ઘરના મકાન માલિકે છ મહિનાના બદલામાં મારી સાથે છ દિવસ સુધી મારી સાથે ચ પા ચ પી બોલાવી.

about

મારું નામ હીના છે અને મારી ઉંમર 25 વર્ષની છે હું કોલેજમાં અભ્યાસ કરું છું અને મારા ઘરથી કોલેજ ખૂબ જ દૂર હોવાથી હું ત્યાં એક ભાડેથી રૂમ રાખીને રહેતી હતી અને મારી મારી ઇન્કમ ન હતી

તેથી હવે મકાન માલ ચૂકવવાનો સમય આવી ગયો હતો હું કહેતી હતી કે અત્યારે મારાથી થાય એવું નથી પણ તમારા મગજમાં ને તેવું ન હતા અને પછી તેમણે કહ્યું કે હવે તો કહેવાય એવું નથી અને તેના બદલામાં મને કંઈક બીજું જોઈએ તો પૂછવા લાગી કે શું જોઈએ તમને અને મારા વગર મને કહેવા લાગ્યા કેજો બીજું કોઈ નહીં પરંતુ મારે તારી સાથે થોડું એવું કામ કરવું છે

ને તે તો કરી શકે તું ના આપી શકે પરંતુ કરી શકે હું બધું કરી શકું હું કચરા પોતુ કપડામાં બધું કરીશ અને પછી મારા મકાન માલિક તો કહેવા લાગ્યા કે એવું બધું કંઈ નથી કરવું એક ખાસ કામ છે અને તે તારે કરવું પડશે પછી મેં વિચારમાં પડી ગઈ અને મેં તો કહેવા લાગી કે રહેનાના મારે એવું કંઈ નથી કરવું પરંતુ અત્યારે અત્યારે અત્યારે જ હું આ ઘર ખાલી કરાવી દઈશ

અને મારી પાસે બીજો કોઈ ઓપ્શન હતો તેથી મારી પાસે પછી મને મારા મકાન માલિક મારો હાથ પકડીને મારા રૂમની અંદર મને લઈ ગયા અને પછી ત્યાં જઈને મને બેડ ઉપર કપડા કાઢી નાખ્યા અને તેમણે પણ તેમના બધા કપડા કાઢી નાખ્યા અને તે પણ મારી ઉપર સુઈ ગયા અને મારી સાથે બધું કરવાનું શરૂઆત કરી દીધી અને જ્યારે બધું કરતા હતા

ત્યારે હું તો કહેવા લાગી કે તમે આ બધું શું કરો છો મારે તમારી સાથે કંઈ નથી કરવું અને પછી ત્યારે મને મારી સાથે બધું કરવાનું બધું ખૂબ જ મજા આવતી ગઈ અને હું પણ તેમની સાથે બધું કરવાનો શરૂ અને પછી તે તો કહેતા હતા કે છ મહિના નું ભાડું લેવાનું છે તેથી કહીશ પરંતુ તેમની સાથે પ્રોજેક્શન લઈને આવ્યા હતા તેથી મને તેનું કોઈ ટેન્શન ન હતું અને

પછી મેં પણ તમને કહ્યું કે હા હું પણ તમારી સાથે બધું કરવા માટે કહે તો મેસેજ બધું કરવાનો શરૂ કરી દીધું કરતા કરતા ત્યારે એક દિવસ થઈ ગયો અને મને ખબર હશે અને પછી મારા મકાન માલિક તો કહેવાના કે હું કાલે પાછા આવીશ અને મને પણ મજા આવતી હતી જેથી તેમણે તો સતત છ દિવસ સુધી રોજ સવારે આવીને સાંજે જતા હતા અને પછી કરતા કરતા રોજ સાંજે તેમનું બધું કાઢતા જતા હતા અને પછી તેમણે તે પ્રમાણે મારા ઘરનું વસૂલ કર્યો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *