હવે મારો દેવર મારી સાથે સંબંધ રાખવાની ના પાડે છે હું શું કરું?

Uncategorized

પ્રશ્ન. મને પહેલાની જેમ મારી ગર્લફ્રેન્ડ સાથે સંબંધ બાંધવો હોય તો હું શું કરી શકું?

તમે જણાવજો કે તમને હવે પહેલાની જેમ તમને ગર્લફ્રેન્ડ સાથે સંબંધ બાંધવો હોય તો તેની માટે તમે શું કરી શકો છો તો સૌપ્રથમ હું તમને માત્ર એટલું જ જણાવવાનું કે ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે કે જેઓને એવું લાગતું હશે કે સામાન્ય રીતે તેઓ હવે તેમની ગર્લફ્રેન્ડ સાથે વધારે પહેલા જેવો સંબંધમાંથી શકતા નથી અથવા તો પહેલી જેવું બધું કરી શકતા નથી તો આ વસ્તુ સદંતર ખોટી હોય છે સમય માટે બધી વસ્તુઓ જે હોય છે તે છોડી દેવાની હોય છે હું તને માત્ર એટલું કહેવા માગું છું

કે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ સાથે બધું કરવું હોય તો પહેલાની જેમ વાતચીત પણ કરવી પડશે અને જેમ તમને મળવું પણ પડશે અને ત્યારબાદ તમારે બધું કરવું પડશે સામાન્ય રીતે તમે એવું વિચારતા હોય કે તમારે માત્ર આવી બધી વસ્તુઓ કરવી છે તો તે તમારે કરવી જોઈએ તેવું મને લાગે છે અને તમારી સામાન્ય રીતે તમારી જે ગર્લફ્રેન્ડ છે તેને પણ તમારી જણાવવું જોઈએ

અને તમે જાણો કે તમને કયા રીતે સંબંધમાં મજા આવે છે તમારી રીતે જ્યારે ઘણી બધી વખત બધું થઈ જતું હોય છે ત્યારબાદ તમને કઈક અલગ વસ્તુઓ જોતી હોય છે ત્યારે તમારે કરવી હોય તો તેવા માટે તમે બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો

અને રોલ પ્લે પણ કરી શકો છો તમે રોલ પ્લેની અંદર ખૂબ જ વધારે મજા આવવાની છે જેની અંદર તમે નેટ ઉપર જુઓ છો તો ઘણી બધી વસ્તુઓ તમને મળી જવાની છે એટલે રોલ પ્લે કરો છો તો તેની અંદર તમને પહેલા જેવી મજા પણ આવશે અને પહેલા જોઈએ શક્તિ પણ તમારામાં આવી જશે.

પ્રશ્ન. હવે મારો દેવર મારી સાથે સંબંધ રાખવાની ના પાડે છે હું શું કરું?

તમે કહી રહ્યા છો કે તમારો દેવર હવે તમારી સાથે સંબંધ રાખવાની ના પાડે છે તો તેની માટે તમે શું કરી શકો તો તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો તને માટે તમે તમારા દેવરને સમજાવી શકો છો અને તો મને કહી શકો છો કે તમારી માટે કેમ આવું કરી રહ્યા છે અને ત્યારબાદ પ્રશ્નો તમને જે જોવા મળે છે તે જવાબ વિશે તમારે ગહન રીતે વિચારવું જોઈએ અને તમારે જવું જોઈએ

કે તે કેમ તમને એવું કરી રહ્યા છે તમને બધું કારણ ના જવાબ હશે તે મળી જશે પરંતુ ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે કે હું વ્યસ્ત હોઈ શકે છે બધી અથવા તેવું બની શકે છે કે તેઓના પણ હવે લગ્ન થવાના હોય સામાન્ય રીતે હવે તમારા લગ્ન થઈ ચૂક્યો હોય તો તમારા જે બે વર્ષે તેના પર લગ્ન થવાના હોય અને ત્યારબાદ તમારી માનતા પણ ના હોય તો તમારી ઉપર વિચાર કરવો જોઈએ

અને ત્યારબાદ તમારે બધું કરવું જોઈએ તો તેની અંદર તમને કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યા નહિ આવે પરંતુ જો તેમના લગ્ન થવાના તેઓ તેનાથી દૂર રહેતા હોય તો તમારે તેમનાથી દૂર રહેવું જોઈએ અને હવે તેવું વિચારવું ના જોઈએ કે તેઓની સાથે તમારે બધું કરવું છે કારણ કે જો તમે તેવું કરો છો તો તેવા સમયની અંદર તમારા દેવને જિંદગીની અંદર સમસ્યા આવી શકે છે એટલે તમારે એવું ન કરવું જોઈએ અને શાંતિથી તમારે પણ જીવવું જોઈએ અને તમારા પતિ સાથે પછી તમારે મજા કરવી જોઈએ તેવું મને લાગે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *