હું 22 વર્ષની કુંવારી યુવતી છું હું દરરોજ સવારે ઉઠીને આંગળી નાખીને મે-સ્ટર્બે-ટ કરું છું ,દિવસમાં એકથી વધારે વખત થઇ જાય છે, શું તે યોગ્ય છે?

nation

પ્રશ્ન. હું 22 વર્ષની કુંવારી યુવતી છું હું દરરોજ સવારે ઉઠીને આંગળી નાખીને મેસ્ટર્બેટ કરું છું ,દિવસમાં એકથી વધારે વખત થઇ જાય છે, શું તે યોગ્ય છે?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમે 22 વર્ષના કુવારી યુવતી છો ને તમે દરરોજ સવારે ઊઠીને આંગળી નાખીને કરો છો દિવસમાં એક થી વધારે વખત પણ ઘણી બધી વખત થઈ જાય છે તો શું તમે આવું કરી શકો કે નહીં તો હું તમને જણાવવા માગું છું કે તમે કેટલી વખત કરો છો તે તમારી ઉપર આધાર રાખે છે ઘણી બધી વખત એવું હોય છે કે જે વ્યક્તિ હોય છે

તેને ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે અને તેની અંદર ખૂબ જ ઈચ્છા શક્તિઓ રહેલી હોય છે અને ઈચ્છા શક્તિને મારવા માટે માત્રને માત્ર એક જ રસ્તો હોય તો તમે ઘણી બધી વખત કરી શકો છો ઘણા બધા લોકો માટે એક વખત કરવું છે તો ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે કે જેવો પાંચ થી છ વખત કરે છે તો પણ તેમની ઇનફ લાગતું નથી

પરંતુ તમારા માતાને માત્ર એટલી વસ્તુ મનમાં વિચારવાની છે કે તમે જ્યારે આ બધું કરવા જાઓ છો ત્યારે તમને શું મજા આવે છે અને જો તમને મજા આવતી હોય ને તો તમે ચારથી પાંચ વખત પણ કરી શકો છો પરંતુ તમને આ શક્તિ ના આવી જજો તમને આશક્તિ રહેતી હોય અને છતાં પણ તમને મજા આવતી હોય તો તમારે તે વસ્તુ મૂકી દેવી જોઈએ કારણ કે ત્યાં આગળ શરીરને નુકસાન પણ કરી શકે છે.

પ્રશ્ન. મારો દેવર શ-રીર સુખ દરમ્યાન મારુ પાણી પી જાય છે..તો જ તે બેડરૂમમાં આખીરાત ટકી શકે છે..શું તે વિ@યાગ્રા કરતા વધુ કામ આપે છે

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારા જે દેવર છે તે શરીર સુખ દરમ્યાન તમારું પાણી પી જાય છે અને ત્યારબાદ બેડરૂમમાં આખી રાત ટકી શકે છે તો શું તે વિયાગ્રા કરતા વધુ કામ આપે છે તો હું તમને જણાવવા માગું છું કે હકીકતમાં તો એવું કંઈ હોતું નથી સામાન્ય રીતે તેઓએ એટલે ટકી શકતા હોય છે કારણ કે તમને તેની સાથે મજા આવતી હોય છે અને તેમને પણ તમારી સાથે મજા આવતી હોય છે

અને સામાન્ય રીતે ઘણી બધી વખત વ્યક્તિની ઈચ્છા હોય એટલી જાગ્રત થઈ જતું હોય છે જેના કારણે તેમનું મગજ એ પ્રમાણે સેટ થઈ જતું હોય છે જેથી આપણે એવું કહી શકતા નથી કે માત્ર ને માત્ર કરવાથી તેઓનું જે છે તે આખેરા ટકી શકે છે બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે વિયાગ્રા જે તમે વાત કરો છો તે પ્રકારની ગોળી આવે છે અને જે કેપ્સુલ છે તે ખૂબ જ અસરકારક કેપ્સુલ છે

પરંતુ તમારા જે દેવર છે તે માત્ર ને માત્ર તમારું પાણી પીને આવું ટકી શકે છે તેવું કહી શકાય નહીં કારણ કે જો એવું બનતું હોય તો પછી બજારની અંદર આવા કેપ્સુલ ને તે આવે જ નહીં અને તેની ઉપર જ આખું બધું ચાલતું એટલે એક પણ તમારે વિચારવાની જરૂર છે એટલે હકીકતમાં એક સમય વિચારવા જેવી હોય તો એવું બની પણ ન શકે કે માત્ર ને માત્ર આવું કરવાથી તેઓ ટકી શકતા હોય.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *