હોટેલની મેનેજર ને જ હોટેલ રૂમમાં લઈ જઈને ગબગબાવી.

nation

મારું નામ ઋત્વિક છે હું 24 વર્ષનો છું અને હાલ કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરું છું ઘણી બધી છોકરીઓ હોય છે અને છોકરીઓ સાથે મને ખૂબ જ ગમતું હોય છે સામાન્ય રીતે હું છોકરીઓ સાથે રહેતો ઓછો અને કોલેજની અંદર પણ રહેતો ઓછો પડે તો ઘણી બધી વખત જ્યારે હોટલની અંદર જતો છું

સામાન્ય રીતે ઘણી બધી વાર જ્યારે હોટલની અંદર હું જાવ છું ત્યારે ઘણી બધી છોકરીઓ લઈને જતો ઓછો અને તેની સાથે બધું કરતો પણ ઓછું અને તે છોકરીઓને પણ મારી સાથે ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે

પરંતુ ઘણી બધી વખત એવું બની જતું હોય છે કે તેવા સમયની અંદર મને કોઈ છોકરી મળતી હોતી નથી અને હું એકલો પણ હોટલમાં જતો છું ઘણીવાર એવી પણ તપાસ કરું છું કે હોટલની અંદરથી મને જો કોઈ પ્રોવાઇડ કરી દેવામાં આવે તો મને ખૂબ જ મજા આવે પરંતુ ઘણી બધી વખતથી હું મળતું હોતું નથી

પરંતુ એક વખત જ્યારે થયું હોય કે જ્યારે હોટલની અંદર ગયો હતો ત્યારે મને એવું લાગ્યું કે મારે કોઈ છોકરી જોઈશે અને તેવા સમયે તે લોકો સાથે વાતચીત કરવાનું ચાલુ કરીને મેં તેમને માત્રને માત્ર એટલું જ કહ્યું કે મારે કોઈ છોકરી જોડે છે શું તમેરેન્જમેન્ટ કરી શકો છો અને તે મેનેજર હતા તેઓ મને ના પાડી દીધી કોઈ છોકરી નથી

પરંતુ ત્યારબાદ મેં વિચાર્યું કે હવે હું પછી જઈશ અને તેવી રીતે હું રાત્રિના સમયમાં પાછો ત્યાં ગયો હતો ત્યાં મેનેજર બદલાઈ ચૂકી હતી અને ત્યાં સામાન્ય રીતે બીજી મેનેજર આવી ચૂકી હતી

સવારે તો કોઈ વ્યક્તિ હતો પરંતુ હવે કોઈ પુરુષ સ્ત્રી હતી ને તે મેનેજર તરીકે મેનેજ બધું કામ કરી રહી હતી અને મેં તેને જઈને માત્રને માત્ર એટલું જ કહ્યું કે મારે બધું કરવું છે અને તેની માટે મને કોઈ મળી રહ્યું નથી જોશો હું મારી સાથે બધું કરવા માટે આવશો તમને ખૂબ જ મજા આપી છે અને પૈસા પણ આપી શકે તેમણે તો મારે તમારી સાથે તો બધું કરવું છે

કારણ કે તમે ખૂબ સરસ લાગો છો અને પછી તો શું હતું? મેં તને કહેવાનું ચાલુ કરી દીધું અને મેં તને હા તો તમે મારી સાથે આવી શકો છો અને ત્યારબાદ તે મારી સાથે આવવા લાગી મને જ્યારે તમારી સાથે આવી રહી હતી ત્યારે મને ખૂબ જ મજા આવી રહી હતી અને મને તો લાગી રહ્યું હતું પણ સામાન્ય રીતે હું તેની સાથે બધું જ્યારે કરવાનું વિચારી રહ્યો હતો

ત્યારબાદ તમારી સાથે રૂમમાં આવીને હું તો કંઈ કરવાનું વિચારો તેને પહેલાં તમારી સાથે બધું કરવાનું ચાલુ કરી દીધું હતું તેને મારા કપડા ખોલી નાખ્યા હતા અને ત્યારબાદ તે બધું કરવા માટે નજીક આવી રહી હતી

અને ત્યારબાદ મેં પણ પછી મારી તરફ તેને આવતી જોઈને હું પણ તેની બાજુ થોડોક નમ્યોને ત્યાર બાદ તેની સાથે બધું કરવાનું ચાલુ કરી દીધું હતું અને સામેથી અત્યારે મેં તેની સાથે બધું કર્યું ત્યારે મને ખૂબ જ મજા આવી મેં ત્રણે કલાક સુધી તેની સાથે બધું કર્યું અને મને ભારે મજા આવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *