હાય ડાર્લિંગ,? માસીએ રૂમમાં આવીને કહ્યું બ્રા પેન્ટી ઉતારીને મારી સાથે શ-રીર સુખ માણીશ ને ? મારે શું કરવું?

nation

પ્રશ્ન. હાય ડાર્લિંગ,? માસીએ રૂમમાં આવીને કહ્યું બ્રા પેન્ટી ઉતારીને મારી સાથે શ-રીર સુખ માણીશ ને ? મારે શું કરવું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારા માસી રૂમમાં આવીને ઉતારીને તમારી સાથે બધું કરવા માંગે છે અને તમે તમને કહ્યું કે તમે સો મારી સાથે બધું કરશો તો તમે શું કરી શકો તો તમે જણાવવા માગું છું કે તમારી ઉપર આધાર રાખે છે કે તમે શું કરવા માંગો છો જો તમને યોગ્ય લાગતું હોય તો તમે તમારા માસી સાથે બધું કરી શકો છો

તો તમે જરૂરથી તમારા માસી સાથે બધું કરો એ તમારા અંગત પ્રશ્ન બનીને રહી જતો હોય છે પરંતુ તમને માત્ર એટલું જ કહેવા માગું છું કે તમે તેમની સાથે શું કામ બધું કરશો

તમે શું ભૂતકાળની અંદર તેમની સાથે બધું કરેલું હતું અને જો તમને લાગતું હોય તે ભૂતકાળમાં તમે તેમની સાથે કરેલું હતું અને તમને કોઈ પણ પ્રકારની સમસ્યા નથી થઈ તો તમે તેમની સાથે બધું કરી શકો છો

તેમાં કોઈ સમસ્યા નથી પરંતુ એક વસ્તુ એ પણ છે કે તમારા માસી છે અને તમારા માસી કરવા જાવ છો ત્યારે કુદરત વિરુદ્ધ કરેલું કહેવાય એટલે હું તમને માત્ર એટલું જ કહું છું કે તમે ના કરો તો વધારે સારું…

પ્રશ્ન. હું 38 વર્ષની પરણિત મહિલા છૂ પતિથી રાત્રે શ-રીર સુખ નથી આપતા..તો કાકા સાથે માણ્યું શ-રીર સુખ…હવે ગ-ર્ભવતી બની છું તો આ બાળક…?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમે 37 વર્ષમાં પણ એક મહિલા છો અને પતિથી રાત્રે તમને શરીર સુખ આપતા નથી અને કાકા સાથે તમે શરીર સુખ માણ્યું છે ગર્ભવતી બની ગયા છો તો આ બાળક કોનું છે તો સૌપ્રથમ જણાવવા માગું છું કે તમારે સૌ પ્રથમ ગભરાવાની કોઈપણ પ્રકારની જરૂર નથી તમે તો પહેલા સૌપ્રથમ જણાવી રહ્યા છો કે તમારા પતિથી રાત્રે તમને કઈ મળતું ન હતું

અને તેના કારણે તમે બધું કર્યું હતું તો હવે ચેક કરવાની જરૂર છે બાળકોનું પણ હોય તો તમારે તો તેને અપનાવો રહ્યો તમે તેને તર છોડી નહીં શકો અને બીજી વસ્તુ પણ છે કે તમારા કાકા સાથે તમારે બધું કરવું હોય તો તમે બિન્દાસ કરી શકો છો અને તમારા કાકાનું જ આ બાળક છે તે હું માની શકું છું કારણ કે તમે કહી રહ્યા છો કે તમારા જે પતિ છે

તે તમને કંઈ કરી શકતા નથી તો તમે તમારા કાકા સાથે બધું કર્યું છે તો તમારે કાકાનું આ બાળક ગણી શકાય એવું માનું છું અને તમે હવે ગર્ભવતી બન્યા છો તો તમારો અંગત પ્રશ્ન છે તમે શું કરી શકો તમારે બાળક રાખવું કે ના રાખું તે તમે વિચારી શકો છો અને ત્યારબાદ તમે તમારા કાકાને પણ જણાવી શકો છો અને તમારા પતિને પણ જણાવી શકો છો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *