હવે મને મારી પડોશણ ની સાથે ચ પા ચપી માં રસ નથી રહ્યો હું શું કરું?

about

પ્રશ્ન. હવે મને મારી પડોશણ ની સાથે ચ પા ચપી માં રસ નથી રહ્યો હું શું કરું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારી જે પડોશન છે તેની સાથે હવે તમને બધું કરવામાં રસ રહ્યું નથી તો તેની માટે તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને માત્ર એટલું જણાવવા માગું છું કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુ કરી શકો છો સામાન્ય રીતે તમે કહી રહ્યા છો એ તમારી પાડોશન જે છે તેની સાથે તમને બધું કરવામાં રસ નથી રહ્યો

તો તમારે કારણ પહેલાં તો શોધવું પડશે કે તમને શુ કામ રસ નથી અને તેના કારણે જઈ શકાય કારણ તમને મળે છે તેની ઉપર તમે કામ કરી શકો છો સામાન્ય રીતે જુઓ રીઝલ્ટ એવું હોય છે કે સામાન્ય રીતે તમે તેને ઘણી બધી વખત બધું કરી લીધું છે અને ત્યારબાદ તમને હવે રહ્યો નથી તો તે વસ્તુ સામાન્ય છે તે તો ઘણા બધા લોકોને થતી હોય છે

પરંતુ હું તો તમને માત્ર એટલું બધું કહેવા માગું છું કે તમને જો એવું બધું થતું હોય તો સામાન્ય રીતે તમે એ વસ્તુ જોઈ શકો છો અને ત્યારબાદ તમે તમારી કહી શકો છો કે તેને તમારી સાથે કેવી રીતે બધું કરવું જોઈએ

તમે જ્યારે વધુ કહો છો અને તેને કઈ પોઝીશન ગમે છે તમને કંઈ પોઝીશન ગમે છે તો પોઝિશનમાં તમે બધું કરવાનું રાખો અને સામાન્ય રીતે જ્યારે તમે એવું બધું કરો છો ત્યારે તેવા સમયની અંદર તમે કોઈપણ પ્રકારે કંટાળો ઉપર નહીં આવે અને તમને ફરીથી રસ જાગવા લાગશે અને તમને પણ મજા આવશે.

પ્રશ્ન. મારી પત્ની કોઈ બીજા પુરુષ ની સાથે સંબંધમાં છે જેથી તે મને લબા લબી દરમિયાન મજા નથી આપતી મારે શું કરવું જોઈએ?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારી જે પત્ની છે તે કોઈ બીજા પુરુષની સાથે સંબંધમાં છે અને જે તમને જ્યારે બધું કરવું હોય છે તેવા સમયની અંદર મજા નથી આપી શકતી તો તેની માટે તમે શું કરી શકો છો તો સૌપ્રથમ હું તમને માત્ર એટલું જણાવવા માગું છું કે તમે એક કેવા વ્યક્તિ છો. કે તમને ખ્યાલ છે કે તમારી પત્ની કોઈ બીજા પુરુષ સાથે સંબંધની અંદર છે

છતાં પણ તમે તેની સાથે સંબંધમાં બાંધેલા રહેલા છો તે વસ્તુ સ્વતંત્ર ખોટી છે અને છતાં પણ તમને એ વસ્તુની ચિંતા નથી પરંતુ તમને જ્યારે બધું કરો છો ત્યારબાદ તમને તે મજા નથી આવતી તેની તમને ચિંતા છે જેના કારણે હું તમારું વ્યક્તિત્વ ઓળખી શકું છું તમારે તો સૌ પ્રથમ તમને જો ખ્યાલ હોય અને તમને વિશ્વાસ હોય તો તમારે તમારી પતિને પહેલા તો મૂકી દેવી જોઈએ

અને ત્યારબાદ જે બધી છોકરીઓ હોય છે અથવા તો જે પૈસા લઈને બધું કરતી હોય છે જે સામાન્ય રીતે એમ કહી શકાય કે એક પ્રકારે સર્વિસ આપે છે તેની પાસે તમારે જતો રહેવું જોઈએ કારણકે તમારી પત્ની કોઈ બીજા સાથે પુરુષ સાથે સંબંધમાં છે તે વસ્તુ ખોટી ગણી શકાય અને જેના કારણે ઘણી બધી સમસ્યાઓ તમને થઈ શકે છે એટલે તમારે તમને મૂકી દેવી જોઈએ

છતાં પણ તમે કહેતા હોય કે નહીં. તમારે તેમની પાસે મજા લેવી છે તો તમે તેમની સાથે વાતચીત કરી શકો છો અને ત્યારબાદ તેમની સાથે બધી મજા લઇ શકો છો જેના કારણે તમને કોઈ સમસ્યાને થાય અને સામાન્ય રીતે તમે પણ તેની સાથે મજા લઇ શકો એટલે વાતચીત કરો અને ત્યારબાદ તમને બંનેને જે મજા આવતી હોય તે રીતે કાર્ય કરો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *