હવે પહેલાની જેમ મને ચપા ચપી બોલાવવી નથી અગમતી હું શું કરું?

about

પ્રશ્ન. હવે પહેલાની જેમ મને ચપા ચપી બોલાવવી નથી અગમતી હું શું કરું?

તમે પૂછી લેજો કે હવે તમને પહેલા ની જેમ જબાજબી બોલાવી ગમતી નથી તો તેની માટે તમે શું કરી શકો છો કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો સામાન્ય રીતે તમે કરી રહ્યા છો કે તમને હવે બધું કરવાની મજા આવતી નથી

તો તમારે પહેલા તો તે જાણવું પડશે કે તેમ તમને મજા આવતી નથી સામે દુનિયાની જે વસ્તુ હોય છે તેની અંદર આ વસ્તુ પણ આવે છે કે જે વ્યક્તિની અંદર ફીલિંગ હોય છે અને જેને ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે તે બધી વ્યક્તિઓ જે હોય છે ત્યાં વસ્તુ કરતી હોય છે અને તમે જ્યારે યુવાન હું જોતો હતો તમે વૃદ્ધ પણ થઈ ગયો હોય છતાં પણ તમારી અંદર આ વસ્તુ જતી હોતી નથી

જે વ્યક્તિ હોય છે તે સામાન્ય રીતે બધી વસ્તુ કરતો હોય છે અને તેને ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે પરંતુ હવે તમને પહેલાની જેમ મજા કેમ નથી આવતી તે સમયે તમારે જાણવું જોઈએ શું તમારી સાથે કોઈ એવો કડવો અનુભવ થઈ ગયો છે

કે જેના કારણે તમને મજા ન આવતી હોય તો પણ તેઓ બની શકે કે તમને મજા આવતી પરંતુ તમારી સાથે એવું કંઈ ન થયું હોય તો તમારે મજા લેવી પડે અને તમને મજા લેશો તો ખૂબ જ મજા આવશે પરંતુ તમે મજા ન લઈ શકતા હોય તો તેની માટે તમે પ્રયોગ કરી શકો છો તો કેપ્સુલ નો પણ પ્રયોગ કરી શકો છો તેવું તમે કરો છો તો તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો નહીં આવે તો મને લાગે છે.

પ્રશ્ન. મને સંભોગ કરતી વખતે ઘણો દર્દ થાય છે હું શું કરું?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમને સંભોગ કરતી વખતે ખૂબ જ દર્દ થાય છે તો તેની માટે તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો. ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો જેમ કે હું તમને કહેવા માગું છું કે તમે જ્યારે બધું કરવા માટે જાવ છો ત્યારે તેવા સમયની અંદર તમે જેલ લગાવી શકો છો અને તેનો પણ પ્રયોગ કરી શકો છો

જ્યારે તમે જેલ લગાવો છો સરળતાથી અંદર જતું રહેતું હોય છે અને તમારું અંદર જવાના કારણે તમારો પાર્ટન જ્યારે તમને બધું કરવા માટે આવે છે તેઓ સમયની અંદર બધું નાખેલું હોય છે અને જેના કારણે તમને કોઈપણ વાંધો પડતો નથી તો તમે તે વસ્તુ કરી શકો છો જેના કારણે તમને વધારે નથી બીજી વસ્તુ પણ છે કે તમે નવા નવા હોય અને નવી નવી રીતે બધું કરતા હોય તો તેવા સમયની અંદર પણ તમને ઘણો બધો દર્દ થઈ શકે છે

અને ત્યારબાદ તો તમે ઘણી બધી મજા આવતી હોય છે એટલે તે પણ તમે મજા લઇ શકો છો પરંતુ સંભોગ કરતી વખતે સામાન્ય રીતે સરળ વસ્તુ છે ઘણી બધી વસ્તુઓ છે કે જે વ્યક્તિઓ સામાન્ય રીતે વધુ કરતા હોય છે તો એ વખતે આવું બધું થતું હોય તો પરંતુ તે જે હોય છે તે કાયમી રહેતો નથી એટલે તમારે મજા લઈ લેવી જોઈએ કારણ કે તે દર્દ હોય છે તે કાયમી રહેતો નથી પરંતુ જ્યાં સુધી તમે કરતા હોય છો ત્યાં થોડાક સમય સુધી રહેતો હોય છે ત્યારબાદ બધું જેમ હતું તેમ થઈ જતું હોય છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *