવા લોકોને ખબર નથી વધે તેમને કહેવા માંગો છો કે સામાન્ય રીતે હોય કે કરવાનું હોતું નથી બહાર ફરવાનું હોય છે મજા કરવાની હોય છે અને જ્યારે તેઓને ખૂબ જ ઈચ્છા થાય ત્યારે બધું કરવાનું છે પરંતુ તેઓ જ્યારે આ બધું કરે છે

ત્યારે તેઓની વસ્તુઓ અલગ જ હોય છે જ્યારે તેઓ આ બધું પ્રવાહી છે ત્યારે તેઓ પાસે એક રૂમ હોય છે ઘણા લોકો સામાન્ય રીતે આ રૂમ ની અંદર પોતાનું જે કામ હોય છે એકદમ નીચેથી ચાલુ કરી દેતા હોય છે પરંતુ આજે કામ હોય છે તે નીચેથી ચાલુ કરવાનું નથી પરંતુ તમારે પહેલા તો સૌપ્રથમ બંને એકબીજાના ઉત્તર જણાવવાનું છે

અને ખૂબ જ આપવાની છે જ્યારે તમારામાં ખૂબ જ વધી જાય છે ત્યારબાદ તમે ઘણા બધા પ્રકારના સ્પ્રેનો પણ ઉપયોગ કરી શકો અને ઘણા બધા પ્રકારની ઉપયોગ કરી શકો છો કેપ્સુલ તમે લઈ શકો છો જેના કારણે તમારો સમય વધી જાય અને જ્યારે તમારો સમય વધી જાય છે ત્યારબાદ તમે લાગે છે કે હવે તમારા એનર્જી આવી ચૂકી છે

ત્યારબાદ તમે બધું કામ કરી શકો છો જો તમે આવું કરશો તો તમને બધું કરવાની ખૂબ જ મજા આવશે અને તમે લાંબા સમય સુધી બધું કામ કરી શકવાના છે રીતે કરવાની હોય છે અને પછી એક વખત તમે શરૂઆત કરી દો છો ત્યારે પૂરું ક્યારે થશે તેનો તમને ખ્યાલ પણ નહીં આવે અને તમને તો ખૂબ જ મજા પડી જશે.

પ્રશ્ન. હું ૨૪ વર્ષની છું અને મને દરરોજ રાતે શરીર સુખ માણવાની ઇરછા થાય છે અને ચીકણું પ્રવાહી નીકળે છે આનો મતલબ શું?

તમે કહો છો તે રીતે કે તમે 24 વર્ષના છો અને તમે દરરોજ રાત્રે ઉપાડવાની ઈચ્છા થાય છે અને ચીકણું પ્રવાહી નીકળે છે અને શું મતલબ હશે કે આનો કોઈ મતલબ નથી આનો એક જ મતલબ છે કે તમે હવે બધું કરવાની તૈયાર થઈ છે એટલે ગયા છો અને તમારી શરીર સુખ માણવાની ખૂબ જ ઈચ્છા છે હવે તમારી શરીર સુખ માણવાની ખૂબ જ ઈચ્છા હોય તો તમે વાઈબ્રેટર નો ઉપયોગ કરી શકો છો

અને તમારી ત્યાં દ્વારા ઘણી બધી ઈચ્છા પૂરી થઈ શકે છે અને જો તમે વાઇબ્રેટર નો પણ ઉપયોગ ન કરવા માંગતા હોય તો બીજા ઘણા બધા રસ્તાઓ છે જેને તમે ઉપયોગ કરી શકો છો તમે તમારા હાથનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો જ્યારે છોકરાઓ હાથ નથી કરતા હોય છે તો જ્યારે છોકરીઓ પણ હાથની કરામત દેખાડી શકે છે અને જેના દ્વારા તેઓ ખૂબ જ મજા લઇ શકે છે

અને તમને જો આવું ચીકણો પ્રવાહી નીકળતો હોય છે તેનો કોઈ મતલબ નથી તમને કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા છે તેઓ તેનો મતલબ થતો હોય છે એટલે તમે દરરોજ રાતે મળવાની ઈચ્છા થાય તો તમે સામાન્ય રીતે આ બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો. તમને તેનાથી ખૂબ જ મજા આવવાની છે અને તમારી વાતો તો રંગીન બની જશે તેની ગેરંટી છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *